x

Nyt netværk skal dele viden om hvordan vi håndterer det stigende havvand

Nyhed 28. november 2019

Der var stor interesse, da vidensnetværket i Byerne og det stigende havvand i går kickstartede netværket med et åbent netværksmøde, og samtidig præsenterede den videns-baseline der danner rammen for arbejdet.

”Vi skal blive bedre til at håndtere det faktum at grænsen mellem by og vand ikke er stationær – den er omvendt i konstant bevægelse, ved bølgeskvulp, ved tidevand, ved stormflod og når havet stiger." Det var en af de pointer der gik igen mange gange, da forskere fra hele landet i går var samlet for at dele viden, fortælle om deres forskning og skabe nyt netværk omkring byernes udfordringer med havvandsstigninger.

Interessen og engagementet var i top. Lokalet var fyldt, og mange deltagere havde også taget imod invitationen om at holde en kort præsentation af deres forskning.

Mens havet stiger, flytter vi os mod vandet

Mange hæftede sig ved det paradoks at mens vi ved at havet stiger og vil stige, spørgsmålet er kun hvor meget, så har vores lyst til at bo nær havet, og kommunernes byudvikling i risikozoner, aldrig været større.

Vi har derfor brug for at tænke på nye måder at møde havet på, end bare at bygge større og større diger. Vi har brug for mere viden, men også at få den viden vi har, bedre i spil. Det er baggrunden for at Realdania har startet kampagnen Byerne og det stigende havvand, hvor en vigtig del er opbygningen af et vidensnetværk.

Netværk samler forskellige faggrupper

En mindre gruppe på 6 forskere har været i gang i knapt et år, og består af forskere fra Københavns Universitet, DTU og Arkitektskolen Aarhus. Nu inviteres flere med til at være en del af netværket.

Netværket samler viden fra mange forskellige fag, bl.a. byplanlæggere, arkitekter, ingeniører, men også økonomer, jurister, antropologer, sociologer, politologer og biologer.Det er vigtigt at tænke på tværs og bringe viden i spil på tværs af faggrupper – men også danne bro mellem viden og praksis.

Derfor er en vigtig hjørnesten i kampagnen Byerne og det stigende havvand, at der skal være et tæt samarbejde mellem vidensnetværket og de pilotprojekter der gennemføres ude i kommunerne i et af kampagnens andet spor. Deltagere fra pilotprojekterne var også med på netværksmødet i går.

Som et vigtigt grundlag for arbejdet, har vidensnetværkets kernegruppe lavet det de kalder en ”Baseline”. Baselinen skal forstås som et fælles vidensgrundlag for arbejdet med havvandsstigninger. Den rummer dels en fælles forståelse af den viden vi har, vigtige begreber og oversigt over tilgange til havvandsudfordringerne og dels et overblik over den tilgængelige forskning om området inden for de mange forskellige fagområder der er en del af vidensnetværket.

Baselinen er således et godt fælles grundlag at bygge viden og samarbejde op omkring, og giver et godt overblik over området. Den viser hvad vi ved, men også hvor der er brug for mere viden. Den blev præsenteret i går, og vil komme som en kort opsummerende rapport i løbet af kort tid. Den bygger på seks faglige baggrundsnotater, der kan findes her:

Byerne og det stigende havvand – forskning, data og erfaringsopsamling

Vidennetværkets arbejde og kampagnen Byerne og det stigende havvand fortsætter frem til 2022.