x

Aktivt ejerskab i vores kommercielle investeringer

Realdania skal som samfundsansvarlig og aktiv investor bidrage til at forandre forhold, som er i strid med vores politik for samfundsansvar i de kommercielle investeringer

Realdania ønsker som samfundsansvarlig og aktiv investor bidrage til at forandre forhold, som er i strid med vores politik for samfundsansvar i de kommercielle investeringer. Vi vil derfor sammen med andre investorer søge at påvirke virksomheders tilgang til arbejdstagerrettigheder, miljø og god selskabsledelse. Vores fundamentale holdning er, at det giver større effekt og skaber flere varige forandringer at påvirke virksomhederne til at agere ansvarligt end at vende dem ryggen og blot sælge vores investering. Det kaldes for ”engagement”.  
 
Realdania anvender derfor som udgangspunkt ikke negativlister, hvor vi ekskluderer en lang række selskaber, og vi investerer typisk i fonde sammen med en række andre investorer. Det betyder, at vi enten direkte eller via eksterne kapitalforvaltere kan have investeringer i virksomheder eller lande, som enten på investeringstidspunktet eller efterfølgende kommer i konflikt med Realdanias rammer for samfundsansvarlige investeringer. Det gælder dog ikke unoterede investeringer igennem lande, der er opført på EU's eller OECD’s lister over ikke-samarbejdsvillige lande vedrørende skat, idet disse kan frasorteres ved due diligence forud for investering. Vi udfører screeninger mindst to gange årligt (se nærmere her) via ekstern, professional aktør (p.t. Sustainalytics), og det sikrer, at vi i samarbejde med dem igangsætter en proces for engagement. 
 
Vi tager en proaktiv tilgang til screening og engagement. I forbindelse med løbende rapporteringsmøder med kapitalforvaltere gives en opdatering på aktive engagementsager fra Realdanias side, så kapitalforvalterne ved, at der er en skærpet opmærksomhed omkring disse virksomheder. Denne arbejdsmetode mindsker risikoen for, at virksomheder ender på listen over selskaber, vi ikke vil investere i.  
 
I de tilfælde, hvor engagement efter en rimelig periode ikke udviser tilstrækkelige resultater, kan konsekvensen være, at Realdania træffer beslutning om at afvikle investeringen. 

Sustainalytics

Sustainalytics

Screeningen foretages med hjælp fra vores eksterne samarbejdspartner Sustainalytics.

Screening

Vi screener løbende – og mindst 2 gange årligt – vores kommercielle investeringer for at sikre, at de ikke er i konflikt med vores politik for samfundsansvar i de kommercielle investeringer. Screeningen foretages med hjælp fra vores eksternes samarbejdspartner (p.t. Sustainalytics) og omfatter alle børsnoterede aktier og obligationer. Sustainalytics fører en aktiv dialog med virksomheder, som vurderes at overtræde internationale standarder som UN Global Compact og OECD’s retningslinjer for Multinationale Selskaber. Engagementsagerne bliver grupperet efter, hvilken norm der overtrædes.
 
Der er fire grupperinger:
  1. Forretningsetik
  2. Miljø
  3. Menneskerettigheder
  4. Arbejdstagerrettigheder.  

Engagementsager 31. december 2022

Nye engagementsager i 2022

 27

 4

Engagementsager pr. region

Engagementsager pr. sektor

Engagementsager pr. tema 

 
Når Sustainalytics fører Engagement bliver fremgangen målt i det, de kalder ”Milestones”. Der findes fem Milestones, som defineres som følgende: 
  • Milestone 1 – Den initiale kommunikation er sendt afsted til virksomheden, der er udtaget til engagement
  • Milestone 2 – Der er skabt dialog
  • Milestone 3 – Virksomheden forpligter sig til at adressere problemstillingen 
  • Milestone 4 – Virksomheden udvikler en strategi til at adressere problemstillingen 
  • Milestone 5 – Virksomheden er langt fremme med at implementere strategien 

Engagementsager pr. Milestone

Ovenstående graf viser, hvilke milestones vores aktive engagementsager havde pr. den 31. december 2022. I løbet af året kan vi konstatere, at der er sket en positiv udvikling i en stor del af sagerne, fordi der 17 gange er sket en fremgang i milestone, og altså et forbedret skridt imod en afslutning af sagerne, og at virksomhederne har håndteret problemstillingen.  
 
Når alle fem Milestones er nået, afslutter Engagement, og sagen vil efterfølgende blive markeret som Resolved. 

 Fremdrift i  engagementsager i 2022

Afsluttede engagementsager i 2022

 17  5

 

I løbet af 2022 har fem engagementsager nået en succesfuld afslutning. Alle fem som følge af, at alle fem milestones er opnået. 

Commonwealth Bank of Australia – Hvidvaskning
Commonwealth Bank of Australia har forbedret deres Anti-Money Laundering og Counter-Terrorist Financing processer for at opfylde tilsynets krav. Derudover har de implementeret robuste interne kontroller og risikostyring. Der er ligeledes foretaget ændringer i ledelsen og bestyrelsen, og der er foretaget forbedringer inden for risikokontrol, ansvarlighed og kultur. Samlet set har ovenstående resulteret i at selskabet ikke har været involveret i nogen hvidvaskningsskandaler de sidste 3 år. Alle fem milestones er opnået, og sagen er afsluttet. (Kilde: Sustainalytics).

DuPont de Nemours, Inc. - Aktiviteter, der resulterer i negative påvirkninger på miljø- og menneskerettigheder
DuPont har bekræftet, at de ikke producerer PFAS-kemikalier, og at alle deres forureningsforpligtelser i forhold til sagen ligger hos en anden enhed Corteva (Chemours), som følge af en fusion. De har dokumenteret nye interne systemer og kontroller, der revideres eksternt. Derudover har de fremlagt en intern risikoscreeningsproces for at evaluere og screene produkter, der anses for at have en uacceptabel indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. DuPont viser, at de har en stærk tilgang til screening af nye kemikalier og fokus på affaldshåndtering. Alle fem milestones er opnået, og sagen er afsluttet. (Kilde: Sustainalytics).

ING Groep NV – Hvidvaskning
ING Groep har gennemført det meste af deres Global KYC Enhancement-program og har implementeret stærke risikostyringssystemer og interne kontroller for at forhindre økonomisk kriminalitet og hvidvaskning. Derudover er de førende inden for udvikling etisk virksomhedskultur. Virksomheden har implementeret et adfærdsmæssigt risikostyringsteam, der måler kultur og skaber interventioner. Alle fem milestones er opnået, og sagen er afsluttet. (Kilde: Sustainalytics).

Olympus Corp. – Kvalitet og sikkerhed indenfor menneskerettigheder
Olympus har reduceret dødsfald og komplikationer ved forurening af deres duodenoskoper betydeligt. Der har været ikke været nogle dødsfald i de sidste tolv måneder og kun 14 rapporterede potentielle komplikationer som følge af anvendelse af endoskoperne. Virksomheden har taget konkrete skridt til at afhjælpe kvalitets- og sikkerhedsproblemer ved omfattende uddannelse af personale og udvikling af et nyt duodenoskop med en fast endehætte. Alle fem milestones er opnået, og sagen er afsluttet (Kilde: Sustainalytics).

Volvo AB – Involvering i enheder, der krænker menneskerettigheder
Volvo har gjort betydelige fremskridt ved at tilpasse deres politiske ramme til UN Guiding Principles og gennemføre omfattende risikovurderinger, især i højrisiko- og konfliktramte områder. De har taget specifikke handlinger i konfliktramte områder, og selvom der stadig er menneskerettighedsrelaterede risici, er de blevet reduceret og anses for tilstrækkelige til at løse sagen. Alle fem milestones er opnået, og sagen er markeret som afsluttet (Kilde: Sustainalytics).

 

Tematiske investorprogrammer 

Climate Change – Sustainable Forests and Finance 

Vi har valgt at støtte op om Sustainalytics tematiske dialogprogram ”Climate Change – Sustainable Forests and Finance”, der adresserer klimarisici, og advokerer for en reduktion af direkte og indirekte udledninger i kontekst af det globale skovsystem. Dialogprogrammet foregår i en treårig periode mellem 2021-2024. Sustainalytics forsøger at skabe dialog med 22 virksomheder, der er fordelt på syv banker og seks producenter, der er direkte involveret produktion af skovprodukter, og slutteligt ni kunder der anvender produkterne i deres værdikæde. Engagement programmet fokuserer ikke kun på virksomhedens politik og forpligtelser, men også operationalisering af forpligtelser, due diligence i forsyningskæden og offentliggørelse af indikatorer for at spore fremskridt. 

Virksomhederne der medvirker i programmet, bliver målt på fem KPI´er, der dækker: rapportering og governance, strategi, skove og afbødning, fysisk risiko og naturressourceforvaltning. Samlet set er der fremgang i størstedelen af KPI´erne, hovedsageligt drevet af øget rapportering, men også ved etablering af strategier for at nå virksomhedernes klimamål. En stor del af virksomhederne overvejer både at øge ambitionerne for deres mål samt validering af tredjepart, så de er på linje med målet om en temperaturstigning i 2050 på 1,5 grader. Ligeledes er en del af virksomhederne i den sidste del af værdikæden begyndt at offentliggøre strategier og foranstaltninger for at stoppe skovrydning. 

Gennemsnitlige KPI scorer pr. sektor i værdikæden i 2021 og 2022

Kilde: 2022 Annual TE Climate Change - Sustainable Forests and Finance Annual Report External – Sustainalytics 

Child Labour in Cocoa

Vi har også deltaget i Sustainalytics’ tematiske dialogprogram ”Child Labour in Cocoa”, som fokuserer på store kakao- og chokoladevirksomheder. Fokus for det tematiske engagement program var overvågning og afhjælpning af børnearbejde, adgang til uddannelse og livsindkomst for kakaodyrkende landmænd. Siden programmets start i 2019 har Sustainalytics målt virksomhedernes fremgang på tre KPI’er, og som det kan ses af nedenstående figur, er der sket fremgang på alle tre KPI’er (Kilde Sustainalytics). 

Gennemsnitlig KPI-score 

Kilde: 2022 Annual TE Child Labour In Cocoa Annual Report External – Sustainalytics 
Note: Max scoren pr. KPI er 9, derved vil den samlede totale max score være 27. 

I basisåret 2019 var de samlede KPI-opfyldelsesrate for alle virksomheder tilsammen 43%. Ved afslutningen af engagement programmet i 2022 var dette forbedret til 70%. Virksomhederne har forbedret både effektiviteten i overvågning og bekæmpelse af børnearbejde ved at have robuste metoder til implementering af CLMRS (Child Labour Monitoring and Remediation Systems). Derudover har en stor del af kakaovirksomhederne forpligtet sig til at støtte to nye programmer fra Jacobs Foundation i Elfenbenskysten, med fokus på adgang til uddannelse til fem millioner børn i kakaodyrkningsområder. 
I forhold til livsindkomst for landmændene har programmet ført til forhandlinger med kakao- og chokoladevirksomheder, hvor der er indgået en aftale i juni 2022. Virksomhederne har indvilget i at betale en ekstra præmie, LID (Living Income Differential) på alle kakaokontrakter, der sælges af Elfenbenskysten og Ghana. Dette gør det muligt for landene at nå en minimumspris, hvoraf landmændene vil tjene mindst 70%. Derudover har en række virksomheder indvilget i at kommunikere på en række aktiviteter i forhold til at forbedre livsindkomst for kakaodyrkende landmænd. Flere virksomheder måler eksplicit landmænds indkomst som en del af overvågningen af deres respektive programmer i Vestafrika.