x
Interview:

Hvad er sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri for Realdania?

Interview 11. april 2024

Mød Lennie Clausen, programchef og ansvarlig for Realdanias arbejde med at fremme et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri. Lennie har i mere end 30 år arbejdet med udvikling i byggeriet og er uddannet civilingeniør og ph.d. Vi har talt med Lennie om kernen i Realdanias arbejde, nemlig livskvalitet, og om hvordan livskvalitet, sundhed, byggeri og bæredygtighed hænger sammen.

Hvorfor er det vigtigt at fremme et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri? 

Hele 80% af Danmarks nationalformue stammer fra byggeri og anlæg. Derfor er det helt afgørende, at den danske byggesektor prioriterer ordentlig kvalitet og får mest mulig værdi ud af alle de investeringer, samfundet putter ind i byggeri og tekniske anlæg. Så når vi i Realdania arbejder for at fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri, så handler det om at understøtte hele byggesektoren med ny viden og gode eksempler. Vi vil sætte byggesektoren i stand til at opføre bygninger, som har høj kvalitet, er rare at være i og som er en god ramme om vores arbejdsliv og hverdag. 

Hvordan relaterer et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri sig til danskernes livskvalitet?

Når folk selv skal vurdere deres livskvalitet, er et af de vigtigste parametre, om de er sunde og raske. Derfor har det stor betydning, at vores bygninger også bidrager positivt til vores sundhed og trivsel. Og i et land som Danmark er det særligt vigtigt, for her er det nemlig op imod 80-90% af vores tid, vi tilbringer i bygninger. Et godt eksempel på, hvordan man kan forbedre bygningernes betydning for sundheden, er indeklima. Et godt indeklima er afgørende for, at vi ikke bliver syge og mistrives af at opholde os i bygningerne, og det er dermed en direkte vej til at øge danskernes trivsel og livskvalitet.  

Hvordan har arbejdet med bæredygtighed udviklet sig? 

Bæredygtighed er jo et begreb, der har rykket sig meget de seneste år. Specielt i de seneste 4-5 år har den klima- og miljømæssige bæredygtighed af naturlige grunde fyldt mere. I dag arbejder vi således målrettet med, hvordan byggeriet kan medvirke til at reducere CO2-belastningen og forebygge klimakrisen. Men samtidig er bæredygtighed blevet et begreb med en langt bredere betydning, og vi fokuserer derfor også på social, økonomisk og kulturel bæredygtighed.

Når det er sagt, så er den nuværende klimakrise så afgørende for de fremtidige generationer, at vi prioriterer innovation, forskningen og eksempelbyggeri, der kan nedbringe byggebranchens samlede CO2-udledning, meget højt. Det kan f.eks. blive en afgørende brik i byggeriets grønne omstilling, at vi finder nye måder at genanvende affald og dermed begrænse ressourceforbruget. Vi skal simpelthen genbruge og genanvende vores bygninger og materialer meget mere. Det er også en udfordring, vi i Realdania har arbejdet med. Og i 2023 udgav vi publikationen ’Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet - i et 2030-perspektiv,’ som netop har til formål at give et grundlag for den videre indsats indenfor den cirkulær dagsorden i de kommende år.

Download Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet – i et 20230-perspektiv:

Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet

Hvordan håndterer Realdania udfordringerne inden for indeklima og sundt byggeri?

Vi vil gerne være med til at skabe en byggesektor, der understøtter menneskers sundhed og trivsel. Derfor prøver vi hele tiden at finde ud af, hvad de vigtigste og største udfordringer er – og hvor der ligger en filantropisk opgave. F.eks. har vi i en årrække valgt at fokusere på det indeklima, børn og unge møder i deres dagligdag. Det vil sige i skolerne, daginstitutionerne og på børneværelset derhjemme. Her kan Realdania gøre en forskel, fordi virksomhederne, skolerne, daginstitutionerne, kommunerne, forældrene ikke kan komme i mål selv. Vi kan bidrage til at skabe ny og bedre viden og løfte de opgaver, de kun vanskeligt kan løse på egen hånd. Det sker f.eks. gennem vores kampagne Skolernes indeklima, hvor vi har givet støtte til 22 kommuners arbejde med at lægge planer for at forbedre indeklimaet på kommunens skoler. 

Læs mere om kampagnen Skolernes indeklima:

Skolernes-indeklima 

Hvordan støtter Realdania innovation og udvikling inden for bæredygtigt byggeri? 

Vi støtter innovation og udvikling direkte, både i forhold til nye materialer og løsninger, da det er svært at gøre for byggeriets parter selv. Det er svært, fordi der er en risiko forbundet med at skulle introducere nye ting, og det kan koste mange penge at sørge for f.eks. forsøg og laboratorietest. Vi støtter f.eks. gennem vores kampagne Innovation til marked, hvor virksomheder kan få hjælp til at få nye, miljømæssigt bæredygtige løsninger og produkter til byggeriet ud på markedet. Her har vi bl.a. støttet skure, der er bygget af genbrugstræ, fliser af teglaffald eller et 3D navigationssystem til entreprenørmaskiner, der reducerer ressourceforbrug på byggepladsen. En kampagne som Innovation til marked handler om at løfte idéer op til hverdag og mainstream. Det optager os meget, hvordan man får holdt innovationen i hånden, så det ikke bare en lind strøm af nye idéer, der kastes op i luften, men at der er et fokus på, hvordan innovationen rent faktisk kommer ud i praksis og bliver brugt. 

Læs mere om kampagnen Innovation til marked:

Innovation til marked

Nogle gange vil en aktør i byggeriet gerne selv ændre ting, men byggeriet er et komplekst system, hvor hele værdikæden er afhængig af hinanden. Derfor skal reguleringer og nye materialer m.m. alt sammen falde i hak, for at der sker en reel ændring. Og det er svært. Et godt eksempel er de biogene byggematerialer som halm, træ og tang, hvor der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål i forhold til, hvordan de kommer ind i byggeriet i stor skala. Hvor skal de komme fra? Hvem skal levere dem? Hvordan skal de reguleres? Hvem skal forsikre de risikofyldte materialer? Og hvordan skal de sælges? Her kan en aktør som Realdania hjælpe med at få udviklet viden og afdække feltet for at se, hvor udfordringerne er. Vi kan bringe folk sammen og understøtte vidensopbygning og debat. Det er uden tvivl en stor opgave at løfte hele det biogene felt fra gode ideer og prototyper og forsøg til at blive mere en almindelig praksis i byggeriet. Men biogene materialer bliver vigtige fremover i forhold til at nedbringe byggeriets CO2-aftryk. Og det er baggrunden for, at vi har igangsat indsatsen ‘Veje til biobaseret byggeri’, som sætter fokus på, hvordan biogene materialer som halm, kløvergræs og tang kan finde vej ind i danske hjem og bygninger.  

Læs mere om indsatsen Veje til biobaseret byggeri:  

Veje til biobaseret byggeri

Hvordan tænker og arbejder Realdania? 

I Realdania er vi meget optaget af partnerskaber. Af at vi understøtter hinanden og bygger videre på hinandens initiativer, viden og erfaringer. For vi tror på, at partnerskaber med de rigtige aktører giver de bedst forankrede og mest effektfulde løsninger. Derfor påtager vi os i mange sammenhænge en rolle, hvor vi kobler aktører med hinanden og faciliterer en platform for fælles løsninger på de problemer, ingen kan løse alene. 

Hvor finder du inspiration til dit arbejde inden for et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri? 

De mange konferencer om byggeriets udvikling er en vigtig inspirationskilde i mit/vores daglige arbejde, f.eks. Building Green i København og Aarhus. Her er der altid relevante og aktuelle emner på agendaen, og der er ikke mindst mulighed for at spotte nye løsninger og netværke med byggeriets innovative virksomheder og videninstitutioner.