x

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

VANDPLUS handler om at se en udfordring som en mulighed. I de kommende år skal vi investere milliarder i klimatilpasning. I stedet for at disse midler bruges på tekniske løsninger under jorden, kan investeringerne tænkes sammen med udvikling af nye byrum. På den måde tilpasser vi vores byer, så de er robuste nok til at modstå skybrud, og vi udvikler dem, så de bliver bedre at leve i. 

Klimatilpasning kan være meget mere end kloakrør under jorden og kedelige render, som samler affald og står ubrugte hen, når det ikke regner. Det demonstrerer kommunerne Viborg, Gladsaxe, Solrød og Frederiksberg, som i tæt samarbejde med deres forsyningsselskab og et stærkt felt af rådgivere har gennemført nye, innovative klimatilpasningsprojekter. 

VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsen. Partnerskabet har uddelt 12 millioner kroner til i alt fire projekter, som på hver deres måde viser, hvordan tankesættet bag VANDPLUS kan realiseres. Projekterne er udvalgt, fordi de udgør eksempler på en række typiske steder og byrum, hvor investeringer i klimatilpasning kan skabe helt nye værdier for borgerne og byerne.

Erfaringerne: Besparelse og merværdi 

Der har længe været en tendens til, at investeringer i klimatilpasning udmønter sig i rene vandtekniske anlæg, gemt væk under jorden, der kun udfylder én funktion, og som kun er nyttige, når der opstår skybrud én eller færre gange om året. Det er både unødvendigt dyrt og forbigår samtidig muligheden for at skabe nye kvaliteter i byrummet. 

Når kommuner og forsyningsselskaber derimod tænker udover de rent klimatilpasningsmæssige funktioner, kan investeringerne komme hele samfundet og alle vores byområder til gode. De kan nemlig skabe merværdi i form af æstetiske, rekreative eller sociale kvaliteter, som kan manifestere sig såvel på anlægsniveau samt i en større skala i en byudviklingsmæssig sammenhæng. Det hæver livskvaliteten for alle borgere, og samtidig er disse løsninger ofte langt mere omkostningseffektive end de traditionelle løsninger.

Vi håber, at VANDPLUS-projekterne kan stå som pejlemærker, der kan inspirere politikere, forsyningsselskaber og kommunale planlæggere til i fremtiden at samarbejde for at skabe merværdi og synergi, når der anlægges vandtekniske løsninger.

VANDPLUS-inspirationskataloget til udvikling af dobbeltfunktioner og klimatilpasning med merværdi
Dette katalog er fuld af huller, grøfter og rør, som alle er formgivet, så de både gør vores by mere robust over for skybrud og samtidig skaber rekreativ værdi til glæde for hverdagslivet. Kataloget over disse såkaldte dobbeltfunktioner viser en stribe konkrete og nytænkende eksempler på klimatilpasning med merværdi, hvor regnvandstekniske anlæg er integreret i rekreative, smukke byrum og vice versa.

Projektledernes artikel 'Sammen om vandet'

I denne artikel giver projektlederne bag de fire VANDPLUS-projekter gode råd til processen fra start til slut.

Introduktion til VANDPLUS-regnskaberVandplus-regnskaber. Baggrund
VANDPLUS-regnskaberne præsenterer de fire projekters finansiering og viser, hvordan man ved at tænke i dobbeltfunktioner kan få mere for pengene. 

De fire VANDPLUS-projekter

sØnæs i Viborg 
Et stort klimatilpasningsområde er udviklet til byens nye rekreative vandpark og udgør linket mellem den historiske by og et kommende boligområde.

Gladsaxe- Vand på sidelinjen 

Et traditionelt idrætscenter er omdannet, så det udnytter udendørsarealerne til uformelle aktiviteter med særligt fokus på piger og ældre.

Frederiksberg - Byens Vand 
Lindevangsparken viser, hvordan en traditionel bypark kan tænkes sammen med boligsociale indsatser.

Solrød - Kilen
Et typisk overskudsareal er blevet omdannet til et kombineret regnvandsbassin og nyt fællesareal for områdets beboere og gymnasium.

  • Alle landets kommuner skal udarbejde handlingsplaner for klimatilpasning. De allerfleste af disse planer vil - i sammenhæng med regeringens og KL's økonomiaftale om at løfte investeringsniveauet i klimatilpasning - udmønte sig i massive investeringer i klimatilpasning af de danske byer. Det vil blandt andet ske via forskellige former for vandtekniske anlæg. Der er efter alt at dømme tale om investeringer på 30-40 mia. kr. i klimatilpasning i Danmark, alene når det gælder regnvandshåndtering.

     
  • Projektet gennemføres af et partnerskab mellem Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Partnerskabet har udviklet og realiseret projektet i et tæt samarbejde med Naturstyrelsen, der bl.a. har sikret, at projekterne ligger inden for de lovgivningsmæssige rammer.  

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Økonomi

Den samlede projektøkonomi er på 153 mio. kr. for de fire projekter. Heraf er 128 mio. kr. fra forsyningsselskaberne, 12 mio. kr. fra fondsstøtte og 15,5 mio. kr. kommer fra kommunerne. Ud af forsyningens bidrag på 128 mio. kr. er 85 af dem gået til funktioner, der også fungerer som rekreative elementer (dobbeltfunktion).

Kontaktpersoner

VANDPLUS-kampagnen

Projektchef Anne-Mette Gjeraa, Realdania
E-mail:
ag@realdania.dk

Udviklingskonsulent Oliver Vanges, Lokale og Anlægsfonden
E-mail:
ov@loa-fonden.dk

Landskabsarkitekt Lone Ververs Jansson, Naturstyrelsen
E-mail:
lovja@nst.dk

sØnæs, Viborg

Projektleder Lotte Kunstmann, Viborg Kommune
E-mail:
lku@viborg.dk

Projektleder Henrik Juel Poulsen, Energi Viborg Vand
E-mail:
hjp@energiviborg.dk

VAND PÅ SIDELINJEN, Gladsaxe

Projektleder Holger Kortbek, Gladsaxe Kommune
E-mail:
holkor@gladsaxe.dk

Projektleder Lise Jangmark, Nordvand
E-mail:
lija@nordvand.dk

BYENS VAND, Frederiksberg

LAR-konsulent Helle Rye Westphall, Frederiksberg Forsyning
E-mail:
hewe@frb-forsyning.dk

Projektleder Niels Knudsen, Frederiksberg Kommune   
E-mail:
nikn01@frederiksberg.dk

KILEN, Solrød

Projektleder Jeppe Erikstrup, Solrød Kommune
E-mail:
jen@solrod.dk

Kloakingeniør Søren B. Hansen, Klarforsyning   
E-mail:
sbh@klarforsyning.dk

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere

{{ title }}

{{ description }}