x

Indeklimaet i Sunde Boliger måles og vejes

Pressemeddelelse 27. juni 2017

Hvor hurtigt er YES-tech huset til at få fjernet afgasninger fra byggematerialer? Fungerer den zoneopdelte ventilation efter hensigten, eller er der behov for mere brugerinteraktion? Skaber det et sundere indeklima, at køkkenet i NO-tech huset er placeret i et separat rum? Giver det bedre søvn hos børnene, at de ikke sover i det samme rum som legetøjet?

Sådan lyder nogle af de mange spørgsmål, som Realdania By & Byg søger svar på, når der i løbet af de næste par år sættes et hold eksperter til at måle og teste, hvordan Sunde Boligers indeklimaløsninger virker.

Før beboerne flyttede ind i de tre sunde boliger, blev der foretaget målinger, og målingerne fortsætter i samarbejde med beboerne. Mens husene stadig stod tomme, blev der blandt andet foretaget målinger af indeklimabelastningen, når man steger kød på stegepanden, og når man kører en tur med støvsugeren? Hvilket af de tre huse præsterede bedst?

De første målinger

Over halvdelen af danske boliger har for lavt luftskifte, viser undersøgelser, men allerede de første spæde målinger i de tre Sunde Boliger i Holstebro peger på, at det rent faktisk er muligt at gøre noget effektivt ved problemet. Ordentlig udluftning og ventilation er en effektiv måde at komme af med skadelig partikelforurening, kemiske stoffer og fugt i boligen.

Luftskiftet i de tre boliger er fastslået ved at inducere sporegasser i husene, og målingerne indikerer, at de tre boliger opretholder en tilførsel af friskluft, som ligger over det niveau, som Bygningsreglementet kræver.

YES-tech huset opretholder, som forventet, et luftskifte, der svarer til cirka 50 % forøget luftmængde, mens NO-tech huset viser en forøget luftmængde sammenlignet med referencehuset NOW-tech. I NO-tech huset er luftskiftet målt med lukkede ovenlysvinduer, hvor små ventilatorer, integreret i de individuelle solskorstene, sikrer et basisluftskifte, når det ikke er muligt at have åbne vinduer.

Målinger de næste par år

I løbet af de næste par år måles og testes indeklimaet i de tre Sunde Boliger. Tests og målinger følger Indeklimahjulets tolv parametre og sker på følgende måde:

Oplevet indeklima

 • Støj
  De fremadrettede målinger og tests vedr. støj udføres med henblik på at kortlægge boligernes akustiske beskaffenhed. Specialister i akustik måler blandt andet efterklangstider, ligesom de måler, hvordan støj breder sig ud fra kilder som emhætte og ventilationsanlæg.
 • Dagslys
  De fremadrettede målinger og tests ved dagslys eller mangel på samme sker som tests af to-lags ruderne med jernfrit glas og tre-lags ruderne med jernholdigt glas. Tests og målinger udføres af lysspecialister, som undersøger forskelle i lysmængde og – om muligt – forskelle i farveægthed samt forskelle i forhold til penetrering af UVA- og UVB-stråler. Også de generelle lysforhold kortlægges for at undersøge, om og hvordan de afskårne false gør en forskel.
 • Fugtighed
  De fremadrettede målinger og tests i forbindelse med fugtighed udføres som hygrometertest af luftfugtigheden i forbindelse forhøjet luftskifte.
 • Lugt
  De fremadrettede målinger og tests i forbindelse med eventuelle luftgener udføres som luftskiftemålinger og målinger af emhætternes effektivitet. Desuden vil beboerne blive interviewet flere gange efterfølgende, med mulighed for at spørge ind til, om der opleves lugtgener.
 • Temperatur
  De fremadrettede målinger ved temperaturer består af kontinuerlig datalogning af temperaturerne i alle rum i alle tre huse for at følge med i det termiske indeklima og for at kunne vurdere, hvordan de tre forskellige principper klarer sig. Desuden foretages måling af kuldestråling på en kold vinterdag, hvor to-lags ruderne i NO-tech huset sammenlignes med tre-lags ruderne i de to øvrige huse.
 • Træk
  De fremadrettede målinger og tests i forbindelse med træk har til formål at undersøge lufthastigheder i opholdszonen, og der foretages simulering af en situation med stillesiddende arbejde. Desuden måles på forskellen mellem loftarmaturets indblæsning i NOW-tech huset overfor diffus indblæsning i YES-tech huset.

Sundt indeklima

 • Radon
  De fremadrettede målinger og test i forbindelse med Radon udføres i form af tre indledende Radon-tests uden beboere i husene, efterfulgt af tre tests, når husene er beboet.
 • Rengøring
  De fremadrettede målinger og tests i forbindelse med rengøring udføres som partikelmålinger ved støvsugning af teststøv, nærmere betegnet ’Arizona Road Dust’. Ved partikelmålinger søges der blandt andet svar på, hvorvidt der kan registreres partikler i soveværelset ved støvsugning i stuen, hvor lang henfaldstiden er osv.
 • Fugtophobning
  De fremadrettede målinger og test i forbindelse med fugtophobning udføres som luftskifteforsøg med sporegasser samt som hygrometertest af luftfugtighed i forbindelse med bad og vask af tøj.
 • Partikler ved afbrænding
  De fremadrettede målinger og tests i forbindelse med udledning af partikler ved afbrænding udføres ved at tænde stearinlys og stege bøffer og måle på, hvordan partiklerne fordeler sig i huset, hvordan ventilationen evner at neutralisere partikelniveauet efter endt afbrændingsproces osv.
 • Afgasning fra mennesker
  De fremadrettede målinger og tests i forbindelse med afgasning fra mennesker sker i alle tre huse ved, at indeklimaet monitoreres løbende. CO2-niveauet er ét af de parametre, som følges tæt gennem hele forsøgsperioden. Det vil derfor fremgå af målingerne, om det lykkes at holde de menneskelige afgasninger især i soveværelserne på tilstrækkeligt lavt niveau. Det generelle luftskifte i boligerne er allerede undersøgt, hvor det kan konstateres, at boligerne lever op til Bygningsreglementets minimumskrav.
 • Afgasning fra materialer
  De fremadrettede målinger og tests i forbindelse med afgasning fra materialer foretages af specialister i kemi, som måler afgasninger fra byggematerialer via metoderne GC-MS og PTR-MS.YES-tech huset og NOW-tech huset er bygget af ens materialer. Der måles flere gange med jævne mellemrum for at se, om den forøgede luftmængde i YES-tech huset har positiv betydning for afgasningsperioden, og der måles på luftens indhold af kemikalier i forhold til niveauerne i NOW-tech huset. Ligeledes måles der i NO-tech huset for at registrere, om anvendelsen af afgasningsfrie materialer har en reel effekt. Der opsamles desuden støvprøver, og der måles blandt andet på, hvorvidt der er forskel på støvets sammensætning og indhold af kemikalier i for eksempel børnenes sove- og legeværelse.

Video om Sunde Boliger: Få en tur rundt i køkken, værelser og hør om ventilationssystemerne

Video om Sunde Boliger: Få en tur rundt på byggepladsen og hør om tankerne bag