x

Vi vil medvirke til udviklingen af mere bæredygtige byer, så de bliver en attraktiv ramme for menneskers liv og trivsel. 

Vi arbejder problemorienteret

Vi arbejder med seks filantropiske mål og seks initiativer, der har fokus på at løse vigtige samfundsudfordringer og -problemer.

Udfordringer og indsatser

Udfordringerne Udfordringerne
Udfordringerne De danske byer, både de større og mindre, er præget af kraftige forandringer. Byerne påvirkes af nye handelsmønstre, erhvervsstrukturer og teknologier, som grundlæggende ændrer byernes økonomiske grundlag, arbejdsmarkedet og det sociale og kulturelle liv. Den demografiske udvikling vil i de kommende år betyde, at mange større byer vokser, mens mange mindre byer imødeser en reduceret og aldrende befolkning, hvilket bl.a. giver udfordringer for byernes boligudbud. Disse udfordringer forstærkes af de socioøkonomiske forskelle mellem land og by, mellem byerne og mellem de forskellige bykvarterer. Dette kommer bl.a. til udtryk i udsatte boligområder. Byerne udfordres desuden af klimaforandringer med voldsomme skybrud og stigende havvand. Samtidig er byerne en central aktør i at begrænse CO2-udledningerne. Det kræver, at byerne har viden og redskaber til omstillingen til en mere bæredygtig udvikling. Udfordringerne
Indsatser Indsatser
Indsatser Vi arbejder for at understøtte byens rolle som dynamo for hele samfundets udvikling på et bæredygtigt grundlag. Forandringerne skal udnyttes positivt.

Vi har derfor fokus på strategisk byudvikling, hvor vores indsats skal ruste byerne til forandring ud fra de økonomiske, sociale, miljømæssige og kulturelle vilkår, den enkelte by har. Det kræver et helhedssyn, god planlægning og langsigtede løsninger, hvor mange hensyn spiller sammen og skaber merværdi. Vi vil sammen med kommuner, private aktører, almene boligorganisationer, private investorer og byens øvrige aktører arbejde for at fremme bæredygtighed og livskvaliteten i byerne.

Vores indsats spænder lige fra at understøtte bymidten og dermed den lokale økonomi, styrke sociale og kulturelle fællesskaber, fremme den sociale sammenhængskraft ved at sætte ind i de udsatte boligområder og til at udvikle grønne løsninger, der reducerer klimapåvirkningen og gør os klar til en fremtid med et ændret klima.