x

Realdania Genbesøg

Realdania Genbesøg

"Realdania Genbesøg" besøger en lang række af de projekter, som har modtaget støttet fra Realdania de seneste tyve år. Målet er at blive klogere på, hvordan arkitektur kan skabe værdi for mennesker.

Realdania Genbesøg

Hvad sker der egentlig, når snoren er klippet, champagnen er drukket og byggeri og byrum er taget i brug? Eksisterer projekterne stadig, og hvor besøgte er de? Hvordan går det med indtægter og drift? Støtter de lokale, de erhvervsdrivende og de frivillige op om projektet, når den første nyhedsværdi har lagt sig? Hvilke læringer har de gjort sig undervejs, og har projektet været med til at skabe livskvalitet i det byggede miljø?

Det skal det nye initiativ 'Realdania Genbesøg' se nærmere på, når et hold af etnologer, arkitekter og analytikere besøger en lang række af de byggerier, som vi har været med til at støtte gennem de sidste tyve år.

Det handler om at blive klogere

Der eksisterer i dag meget viden om arkitektur, men langt mindre viden om, hvordan arkitektur  påvirker os mennesker og det liv, vi lever. Med Realdania Genbesøg ønsker vi at bidrage til vidensopbygning ved at kortlægge, genbesøge, analysere, dokumentere og formidle viden fra en lang række af de projekter, som foreningen har støttet de seneste 20 år. 

Målet er at blive klogere på effekten af støtte, rådgivning og byggeri, lære af de mange gjorte erfaringerne og bruge dem i fremtidens projekter. For hvad karakteriserer egentlig de projekter, der stadig lever i bedste velgående flere år efter? Og hvad kendetegner de projekter, der er knap så vellykkede eller har måtte lukke? Det vil vi gerne vide mere om. Og den viden ønsker vi at dele med alle interesserede; arkitekter, kulturinstitutioner, fonde, kommuner, ildsjæle, frivillige med flere.

Temainddelte genbesøg

I de kommende år vil vi genbesøge en lang række af de projekter, som har modtaget bevillinger gennem de sidste 20 år. Eftersom, der er mere end 4500 projekter til dato, bygger vi genbesøgene op tematisk. 

I første omgang er Realdania Genbesøg inddelt i fem temaer.

Hvordan vi bliver klogere - Genbesøg som metode

For at blive klogere på, hvordan det står til med vores tidligere støttede projekter, genbesøger vi dem alle ud fra en systematisk metode. Vi laver fulde populationsstudier ved at dele det store antal byggerier og projekter op i temaer, der øger projekternes sammenlignelighed.

Realdania Genbesøg er således opdelt i følgende tematikker: 

  • Ildsjæle der bygger
  • Herregårde og historiske haver
  • Velfærdsbyggeri
  • Store kulturprojekter som led i byudvikling
  • Pladsomdannelse og byrum

Vi genbesøger åbent og nysgerrigt de gamle projekter og taler lige så gerne med eleven og pedellen som inspektøren og arkitekten. Vi tror nemlig på, at de bedste kilder til viden om en bygnings kvaliteter er dem, der bruger den til daglig.

I Realdania må vi erkende, at det er begrænset, hvad vi ved om de støttede projekter, efter de er blevet indviet. Levede det endelige resultat egentlig op til projektets visioner? Hvordan står det til med holdbarheden og standen? Passede de arkitektoniske løsningerne til brugernes behov? Og har projektet i sidste ende været medvirkende til at skabe værdi og styrket livskvalitet? 
Ved at genbesøge vores tidligere projekter systematisk undersøger og måler vi, hvordan det står til med de projekter, vi har støttet. 

5-års genbesøg

Vi startede vores genbesøg i foråret 2021 og startede med at genbesøge 109 ildsjæleprojekter under temaet ”Når ildsjæle bygger”. Ildsjæleprojekter er defineret ved at være drevet af frivillige aktører og foreninger. I genbesøget af denne type projekter er det vigtigt for os at undersøge, hvordan projekterne udvikler sig fra den dag, ildsjælene modtager bevillingen. Bevillingsmodtagerne - her de frivillige ildsjæle - står fra den dag med et stort arbejde foran sig. Processen derfra er lærerig for os at undersøge, da den bidrager med vigtig viden om, hvilke udfordringer denne type modtager står overfor. I 2021 genbesøgte vi derfor samtlige 109 ildsjæle-projekter, der modtog støtte fra Realdania for minimum 5 år siden, for at undersøge hvordan de er lykkedes med at bringe projekterne i mål, samt hvilke ringe i vandet projekterne har skabt. Denne viden skal hjælpe til at skabe bedre filantropiske projekter med civile aktører. 

Det forholder sig anderledes, når vi genbesøger de store kulturbyggerier. Her foretages genbesøget minimum 5 år efter, at projektet er indviet og taget i brug. Denne sondring skyldes, at vi i genbesøget af kulturbyggerierne – der fremstår som nyopførte helheder – ønsker at lægge vægten på bygningernes katalytiske og dynamiske effekter frem for processen mod at bygningerne står færdige. Når vi vælger at besøge projekterne 5 år efter at snoren er klippet, er det således fordi, det kræver tid, før de egentlige langsigtede effekter opstår.  

Fulde populationsstudier

Som nævnt ovenfor foretager vi genbesøgene som fulde populationsstudier. Det betyder, at vi besøger samtlige projekter fremfor få udvalgte. Fordelene er, at vi kan foretage analytiske generaliseringer, fremfor blot statistiske generaliseringer, som ofte kan rumme ukendt bias. Derved undgår vi skævvridninger og får i stedet det mest optimale datagrundlag at foretage analyse på baggrund af. 
For at kunne håndtere det store antal projekter, har vi defineret en række temaer, som fungerer som ramme for vores delanalyser. Formålet med temaerne er at studere projekterne gennem et ”most similar case design”, der øger projekternes sammenlignelighed. Med et most similar case design menes, at vi vælger et eller flere fællestræk ved projekterne, som herefter udgør rammen for analysen.

Rammeværk

Vi har udarbejdet et rammeværk som teoretiske linse i bearbejdningen af den indsamlede data. Rammeværket tager udgangspunkt i Realdanias foreningsmål, hvor de langsigtede mål for bæredygtighed foldes ud. Bæredygtighed for Realdania handler om både økonomiske, sociale, miljømæssige og kulturelle forhold. Rammeværkets indre og ydre cirkel viser, at vi både søger at afdække effekten af projektet i sig selv, men også undersøger afledte katalytiske effekter rundt om projekterne.

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke benytter rammeværket til at bedømme de genbesøgte projekter. Vi anvender det som et redskab til at behandle vores data ensartet, men vi har samtidig blik for projekternes forskelligartethed og temporale kontekst. Derudover arbejder vi med en arkitektonisk analyse af de store byggeprojekter i projektporteføljen, hvor vi undersøger bygningernes stand, holdbarhed, materialer og omdømme. Det bærende i ‘Realdania Genbesøg’ er troen på, at arkitektur skaber effekter for det levede liv og ønsket om at forstå, hvordan det sker i praksis. Det er et ønske om læring, som vi deler med mange aktører inden for det byggede miljø.

Vi håber samtidigt, at vi - med Genbesøg og med afsæt i den grundige metode - kan undersøge Realdanias evne til at støtte bæredygtige projekter og skabe langvarige effekter, og at vi får indsamlet viden, der kan gavne Realdania i udviklingen af nye projekter. 
 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Siri Daa Funder
Projektchef i Realdania
sdf@realdania.dk
22 79 35 79

Mere viden på vej

Vi udfolder Realdania Genbesøg i den kommende tid, og du kan forvente at denne side og undersider løbende opdateres med ny information. Der vil ligeledes komme flere temasider til i takt med, at vi har indsamlet og bearbejdet data fra vores genbesøg.