x

Transformationer: Kunsten at gøre tomme bygninger til levende bygninger

Pressemeddelelse 16. august 2021

Alle Realdania By & Bygs historiske ejendomme er restaureret. En håndfuld af dem er dog ikke alene restaureret; de er også transformeret. Deres oprindelige funktion var udtjent, og disse bygninger har i dag fået helt nyt indhold. Disse tomme og udtjente bygninger er gjort levende.

Fra nedlagt kostald til eksklusiv hotelfløj. Fra forladt garage til nyindrettet familiebolig. Fra pakhus anno 1800-tallet til moderne kontorlokaler. 

Tre vidt forskellige eksempler, der viser, hvordan udtjente og i nogle tilfælde fredede bygninger kan ændre funktion og få helt nyt indhold, men stadig bevare deres oprindelige ansigt udadtil og stadig spille sammen med deres historiske omgivelser.

Alle tre eksempler er at finde i Realdania By & Bygs samling af godt 60 historiske ejendomme, der fordeler sig over det meste af landet, favner vidt forskellige bygningstyper og spænder over 500 år - fra middelalder til modernisme. 

Fælles for alle ejendommene er, at de både hver for sig og tilsammen er med til at give fortællingen om dansk bygningskultur nyt liv og samtidig tjene som eksempler på, hvordan den danske bygningsarv kan levendegøres og fremmes gennem bevaring, udvikling og forandring. 

Ejendommene er alle restaureret – nogle er gennemgribende restaureret; andre er kun restaureret ganske lidt – og for en håndfuld af dem har der ikke alene været tale om en restaurering. Her har en transformation været nødvendig dels for at bevare bygningerne uden at gå på kompromis med de bærende fredningsværdier, dels for at sikre deres eksistens på et langsigtet og økonomisk bæredygtigt grundlag.

Fælles for disse transformerede bygninger er, at deres oprindelige funktion var udtjent.

Fra tomme til levende bygninger

Den tidligere kostald, som i dag danner ramme om gæster på hotelophold, kan opleves på Hindsgavl Slot ved Middelfart. Her sluttede slottets landbrugsdrift i 2008 og efterlod flere hundrede tomme kvadratmeter, som skulle bruges meningsfuldt. 

Den tomme garage, som i dag danner ramme om familier i en travl hverdag, kan opleves på Dyrehave Mølle i Nyborg. Her sluttede mølledriften i slutningen af 1970’erne og efterlod en udtjent garagebygning med masser af gode kvadratmeter.

Det gamle pakhus fra slutningen af 1800-tallet, som i dag danner ramme om moderne arbejdspladser, kan opleves i Oluf Bagers Mødrene Gård i Odense. Her udgjorde pakhuset for mere end 180 år siden et tætpakket lager for byens storkøbmand, Oluf Bager.

Alle tre bygninger var i deres oprindelige funktion uopvarmede og tomme. I dag er de opvarmede og fyldt med liv og leben.

- Når Realdania By & Byg transformerer en historisk bygning, sker det som oftest ved såkaldte funktionstømte bygninger, dvs. bygninger, hvis oprindelige funktion er udtjent. Typisk er der tale om erhvervsbygninger som for eksempel en tidligere staldbygning, en fabriksbygning, et lager eller et pakhus. Ved de fleste transformationer omdannes de tomme bygninger til levende bygninger, der kan bruges til helt nye formål, men altid med respekt for bygningernes bevaringsværdier, såvel ude som inde, siger Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld.

- Kunsten ved en transformation er at finde balancen mellem bygningens særlige ånd og dens bevaringsværdier på den ene side og de helt nye aktiviteter, der skal skabes, på den anden side. Bygningerne skal transformeres i en berigende og bæredygtig retning, så de fortsat kan skabe værdi og historisk kontinuitet i et lokalområde. Samtidig bliver de fremtidssikret – også økonomisk, understreger Peter Cederfeld.

Ramme om bolig, virksomhed eller kultur

Det sidste er ganske afgørende: Transformationer skal være med til at sikre de funktionstømte fredede bygninger en økonomisk bæredygtig fremtid. Der skal med andre ord skabes aktiviteter i bygningen, som sikrer en fremtidig sund økonomi. Hvis ikke bygningerne transformeres, forbliver de ubrugelige og står tomme hen.

Der findes dog også undtagelser – altså tilfælde, hvor en bæredygtig fremtid er mulig, uden at de funktionstømte bygninger transformeres, men bibeholdes, som de er, blot til andre formål. 

Det gælder for eksempel den fynske gård, Bent Madsens Gård, som Realdania By & Byg købte for nogle år siden. Efter købet af den firelængede gård, der er opført i slutningen af 1700-tallet, blev stuehuset restaureret. Gårdens avlslænger blev til gengæld bevaret i deres oprindelige funktion, og de lejere, som i dag bor i stuehuset, bruger længerne til lager og opbevaring.

- Men for langt de fleste af de funktionstømte bygninger er det nødvendigt med nye funktioner for at sikre en bæredygtig drift, påpeger Peter Cederfeld. Og i de 18 år, hvor Realdania By & Byg har arbejdet med transformationsprojekter, har de nye funktioner i bygningerne samlet sig om formål som bolig, erhverv, turisme, kultur og restauration. Dermed er økonomien også ændret. 

For at skabe god økonomi i disse udtjente historiske rammer er der lagt helt nye lag til den funktionstømte bygning. Det er for eksempel sket ved at isolere og indlægge varme, etablere nye faciliteter som toilet og køkken, skabe nye planløsninger inde i bygningerne og sikre gode ankomst- og parkeringsforhold. De kolde kvadratmeter er med andre ord gjort varme – i dobbelt forstand: både via de tekniske foranstaltninger og via de menneskelige aktiviteter.

Transformation: Bevaring gennem udvikling

Når Realdania By & Bygs arkitekter tager fat på en transformation, så handler det om mere og andet end at restaurere og bevare. Transformation handler om at fastholde enkelte, stærke arkitektoniske markører, som minder om bygningens og stedets fortid, og kombinere disse med et helt nyt grundlag for bygningens eksistens.

En stor del af bygningerne er jo fredet, og skal derfor stå til evig tid. Når de restaureres og får nyt liv som ramme om forskellige aktiviteter, er de med til at bære fortællingerne fra fortiden ind i fremtiden.

Peter Cederfeld adm. direktør i Realdania By & Byg

Et godt eksempel er Dyrehave Mølle i Nyborg, som netop er færdigrestaureret: En 160 år gammel, fredet gallerimølle, der sammen med de tre ikke-fredede bygninger: stuehus, garage og magasin udgør et sjældent velbevaret kulturmiljø og et vidnesbyrd om et af Danmarks engang så betydningsfulde erhverv.

I dag er møllen restaureret, så den igen kan male mel, sådan som den gjorde helt frem til 1976. Også stuehuset er restaureret, og det har bibeholdt sin status af bolig. 

De to udtjente bygninger, garagen og magasinet, har til gengæld gennemgået en omfattende transformation, så de nu rummer helt nye funktioner. Garagen er i sin ydre struktur bevaret intakt, men er i sit indre omdannet til et moderne dobbelthus for to familier, mens magasinbygningen har bevaret sit rå og upolerede udtryk, men er indrettet til at kunne rumme foredrag og arrangementer. Begge bygninger er med andre ord gået fra kolde til varme bygninger.

Restaurering: Samme anvendelse eller ny anvendelse

Når Realdania By & Bygs arkitekter tager fat på en restaurering, sker det som regel ad to veje: Enten bevarer bygningen sin oprindelige anvendelse - sådan som det er tilfældet med arkitekternes egne huse, der efter endt restaurering fortsætter som privatboliger – eller også ændrer bygningen anvendelse, men uden at bygningen grundlæggende forandres. 

Det sidste gælder blandt andet for de bygninger, som ændrer status fra bolig til erhverv. Det ses eksempelvis i Havnemesterboligen i Skagen, som ikke længere er hjem for en havnemester og hans folk, men i stedet er hjemsted for byens erhvervsforum og turistbureau. Men i sin grundstruktur og i sin indretning står den over 100 år gamle havnemesterbolig stadig stort set uforandret.

En del af en større fortælling

Uagtet at tilgangen og det overordnede greb er forskellig ved en restaurering og en transformation, så er målet det samme, nemlig at bygningerne bidrager til forståelsen og oplevelsen af vores fælles bygnings- og kulturarv.

- Alle de historiske ejendomme er en del af en større fortælling. Ikke kun en fortælling om arkitektur og stilarter og byggematerialer, men også en fortælling om, hvordan vi har levet gennem tiderne. Ejendommene er et håndgribeligt vidnesbyrd om udviklingen af det danske samfund og om det liv, der er blevet levet i og uden for bygningerne, siger Peter Cederfeld:

- En stor del af bygningerne er jo fredet, og skal derfor stå til evig tid. Når de restaureres og får nyt liv som ramme om forskellige aktiviteter, er de med til at bære fortællingerne fra fortiden ind i fremtiden.