x

Vang granitbrud og et nyt naturrum åbnes officielt 12. juni

Pressemeddelelse 11. juni 2014

Med efterbehandlingen af Vang granitbrud og etablering af vådområder, vandre- og cykel-spor, klatreruter, information om området og senest opførelsen af et naturrum er der skabt et unikt område for natur- og friluftsoplevelser på Bornholm.

Grundlaget er en unik geologi og natur der sammen med kulturhistorien er nærværende overalt i området. Det er en historie om naturværdier og en stenbrydning der fik betydning langt ud over øens grænser i de år det stod på. En historie som formidles i området, på plancher og app, og på Destination Bornholms og Bornholms Museums hjemmesider i form af tekster, billeder, interview og filmklip.

Lokale interessegrupper, beboere og interessenter har været inddraget i udviklingen af området, og de har stor andel i at der er skabt et bredt ejerskab til området og rammer og faciliteter som også turister og andre besøgende kan nyde godt af.

Tre mærkede vandreruter og et mountainbikespor leder rundt i det fredede område, der foruden brydningsområderne også omfatter to af Bornholms smukke sprækkedale, Ringedalen og Blåskinsdalen og dele af kyststien. De tre vandreruter passerer alle forbi det nye naturrum og udsigtspunktet i kløften, der udgør et naturligt samlings- og mødested.

Det nye naturrum og udsigtspunkt er indpasset i et dramatisk kulturlandskab af frilagte klippesider og bygningslevn fra stenbrydningen. Rummet i naturen er til leg, læring og ophold med overnatningsmulighed, grill og kulturinformation. Bygningsudtrykket er inspireret af klipperne og de godt 45 m2 er diskret lagt i en skrænt af opfyld fra den tidligere stenindustri. Nybyggeriet spiller op til og sammen med de tidligere industrilevn og har givet et markant løft til den del af området.

Borgmester Winni Grosbøll er glad for at det er lykkedes at skabe en så attraktiv ramme for natur og friluftsliv i Vang granitbrud: ”Interessen for at se og benytte området har allerede været stor, og med det nye naturrum er der skabt mulighed for at flere bornholmerne og besøgende får en endnu bedre oplevelse. Så stor tak til de fire fonde, Realdania, Friluftsrådet, Lokale og Anlægsfonden og Arbejdsmarkedets Feriefond, der alle har støttet projektet og til alle de der har medvirket i processen. ”

Programchef, Karen Skou, Realdania siger: ”Når civilsamfundet, erhverv og kommune arbejder sammen, kan meget lade sig gøre. Vang granitbrud er et rigtig fint eksempel på, hvordan der kan skabes nyt liv, til glæde for mange i et tidligere industrianlæg.”

Direktør Torben Frølich, Lokale og Anlægsfonden, glæder sig over, at naturrummet kan understøtte den daglige brug af et ganske særligt sted: ”Naturrummet øger områdets værdi som aktivitetssted og udflugtsmål, og viser, hvordan der kan skabes nye aktiviteter og opholdsmuligheder i et usædvanligt område med både storslået natur og nedlagt industri.”

Bestyrelsesmedlem Stine Sørensen, Friluftsrådet, fremhæver naturrummet som et meget fint eksempel på nytænkning af friluftsfaciliteter, hvor æstetik og funktionalitet går op i en højere enhed: ”Med inspiration fra de mange frivillige foreninger og lokale beboere der har taget del i processen, er der skabt en attraktiv base for friluftsliv, hvad enten man er til vandring, cykling, klatring, overnatning i det fri eller ophold med ro og fordybelse”.

Direktør Nina Löwe Krarup, Arbejdsmarkedets Feriefond, peger på, at de med projektet har set en mulighed for at bidrage til at synliggøre en vigtig brik i dansk industrihistorie: ”Bornholms råstofindustri er en ud af 25 nationale industriminder af særlig betydning for dansk kulturarv. Med projektet har vi fået et godt eksempel på, hvordan bevaring af kulturspor kombineret med ny iscenesættelse og formidling kan sikre, at vi også i fremtiden kender og kan lære af granitarbejdernes vilkår og historie.”

Program for indvielsen:
16:30 Velkomst og åbningstale ved borgmester Winni Grosbøll
16:40 Om projektet som led i Mulighedernes Land ved Karen Skou, Realdania
16:50 Om naturrum, ved direktør Torben Frølich, Lokale og Anlægsfonden
17:00 Om friluftsliv, ved bestyrelsesmedlem Stine Sørensen, Friluftsrådet
17:10 Om byggeriet, ved arkitekterne Gunhild Witt, GWITT og Anne Truelsen Schultz, ATSITE
Ca. 17:20 ”snoren klippes” efterfulgt af aktiviteter i bruddet
Projektet ”Nyt liv i Vang granitbrud” er et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land – et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune, hvis formål var at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer der kunne styrke rekreation, bosætning og turisme. Projektet blev officielt afsluttet ultimo 2013 (www.mulighedernesland.dk).

Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet har deltaget i udviklingen af projektet og har efterfølgende støttet etableringen af naturrummet økonomisk.

Delprojektet Naturrum og kulturformidling er fremkommet som en videreudvikling af projektet ”Nyt liv i Vang granitbrud” og har en samlet budgetramme på 2,6 mio. kr.
Rådgivere: GWITT og ATSITE og Steenbergs Tegnestue aps
Entreprenører: HJB Byggeforretning ApS og Brdr. Anker Hasle ApS