x

Naturklagenævnet har givet Bryghusprojektet medhold

Pressemeddelelse 11. november 2010

Naturklagenævnet har færdigbehandlet indsigelsen vedrørende Bryghusprojektets placering i forhold til Christian den 4.'s Bryghus.

Naturklagenævnet siger med sin afgørelse god for Københavns Kommunes dispensation til Bryghusprojektet og til lokalplanen for Bryghusgrunden.

Det planlagte byggeri på Bryghusgrunden kommer ikke til at genere Christian IV's Bryghus, mener Naturklagenævnet. Afgørelsen betyder, at Bryghusprojektet nu kan arbejde videre med projekteringen.

I Bryghusprojektet glæder projektchef Peter Fangel sig over Naturklagenævnets afgørelse. "Først og fremmest er vi glade for, at Naturklagenævnet har givet kommunen medhold, og der er ud fra vores opfattelse tale om en klar afgørelse. Vi fik afgørelsen i slutningen af oktober, så nu tager vi hul på en mere detaljeret planlægning af projektet, og kan se frem til, hvad de næste skridt skal være," siger Peter Fangel.

Bryghusprojektet har stået stille en periode på grund af klagesagen. Bryghusgruppen, der er imod byggeriet på Bryghusgrunden, havde indbragt byggeriet for Naturklagenævnet på grund af projektets placering i forhold til den fortidsmindebeskyttelseslinje, der er lagt rundt om Christian IV's Bryghus.

Men i den 26. oktober afgjorde Naturklagenævnet, at det var helt i orden, at Københavns Kommune gav dispensation til, at byggeriet kunne bygges ind over den såkaldte fortidsmindebeskyttelseslinje.

Efter planen kan byggeriet påbegyndes til foråret, og så kan byggeriet stå færdigt i 2015.

Læs mere om Bryghusprojektet på http://www.bryghusprojektet.dk/

Bryghusprojektet kort:

Torsdag den 17. september 2009 vedtog Borgerrepræsentationen lokalplanen for Bryghusgrunden. Det skete med 28 stemmer for og 14 stemmer imod.

Med beslutningen er der taget et vigtigt skridt i retning af, at København og københavnerne inden for en overskuelig årrække vil få revitaliseret et stærkt trafikeret område af byen, med en enestående udstillingsbygning og nogle omgivende byrum, der vil skabe byliv og aktivitet og forbinde by og havn på en måde der ikke tidligere er set i København.

Naturklagenævnssagen kort.

Rundt om Bryghusprojektets nabo, Christian den 4.'s Bryghus, løber en såkaldt beskyttelseslinje, som skal sikre, at nyt byggeri ikke kommer til at skygge for den historiske bygning, der har en fortid som befæstningsværk og skanse.

I januar søgte Bryghusprojektet Københavns Kommune om dispensation til at lade et hjørne af den nye udstillingsbygning gå ind over beskyttelseslinjen. Det blev allerede i foråret 2009 besluttet at justere projektet for at give mere luft til de historiske naboer. Da huset ikke påvirker de arkæologiske lag i området, er det visuelle hensyn - at sikre fortidsmindets synlighed - det afgørende i denne sag.

Dispensationen var efterfølgende i høring hos landsdækkende organisationer og foreninger med interesse i beskyttelse af fortidsminder, og da høringsperioden var slut den 15. februar 2010, havde kommunen modtaget to indsigelser. En fra Bryghusgruppen og en fra Friluftsrådet.

Friluftsrådet har ved brev af den 15. februar 2010 fremsat indsigelse til Naturklagenævnet over dispensation fra naturbeskyttelseslovens paragraf 18 til opførelse af en multifunktionel bebyggelse på Bryghusgrunden - lokalplan nr. 437 "Bryghusgrunden" med Kommuneplantillæg 33.

På baggrund af den længerevarende dialog med Realdania valgte Friluftsrådet at trække sin indsigelse til Naturklagenævnet tilbage vedr. Bryghusprojektet. Tilbagetrækningen af Friluftsrådets indsigelse fik dog ingen juridisk betydning, da der i Naturklagenævnet stadig var en indsigelse fra Bryghusgruppen.

Naturklagenævnet har færdigbehandlet indsigelsen fra Bryghusgruppen vedrørende Bryghusprojektets placering i forhold til Christian den 4.'s Bryghus i slutningen af oktober. Bryghusprojektet har fået medhold, og kan derfor sætte byggeriet i gang. Da Bryghusprojektet har ligget stille så længe, sker dette dog tidligst primo 2011. Herefter vil bryghusprojektet være klar til ibrugtagning i løbet af 2015.