x

Det historiske Nørre Vosborg har igen fået våde enge

Pressemeddelelse 26. juni 2024

Fredag den 28. juni åbner et 88 hektar stort naturområde ved herregården Nørre Vosborg. ”Et godt bidrag til klimaet, biodiversiteten og oplevelserne i naturen,” lyder det samstemmende fra Naturstyrelsen og Realdania By & Byg, som står bag lavbundsprojektet Vosborg Enge.

Nær den vestjyske herregård Nørre Vosborg i Holstebro kan man fra fredag den 28. juni 2024 besøge et helt nyt naturområde. Det 88 hektar store areal, som gennem årtier har været drænet og i brug som landbrugsjord, er nu omlagt til eng med lavvandede søer. 
Projektet er et såkaldt lavbundsprojekt, der tager kulstofrige arealer ud af drift for at omdanne dem til vådområder. Herved nedbringes udledningen af drivhusgasser til atmosfæren og udledningen af kvælstof til vandmiljøet. 

Større engarealer giver gevinster for klima og biodiversitet

Området omkring Nørre Vosborg har en lang historie med landbrug, der kan dokumenteres helt tilbage til 1500-tallet, hvor herregården blev grundlagt. I dag drives Nørre Vosborg som hotel og konferencecenter. Og hos Realdania By & Byg, der ejer Nørre Vosborg og de omkringliggende jorde, er det en stor glæde at åbne det nye naturområde:

”Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Naturstyrelsen om at udforme et lavbundsprojekt, som skaber værdi på flere måder. Projektet betyder, at vi nu kan invitere på flere oplevelser i naturen samtidig med, at vi bidrager til grøn omstilling. Det er dog kun engene omkring Nørre Vosborg, der i perioder bliver oversvømmet. Det historiske voldanlæg omkring herregården vil fortsat stå tørt og godt,” siger adm. direktør Peter Cederfeld fra Realdania By & Byg.

Også hos Naturstyrelsen er der begejstring for projektet:

”Vi glæder os over projektets realisering, der tilgodeser eksempelvis ænder og andre fuglearter som dobbeltbekkasinen, der er tilknyttet vådområder og enge. Samtidig får friluftslivet og de rekreative muligheder - og ikke mindst klimaet - et løft,” siger direktør Peter Ilsøe fra Naturstyrelsen.

Flere vandhuller og god tilgængelighed 

Projektet er finansieret med støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og det er Naturstyrelsen, der har stået for selve naturgenopretningen. Helt praktisk har det handlet om at sløjfe alle dræn, pumper og kanaler i området. Og med fokus på at holde på vandet er der gravet ud til små vandhuller og søer. 

En hævet grusvej tværs gennem arealet sikrer god tilgængelighed, selv i regnfulde tider - og senere på sommeren vil man herfra kunne se en flok køer, der bliver sat ud som led i den nødvendige naturpleje.

De nuværende stisystemer og vandreruter i området er bibeholdt, så der fortsat er ubegrænset adgang til hele det rekreative område mellem Nørre Vosborg og Nissum Fjord. 

Vosborg Enge set fra luften, juni 2024.

Fakta 

Vosborg Enge er et 88 hektar nyt naturområde ved Herregården Nørre Vosborg i Holstebro. Jorden har tidligere været drænet og i drift som konventionelt landbrug.

Naturgenopretning af lavbundsjorder kan binde CO2, forbedre vandmiljøet og øge biodiversiteten. Effekten opnås ved at omdanne et drænet område til vådområde. Naturstyrelsen forventer, at lavbundsprojektet på Vosborg Enge 

-reducerer udledningen med drivhusgasser til atmosfæren med ca. 1.500 ton CO2 per år.

-reducerer kvælstoftilførslen til Nissum Fjord med ca. 4000 kg N per år. 

En gruppe forskere fra Aarhus Universitet holder løbende øje med den faktiske udledning fra området og samler erfaringer, der kan bruges i andre lavbundsprojekter.