x

Aktivt ejerskab i vores kommercielle investeringer

Realdania skal som samfundsansvarlig og aktiv investor bidrage til at forandre forhold, som er i strid med vores politik for samfundsansvar i de kommercielle investeringer

Realdania ønsker som samfundsansvarlig og aktiv investor, at bidrage til at forandre forhold, som er i strid med vores politik for samfundsansvar i de kommercielle investeringer. Vi vil derfor sammen med andre investorer søge at påvirke virksomheders tilgang til arbejdstagerrettigheder, miljø og god selskabsledelse. Vores fundamentale holdning er, at det giver større effekt og skaber flere vedvarende forandringer at påvirke virksomhederne til at agere ansvarligt, fremfor at vende dem ryggen og blot sælge vores investering. Det kaldes for ”engagement”.  
 
Realdania anvender derfor som udgangspunkt ikke eksklusionslister, hvor vi ekskluderer en lang række selskaber, og vi investerer typisk i fonde sammen med en række andre investorer. Det betyder, at vi enten direkte eller via eksterne kapitalforvaltere kan have investeringer i virksomheder eller lande, som enten på investeringstidspunktet eller efterfølgende kommer i konflikt med Realdanias rammer for samfundsansvarlige investeringer. Det gælder dog ikke unoterede investeringer igennem lande, der er opført på EU's eller OECD’s lister over ikke-samarbejdsvillige lande vedrørende skat, idet disse kan frasorteres ved due diligence forud for investering. Vi udfører screeninger mindst to gange årligt (se nærmere her) via ekstern, professionel aktør (p.t. Sustainalytics), og det sikrer, at vi i samarbejde med dem igangsætter en proces for engagement. 
 
Vi tager en proaktiv tilgang til screening og engagement. Under løbende rapporteringsmøder med kapitalforvaltere gives en opdatering på aktive engagementsager fra Realdanias side, hvilket sikrer, at kapitalforvaltere er opmærksomme på den skærpede interesse omkring disse virksomheder. Denne arbejdsmetode mindsker risikoen for, at virksomheder ender på listen over selskaber, vi ikke ønsker at investere i.  
 
I de tilfælde, hvor engagement efter en rimelig periode ikke udviser tilstrækkelige resultater, kan konsekvensen være, at Realdania træffer beslutning om at afvikle investeringen. 

Proxy voting i hovedaktivklassen Equities

Som en del af bestræbelserne på at udøve aktivt ejerskab indgår aktive stemmeafgivelser på porteføljeselskabernes generalforsamlinger for at fremme en bæredygtig udvikling. I Realdania er en række mandater struktureret i investeringsforeninger, hvor foreningen som den juridiske ejer afgiver stemmer efter en fastlagt politik og typisk via en ekstern partner (proxy advisor). For at komme tættere på den proces, og forstå hvilke retningslinjer vores forvaltere stemmer efter, har vi i foråret 2023 gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt vores forvaltere.

Undersøgelsen viste, at alle eksterne forvaltere aktivt stemmer på virksomhedernes generalforsamlinger. Langt de fleste benytter en ekstern konsulent til stemmeafgivelsen (proxy advisor) ligesom ESG og bæredygtighed er en del af deres politik på området. Endelig viser undersøgelsen, at hovedparten i mindst et tilfælde har stemt imod ledelsen forslag i det seneste år, samt at de offentliggør deres stemmeafgivelse til kunder og andre interessenter.    

Sustainalytics

Sustainalytics

Screeningen foretages med hjælp fra vores eksterne samarbejdspartner Sustainalytics.

Screening

Vi screener løbende – og mindst to gange årligt – vores kommercielle investeringer for at sikre, at de ikke er i konflikt med vores politik for samfundsansvar i de kommercielle investeringer. Screeningen foretages med hjælp fra vores eksternes samarbejdspartner (p.t. Sustainalytics) og omfatter alle børsnoterede aktier og obligationer. Sustainalytics fører en aktiv dialog med virksomheder, som vurderes at overtræde internationale standarder som UN Global Compact og OECD’s retningslinjer for Multinationale Selskaber. Engagementsagerne bliver grupperet efter, hvilken norm der overtrædes.
Der er fire grupperinger:
  1. Forretningsetik
  2. Miljø
  3. Menneskerettigheder
  4. Arbejdstagerrettigheder.  

Når Sustainalytics fører Engagement bliver fremgangen målt i det, de kalder ”Milestones”. Der findes fem Milestones, som defineres som følgende: 

  • Milestone 1 – Den initiale kommunikation er sendt afsted til virksomheden, der er udtaget til engagement
  • Milestone 2 – Der er skabt dialog
  • Milestone 3 – Virksomheden forpligter sig til at adressere problemstillingen 
  • Milestone 4 – Virksomheden udvikler en strategi til at adressere problemstillingen 
  • Milestone 5 – Virksomheden er langt fremme med at implementere strategien 

Ovenstående graf viser, hvilke Milestones vores aktive engagementsager havde pr. den 31. december 2023. I løbet af året kan vi konstatere, at der er sket en positiv udvikling i en stor del af sagerne.  Det skyldtes at, der har været 16 tilfælde, hvor der er sket fremskridt i Milestones, hvilket repræsenterer et skridt mod en løsning, og at virksomhederne har adresseret problemstillingen/erne.

Når alle fem Milestones er nået, afslutter Engagement, og sagen vil efterfølgende blive markeret som Resolved.

I løbet af 2023 har fire engagementsager nået en succesfuld afslutning. Alle fire som følge af, at alle fem Milestones er opnået. 

Johnson and Johnson – Kvalitet og sikkerhed indenfor menneskerettigheder
Johnson and Johnson har været involveret i flere kvalitets- og sikkerhedsproblemer, hvilket har ført til alvorlige konsekvenser for slutkunderne. J&J har skærpet deres kvalitetskontrol, hvilket har reduceret FDA-aktivitet og produkttilbagekaldelser og reduceret risikoen for fremtidige retssager. På trods af eksisterende retssager har J&J forbedret produktkvalitet og sikkerhedsstyring. Derudover har der ikke været registreret nye alvorlige produktkvalitets- og sikkerhedsproblemer i de seneste år. J&J har annonceret, at de vil stoppe med at anvende talkum i produkter beregnet til spædbørn, hvilket reducerer en fremtidig retssagsrisiko betydeligt. Sustainalytics har besluttet at lukke sagen, eftersom virksomheden har truffet passende foranstaltninger for at tackle udfordringerne. (Kilde: Sustainalytics).

Kenvue, Inc. – Kvalitet og sikkerhed indenfor menneskerettigheder
Kenvue, Inc., der er associeret med J&J på grund af J&Js store ejerandel, har også været markeret for kvalitets- og sikkerhedsproblemer. Med afslutningen af J&Js engagementssag er Kenvue, Inc. også blevet lukket. (Kilde: Sustainalytics).

Barclays PLC – Involvering i sager om uetisk forretningsførelse  
Barclays PLC har stået over for etiske udfordringer, herunder valutamanipulation, korruption og governance-problemer, hvilket har resulteret i betydelige bøder. Virksomheden har styrket sin whistleblower-politik og procedurer gennem en ekstern gennemgang, og har implementeret robuste klageprocedurer og rapportering. Med stærkere virksomhedsstyring, herunder en Whistleblowing Champion i bestyrelsen, og uddannelse af medarbejdere i en kultur, der prioriterer etisk adfærd og compliance. Barclays har taget omfattende skridt for at sikre passende behandling af whistleblowers. Dette har ført til, at Sustainalytics har lukket sagen. (Kilde: Sustainalytics).

Stryker Corp. – Kvalitet og sikkerhed indenfor menneskerettigheder
Stryker har  oplevet alvorlige kvalitets- og sikkerhedsproblemer, især med deres Rejuvenate og ABG II hofteudskiftningsenheder, hvilket har resulteret i tusindvis af retssager og omkring 2 milliarder USD i forlig. Trods disse udfordringer har Stryker styrket deres produktkvalitet og -sikkerhed, implementeret robuste whistleblower-foranstaltninger og reduceret antallet af interventioner fra den amerikanske Food and Drug Administration. Gennem fire års engagement har Stryker forbedret sin dokumentation og rapportering, herunder ved oprettelsen af en dedikeret kvalitetshjemmeside, og har bekræftet effektiviteten af deres kvalitetssystem gennem ISO-certificering. Eftersom Stryker har forbedret produktkvalitet og sikkerhedsstyring samt mangel på nye alvorlige produktkvalitets- og sikkerhedsproblemer i de seneste år, har Sustainalytics besluttet at lukke sagen. (Kilde: Sustainalytics).
 

Commonwealth Bank of Australia – Hvidvaskning
Commonwealth Bank of Australia har forbedret deres Anti-Money Laundering og Counter-Terrorist Financing processer for at opfylde tilsynets krav. Derudover har de implementeret robuste interne kontroller og risikostyring. Der er ligeledes foretaget ændringer i ledelsen og bestyrelsen, og der er foretaget forbedringer inden for risikokontrol, ansvarlighed og kultur. Samlet set har ovenstående resulteret i at selskabet ikke har været involveret i nogen hvidvaskningsskandaler de sidste 3 år. Alle fem milestones er opnået, og sagen er afsluttet. (Kilde: Sustainalytics).

DuPont de Nemours, Inc. - Aktiviteter, der resulterer i negative påvirkninger på miljø- og menneskerettigheder
DuPont har bekræftet, at de ikke producerer PFAS-kemikalier, og at alle deres forureningsforpligtelser i forhold til sagen ligger hos en anden enhed Corteva (Chemours), som følge af en fusion. De har dokumenteret nye interne systemer og kontroller, der revideres eksternt. Derudover har de fremlagt en intern risikoscreeningsproces for at evaluere og screene produkter, der anses for at have en uacceptabel indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. DuPont viser, at de har en stærk tilgang til screening af nye kemikalier og fokus på affaldshåndtering. Alle fem milestones er opnået, og sagen er afsluttet. (Kilde: Sustainalytics).

ING Groep NV – Hvidvaskning
ING Groep har gennemført det meste af deres Global KYC Enhancement-program og har implementeret stærke risikostyringssystemer og interne kontroller for at forhindre økonomisk kriminalitet og hvidvaskning. Derudover er de førende inden for udvikling etisk virksomhedskultur. Virksomheden har implementeret et adfærdsmæssigt risikostyringsteam, der måler kultur og skaber interventioner. Alle fem milestones er opnået, og sagen er afsluttet. (Kilde: Sustainalytics).

Olympus Corp. – Kvalitet og sikkerhed indenfor menneskerettigheder
Olympus har reduceret dødsfald og komplikationer ved forurening af deres duodenoskoper betydeligt. Der har været ikke været nogle dødsfald i de sidste tolv måneder og kun 14 rapporterede potentielle komplikationer som følge af anvendelse af endoskoperne. Virksomheden har taget konkrete skridt til at afhjælpe kvalitets- og sikkerhedsproblemer ved omfattende uddannelse af personale og udvikling af et nyt duodenoskop med en fast endehætte. Alle fem milestones er opnået, og sagen er afsluttet (Kilde: Sustainalytics).

Volvo AB – Involvering i enheder, der krænker menneskerettigheder
Volvo har gjort betydelige fremskridt ved at tilpasse deres politiske ramme til UN Guiding Principles og gennemføre omfattende risikovurderinger, især i højrisiko- og konfliktramte områder. De har taget specifikke handlinger i konfliktramte områder, og selvom der stadig er menneskerettighedsrelaterede risici, er de blevet reduceret og anses for tilstrækkelige til at løse sagen. Alle fem milestones er opnået, og sagen er markeret som afsluttet (Kilde: Sustainalytics).

 

Tematiske investorprogrammer 

Climate Change – Sustainable Forests and Finance 

Vi har valgt at støtte op om Sustainalytics tematiske dialogprogram ”Climate Change – Sustainable Forests and Finance”, der adresserer klimarisici, og advokerer for en reduktion af direkte og indirekte udledninger i kontekst af det globale skovsystem. Dialogprogrammet foregår i en treårig periode mellem 2021-2024. Sustainalytics forsøger at skabe dialog med 22 virksomheder, der er fordelt på syv banker og seks producenter, der er direkte involveret produktion af skovprodukter, og slutteligt ni kunder der anvender produkterne i deres værdikæde. Engagement programmet fokuserer ikke kun på virksomhedens politik og forpligtelser, men også operationalisering af forpligtelser, due diligence i forsyningskæden og offentliggørelse af indikatorer for at spore fremskridt. 

Virksomhederne der medvirker i programmet, bliver målt på fem KPI´er, der dækker: rapportering og governance, strategi for reduktion af CO2 emissioneri, skove og afbødning, fysisk risiko (værdikædestyring) og naturressourceforvaltning. Samlet set er der fremgang i størstedelen af KPI´erne. Virksomheder scorer generelt højest på KPI 1, der fokuserer på rapportering og governance, på tværs af de tre målrettede sektorer. Dette skyldes primært strengere reguleringer på tværs af jurisdiktioner om klimarapportering, da mange lande kræver finansielle klimarelaterede rapporteringer. En udfordrende KPI for virksomheder er KPI 5 vedrørende naturressourcestyring. Dette gælder især for virksomheder i slutningen af værdikæden og finansielle virksomheder på grund af komplekse værdikæder og porteføljer. De fleste banker og likviditetsstillere, der er en del af det tematiske engagement program, har nu tilsluttet sig net-zero initiativer, dermed er der fortsat forbedring i deres sektordækning. For KPI 3 om praktisk afbødning og skove, præsterer råvarevirksomhederne stærkest, da de normalt har bedre skovbrugsstyringsmekanismer på plads. For KPI 4 med fokus på fysisk risiko har de finansielle virksomheder bedre scores, da de fleste af dem har analyseret deres fysiske risikoeksponering på tværs af sektorer, geografi og de potentielle finansielle konsekvenser.

Afsluttede tematiske Engagement Programmer

Vi har også deltaget i Sustainalytics’ tematiske dialogprogram ”Child Labour in Cocoa”, som fokuserer på store kakao- og chokoladevirksomheder. Fokus for det tematiske engagement program var overvågning og afhjælpning af børnearbejde, adgang til uddannelse og livsindkomst for kakaodyrkende landmænd. Siden programmets start i 2019 har Sustainalytics målt virksomhedernes fremgang på tre KPI’er, og som det kan ses af nedenstående figur, er der sket fremgang på alle tre KPI’er (Kilde Sustainalytics).

 

Kilde: 2022 Annual TE Child Labour In Cocoa Annual Report External – Sustainalytics
Note: Max scoren pr. KPI er 9, derved vil den samlede totale max score være 27.

Gennemsnitlige KPI scorer pr. sektor i værdikæden i 2021 - 2023 og 202I basisåret 2019 var de samlede KPI-opfyldelsesrate for alle virksomheder tilsammen 43%. Ved afslutningen af engagement programmet i 2022 var dette forbedret til 70%. Virksomhederne har forbedret både effektiviteten i overvågning og bekæmpelse af børnearbejde ved at have robuste metoder til implementering af CLMRS (Child Labour Monitoring and Remediation Systems). Derudover har en stor del af kakaovirksomhederne forpligtet sig til at støtte to nye programmer fra Jacobs Foundation i Elfenbenskysten med henblik på at sikre adgang yil uddannelse for fem millioner børn i kakakoområderne.

I forhold til livsindkomst for landmændene har programmet ført til forhandlinger med kakao- og chokoladevirksomheder, hvor der er indgået en aftale i juni 2022. Virksomhederne har indvilget i at betale en ekstra præmie, LID (Living Income Differential) på alle kakaokontrakter, der sælges af Elfenbenskysten og Ghana. Dette gør det muligt for landene at nå en minimumspris, hvoraf landmændene vil tjene mindst 70%. Derudover har en række virksomheder indvilget i at kommunikere på en række aktiviteter i forhold til at forbedre livsindkomst for kakaodyrkende landmænd. Flere virksomheder måler eksplicit landmænds indkomst som en del af overvågningen af deres respektive programmer i Vestafrika.