Tøndermarsken

Området omkring Tøndermarsken i Sønderjylland er præget af udfordringer som fraflytning og fald i antallet af arbejdspladser. Med et massivt løft, skal Tøndermarsken og området omkring gøres endnu mere attraktiv og synlig til gavn for alle der bor, arbejder i og besøger området.

Massivt løft af den sønderjyske Tøndermarsk

Mange danske yderområder er udfordret af fraflytning, et fald i antallet af arbejdspladser og en ændret befolkningssammensætning. Det gælder også området omkring Tøndermarsken, som er helt unik og indeholder et stort potentiale – både for beboere og turister.

Vi er, sammen med Tønder Kommune og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål, gået sammen om at investere over 210 millioner kroner som skal sikre et massivt løft af den sønderjyske Tøndermarsk. Investeringen skal sikre en bæredygtig udvikling af området til gavn for både beboere, erhvervsliv og besøgende.

Indsatsen er flerstrenget

En restaurering og omdannelse af byen Højer skal være med til at skabe mere liv og atmosfære i byens historiske og karakteristiske bymidte.

Højer er porten til Tøndermarsken, der i 2014 blev optaget på UNESCO's prestigefyldte liste over verdensnaturarv. Byen har en unik bygningskultur, der er skabt med lokale materialer og tilpasset marsklandskabet, og det skal projektet være med til at synliggøre.

Bedre adgang til hele området

Der skal etableres stier og skilte, så de besøgende får bedre adgang til Tøndermarsken. I hovedbyen Tønder sættes der også ind, og her er fokus på at få håndteret de udfordringer der følger med klimaforandringerne og forhøjet havvandstand. Desuden skal erhvervet og turismen styrkes.

Projektets vision er at samle lokale, regionale og nationale kræfter om at udvikle Tøndermarsken gennem en flerstrenget indsats, så området bliver endnu mere synligt og attraktivt at besøge, arbejde og bo i.

Det er i høj grad op til de lokale borgere, erhvervsdrivende, samt organisationer og myndigheder at være med til at definere og konkretisere de projekter, der skal modtage støtte fra parterne.

Projektfakta

Kontakt

Stine Lea Jacobi Programchef

  • Nyheder

  • Økonomi

Økonomi

Økonomi

Det samlede budget for hele indsatsen er på 210,9 millioner kroner.

Heraf kommer de 111,3 millioner fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kroner og A.P. Møller Fonden 25 millioner. 9,6 millioner forventes fra andre fonde. 
Pengene skal bruges i perioden 2016-2021. Tilgangen er, at turisme og fødevareområdet skal styrkes, så der skabes en varig effekt i området, og at der derefter ikke er behov for ekstern finansiering.  

Det skal pengene bruges til:

  1. Fysisk opgradering af Højer: Torvet i Højer er det naturlige afsæt for ture i Tøndermarsken. Det vil betyde, at de relevante servicefunktioner bliver placeret på Torvet. Desuden er der behov for, at byen får et fysisk løft – det gælder ikke mindst nogle af byens bevaringsværdige og fredede bygninger.
  2. Nye stier, ruter og skilte: skal forbedre besøgendes adgang til Tøndermarsken, beskytte naturen og give områdets gæster viden om områdets kultur-, natur- og fugleliv.
  3. Erhvervsudvikling: Fokus på at styrke turismeerhvervet blandt andet ved at udvikle netværk, strategier og fælles branding og markedsføring på tværs af brancher. Formålet er at styrke turismen - herunder en række unikke egnsspecifikke produkter inden for fødevarer.
  4. Klimatilpasning: Klimaændringer og forhøjet vandstand betyder, at det ikke længere er nok at bygge diger langs Vidå. Derfor ønsker kommunen en samlet plan for klimatilpasning langs åen. Indsatsen skal samtidig styrke de rekreative og naturmæssige kvaliteter.
  5. Den lokale forankring: Den lokale involvering skal bære udviklingen. Derfor er områdets erhvervs-, turist- og lokalforeningers involvering helt afgørende. Der er et tæt samarbejde med bl.a. Højer Lokalråd, Rømø-Tønder Turistforening, Tønder Erhvervsråd og Dansk Kyst- og Naturturisme, Nationalpark Vadehavet og Schackenborg Fonden. Det lokale erhvervsliv og andre kræfter skal også være med til definere en række af de konkrete projekter, der skal i gang i løbet af de kommende fem år.

{{ title }}

{{ description }}