x

Aktivt ejerskab i vores kommercielle investeringer

Realdania skal som samfundsansvarlig og aktiv investor bidrage til at forandre forhold, som er i strid med vores politik for samfundsansvar i de kommercielle investeringer. Vi vil derfor sammen med andre investorer søge at påvirke virksomheders tilgang til arbejdstagerrettigheder, miljø, og god selskabsledelse. Vores fundamentale holdning er, at det giver større effekt og skaber flere varige forandringer at påvirke virksomhederne til at agere ansvarligt end at vende dem ryggen og blot sælge vores investering. Det kaldes for ”engagement”. 

Realdania anvender derfor som udgangspunkt ikke negativlister, og vi investerer typisk i fonde sammen med en række andre investorer. Det betyder, at vi enten direkte eller via eksterne kapitalforvaltere kan have investeringer i virksomheder eller lande, som enten på investeringstidspunktet eller efterfølgende kommer i konflikt med Realdanias rammer for samfundsansvarlige investeringer. Det gælder dog ikke unoterede investeringer igennem lande, der er opført på EU's eller OECD’s lister over ikke-samarbejdsvillige lande vedrørende skat, idet disse kan frasorteres ved due diligence forud for investering. Vi udfører jævnligt screeninger (se nærmere her) via ekstern, professional aktør (p.t. Sustainalytics) og det sikrer, at vi i samarbejde med dem igangsætter en proces for engagement.

Vi tager en proaktiv tilgang til screening og engagement. I forbindelse med løbende rapporteringsmøder med kapitalforvaltere gives en opdatering på aktive engagementsager fra Realdanias side, så kapitalforvalterne ved, at der er en skærpet opmærksomhed omkring disse virksomheder. Denne arbejdsmetode mindsker risikoen for, at virksomheder ender på listen over selskaber, vi ikke vil investere i. 

I de tilfælde hvor engagement efter en rimelig periode ikke udviser tilstrækkelige resultater, kan konsekvensen være, at Realdania træffer beslutning om at afvikle investeringen.

Sustainalytics

Sustainalytics

Screeningen foretages med hjælp fra vores eksternes samarbejdspartner Sustainalytics.

Screening

Vi screener løbende – og mindst 2 gange årligt – vores kommercielle investeringer for at sikre, at de ikke er i konflikt med vores politik for samfundsansvar i de kommercielle investeringer. Screeningen foretages med hjælp fra vores eksternes samarbejdspartner (p.t. Sustainalytics) og omfatter alle børsnoterede aktier og obligationer. Sustainalytics fører en aktiv dialog med virksomheder, som vurderes at overtræde internationale standarder som UN Global Compact og OECD’s retningslinjer for Multinationale Selskaber. Engagementsagerne bliver grupperet efter, hvilken norm der overtrædes.
 
Der er fire grupperinger:
  1. Forretningsetik
  2. Miljø
  3. Menneskerettigheder
  4. Arbejdstagerrettigheder.  

Engagementsager 31. december 2021

Nye engagementsager i 2021

 28

 6

 

Når Sustainalytics fører Engagement bliver fremgangen målt i det, de kalder ”Milestones”. Der findes fem Milestones, som defineres som følgende: 
  • Milestone 1 – Den initiale kommunikation er sendt afsted til virksomheden, der er udtaget til engagement
  • Milestone 2 – Der er skabt dialog
  • Milestone 3 – Virksomheden forpligter sig til at adressere problemstillingen 
  • Milestone 4 – Virksomheden udvikler en strategi til at adressere problemstillingen 
  • Milestone 5 – Virksomheden er langt fremme med at implementere strategien 
 

Ovenstående graf viser, hvilke milestones vores aktive engagementsager havde pr. den 31. december 2021. I løbet af året kan vi konstatere, at der er sket en positiv udvikling i en stor del af sagerne, fordi der 18 gange er sket en fremgang i milestone, og altså et skridt imod en afslutning af sagerne, og at virksomhederne har håndteret problemstillingen. Særligt ser vi en god fremgang fra Milestone 2 til 3 og fra Milestone 3 til 4. 

Når alle fem Milestones er nået, afslutter Engagement, og sagen vil efterfølgende blive markeret som Resolved.

 Fremdrift i  engagementsager i 2021

Afsluttede engagementsager i 2021

 18  4

 

I løbet af 2021 har fire engagementsager nået en afslutning. Tre af dem som følge af, at alle fem milestones er opnået, og en fordi Sustainalytics har arkiveret sagen. 

Bausch Health Companies Inc. – Adgang til basale services
Siden 2015 har Bausch aktivt samarbejdet i forbindelse med de mange undersøgelser der har været af dem i relation til uregelmæssigheder i prisfastsættelsen af deres produkter. De har accepteret de bøder, de er blevet idømt. Virksomheden har under deres nuværende adm. direktør og bestyrelse adresseret problemstillingerne og igangsat flere initiativer, som de oplyser om både på deres hjemmeside og i deres årsregnskab. Alle fem milestones er opnået, og sagen er markeret som afsluttet (Kilde: Sustainalytics).

Bausch Health Companies Inc. – Regnskab og skat
Siden 2015 har Bausch aktivt samarbejdet i forbindelse med de mange undersøgelser der har været af dem i relation til uregelmæssigheder i deres regnskaber. Virksomheden har under deres nuværende adm. direktør og bestyrelse adresseret problemstillingerne og igangsat flere initiativer, som de oplyser om både på deres hjemmeside og i deres årsregnskab. Alle fem milestones er opnået, og sagen er markeret som afsluttet (Kilde: Sustainalytics).

Edison International – Kvalitet og sikkerhed – Menneskerettigheder
Edison har demonstreret en klar forpligtelse til at begrænse indvirkningen af skovbrænde, og de implementeret robuste forebyggende tiltag, som er i overensstemmelse med de regulatoriske krav. Virksomheden har nået eller oversteget næsten alle målene i deres 2020 Wildfire Mitigation Plan. Der er ikke sket noget med Edisons udstyr eller ejendomme som følge af skovbrandene i 2020, på trods af de var exceptionelt lange og intense. Alle fem milestones er opnået, og sagen er markeret som afsluttet (Kilde: Sustainalytics).

Siemens AG – Involvering med enheder, der overtræder menneskerettigheder 
Siden spinoff af Siemens Energy er trådt i kraft i september 2020, har Siemens AG ikke længere indflydelse på de operative forhold i Siemens Gamesa. Baseret herpå har Sustainalytics valgt at arkivere sagen. Sustainalytics vil dog forsætte engagmentdialogen med Siemens Gamesa (Kilde: Sustainalytics).

Tematiske investorprogrammer  

Vi har valgt at støtte op om Sustainalytics tematiske dialogprogram ”Climate Change – Sustainable Forests and Finance”, der adresserer klimarisici og advokerer for en reduktion af direkte og indirekte udledninger i kontekst af det globale skovsystem. Dialogprogrammet foregår i en treårig periode mellem 2021-2024. Sustainalytics forsøger at skabe dialog med 22 virksomheder, der er fordelt på syv banker, seks producenter der er direkte involveret produktion af skovprodukter, og slutteligt ni kunder der anvender produkterne i deres værdikæde.  

Vi har også deltaget i Sustainalytics’ tematiske dialogprogram ”Climate Transition”, som har haft til formål at fremme stål- og cementindustriens transition til en mere bæredygtig og cirkulær økonomi. Stål og cement står for 13% af den globale menneskeskabte drivhusgasudledning, og der er en stor risiko for, at de bliver ramt af højere omkostninger som følge af regulatoriske ændringer og fysiske risici. Siden programmets start har Sustainalytics målt virksomhedernes fremgang på fem KPI’er, og som det kan ses af nedenstående figur, er der sket fremgang på alle frem KPI’er (Kilde Sustainalytics).

Gennemsnitlig KPI-score

Gennemsnitlig KPI score