x

Godt indeklima kan give klogere og sundere børn

Dårligt indeklima påvirker børns indlæringsevne, trivsel og sundhed. I størstedelen af klasseværelserne rundt omkring i landet bliver grænseværdierne for især CO2 og støj overskredet i store dele af undervisningstiden. Det betyder, at børnene ikke får det fulde udbytte af undervisningen, ligesom astma og allergi er blandt de hyppigste fraværsårsager i skolen. Et godt indeklima i skolerne kan derfor give gladere, klogere og sundere børn.

  Undersøgelser viser, at i 91 % af klasselokalerne var CO2-niveauet i løbet af en skoledag over grænseværdien, og at klasselokalerne i gennemsnit har CO2-niveauer højere, end myndighederne anbefaler i 47 % af brugstiden. Ligesom de viser, at børn, klarer sig 9 % dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima. Det svarer populært sagt til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse.

   

   

  Desuden er 90 % af folkeskolerne bygget før BR95 (Bygningsreglement 1995), hvor der ikke var krav om ventilation. Det er derfor vores mål at gøre det nemmere for kommunerne at prioritere gode indeklimaløsninger. Og dermed styrke indlæringsevnen og fremme sundheden hos børn i skolen.

  Undersøgelsen består af to dele - selve undersøgelsen af indeklimaets parametre i skoleklasserne fra DTU, og derudover en undersøgelse på adfærdsområdet fra Alexandra Instituttet.

  Undersøgelser

  Indeklima i skoler fra DTUIndeklima i skoler - Muligheder for adfærdsændringer i hverdagen, fra Alexandra Instituttet

Fem spor

En flerstrenget indsats

Et forbedret indeklima på skolerne kræver en flerstrenget indsats, og vi har på baggrund af forundersøgelser valgt at arbejde med følgende spor:    

  Formålet med dette spor er at forstå og kortlægge skolernes indeklima over tid. Resultater fra dette spor er tilgængelige i følgende publikationer:

  Indeklima i skoler fra DTU

  Indeklima i skoler - Muligheder for adfærdsændringer i hverdagen, fra Alexandra Instituttet

   Analyse: Indeklima i folkeskolerne

  Fokus på kommunernes arbejde med strategiske indeklimaplaner

  Vi udvalgte i januar 2019 12 kommuner, som skulle arbejde strategisk med indeklima i skolerne. Erfaringerne fra de støttede kommuner skal i efteråret 2020 resultere i en metodesamling, som beslutningstagerne i alle landets kommuner kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligeholdelse, renovering og udvikling på indeklimaområdet. 

  Nyhed: 12 danske kommuner skal arbejde strategisk med indeklima i skolerne

  I efteråret 2018 inviterede vi landets kommuner til at søge støtte til udvikling af strategiske indeklimaplaner. Deadline for ansøgninger var den 30. oktober 2018. 

  Vi fokuserede indsatsen på det eksisterende skolebyggeri, der stod over for en renovering, ombygning eller opgradering, da problemet med et dårligt indeklima ifølge vores undersøgelser, her har vist sig størst. Og samtidig viste en analyse, at de kommuner, som har en indeklimastrategi, i højere grad formår at skabe en balanceret prioritering af indeklimatiltag, økonomi, skolelokalernes daglige brug og energireduktion ifm. skolerenoveringer. Kampagnen understøttede derfor en mere helhedsorienteret tilgang til skolerenoveringer i form af strategiske indeklimaplaner.

  Hvad er en strategisk indeklimaplan?

  Det er en plan der: 

  • Arbejder på tværs af de kommunale forvaltninger og indtænker indeklimaet i de forestående renoveringstiltag

  • Indtænker skolernes indeklima som et element på lige fod med andre indsatser, som tilsammen skaber gode attraktive skoler

  • Tager udgangspunkt i de fysiske udfordringer med indeklimaet på skolerne og anviser tekniske samt økonomiske løsninger

  • Skaber overblik over udfordringer med indeklimaet i kommunens skoler samt peger på løsningsmodeller til at forbedre indeklimaet indenfor kommunens økonomiske ramme

  Derfor sætter vi fokus på strategiske indeklimaplaner

  Størstedelen af landets skolebygninger er forældede i forhold til nutidens standarder. F.eks. er 90% af skolerne bygget, før der var krav til ventilationen. De forældede forhold er en udfordring for landets kommuner, både når det gælder indeklimaet, tilstanden på skolernes faciliteter og udgifter til at renovere. 

  Men det giver også en unik mulighed for at tænke fremadrettet, når der alligevel skal investeres i at renovere skolernes faciliteter. Den stramme økonomi nødvendiggør en prioritering, når landets skolebygninger skal renoveres, og der er et behov for, at kommunerne får metoder til at skabe den balancerede prioritering. Og det er i denne proces, at vi i samarbejde med kommunerne gerne vil arbejde strategisk med indeklimaet. 

  En analyse fra Bygherreforeningen viser nemlig, at de kommuner, der har en indeklimastrategi i højere grad formår at skabe en balanceret prioritering af indeklima, økonomi, skolelokalernes daglige brug og energireduktion ifm. skolerenoveringer. Til forskel fra de kommuner, der i højere grad renoverer skoler ud fra akutte indeklimaproblemer og mere kortsigtede løsninger. 

  Analyse: Indeklima i folkeskolerne

  Vi har igangsat pilotprojektet om strategiske indeklimaplaner for at: 

  • Skabe bedre indeklima i skolerne gennem udarbejdelse af strategiske indeklimaplaner med et balanceret fokus på økonomi, energi, skolelokalernes daglige brug og indeklimatiltag

  • Etablere et overblik over indeklimastatus i kommunernes skoler, hvilket muliggør en prioritering af den enkelte kommunes fremtidige renoveringstiltag

  • Igangsætte en proces med målet om at høste kommunernes erfaringer med at udarbejde og implementere strategiske indeklimaplaner

  • Viderebringe erfaringerne fra pilotkommunerne til de øvrige af landets kommuner, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligeholdelse og udvikling

  • Bidrage til større videndeling og inspiration kommunerne imellem, ift. håndtering af indeklimaet i praksis      

  Hvem vurderede de strategiske indeklimaplaner? 

  Sammen med et ekspertpanel har vi vurderet de indsendte strategiske indeklimaplaner og udvalgt 12 kommuner til at være pilotkommuner. 

  Ekspertpanel: 

  • Søren Melcher, Konsulent Børn og Folkeskole, Kommunernes Landsforening
  • Peter Munk, Bygningschef i Aalborg Kommune
  • Steffen Petersen, Lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab - Indoor Climate and Energy, Aarhus Universitet
  • Katja Viltoft, Kreativ Direktør, JJW Arkitekter, DGNB konsulent 
  • Lars Aaberg, Medlem af Skolelederforeningens Hovedbestyrelse   

  Realdania:

  • Lennie Clausen, Projektchef, Realdania
  • Anne Gade Iversen, Projektleder, Realdania
  • Jørgen Søndermark, Projektleder, Realdania By & Byg

  • Viderebringe erfaringerne fra pilotkommunerne til de øvrige af landets kommuner, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligeholdelse og udvikling

  • Bidrage til større videndeling og inspiration kommunerne imellem, ift. håndtering af indeklimaet i praksis      
  • Viderebringe erfaringerne fra pilotkommunerne til de øvrige af landets kommuner, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligeholdelse og udvikling

  • Bidrage til større videndeling og inspiration kommunerne imellem, ift. håndtering af indeklimaet i praksis      
  • Viderebringe erfaringerne fra pilotkommunerne til de øvrige af landets kommuner, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligeholdelse og udvikling

  • Bidrage til større videndeling og inspiration kommunerne imellem, ift. håndtering af indeklimaet i praksis      
  • Viderebringe erfaringerne fra pilotkommunerne til de øvrige af landets kommuner, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligeholdelse og udvikling

  • Bidrage til større videndeling og inspiration kommunerne imellem, ift. håndtering af indeklimaet i praksis      

  Innovative løsninger der giver frisk luft i skolerne

  Forskning fra DTU tyder på, at ringe luftkvalitet har en stor negativ indflydelse på børns indlæring, sundhed og præstation. Men størstedelen af de danske skoler har ikke mekaniske ventilationsanlæg i undervisningslokalerne, fordi de er bygget, før der kom indeklimakrav om bl.a. luftskifte. Samtidig kan det have store konsekvenser i forhold til både byggeteknik, økonomi og arkitektur, når man eftermonterer de nuværende ventilationsløsninger i de eksisterende skolebygninger.

  Som led i vores kampagne for bedre indeklima på skolerne, inviterede vi derfor i begyndelsen af 2019 virksomheder med dansk CVR-nr. til at søge støtte til afprøvning af innovative og omkostningseffektive løsninger, der kan forbedre luftkvaliteten på landets skoler. Konkret ville vi støtte 3-5 løsninger, der kunne reducere CO2-niveauet i undervisningslokalerne. Hver løsning kunne blive støttet med op til 1,5 mio. kr. inkl. moms. Der var deadline for ansøgninger den 25. marts 2019 kl. 12. 

  Sammen med en ekstern ekspertgruppe med deltagere fra ventilationsbranchen, rådgivere og Aarhus Universitet udvalgte vi i juni 2019 fem projekter, der tilsammen fik 5 mio. kr. i støtte til at udvikle, afprøve og dokumentere deres bud på nye, innovative løsninger:

  Nyhed: Fem projekter får støtte til at arbejde med indeklima i skolerne. 

  Vores ønske er, at erfaringerne fra de fem projekter med tiden kan bidrage til, at både kommuner og rådgivere får udvidet værktøjskassen i arbejdet med skolernes indeklima. 

  Hvad er innovative og omkostningseffektive løsninger til at forbedre luftkvalitet?

  For at være kvalificeret til støtte skulle løsningen som minimum forbedre den målbare og oplevede luftkvalitet. Her var faktorer som temperatur, fugt, CO2 og lugt, samt forskellige gasser og partikler i fokus. Løsningen blev derudover også vurderet ud fra den merværdi, den kunne give i forhold til at forbedre andre indeklimafaktorer, som kan spille ind på det oplevede indeklima, som eksempelvis lys og lyd. Ligeledes kunne løsningen også blive vurderet på dens evne til at understøtte brugeradfærd. F.eks. via feedback eller teknologi, der kunne synliggøre luftkvaliteten for brugeren. Eksempler på hvad innovative og omkostningseffektive løsninger kunne være: 

  • Mekaniske eller manuelle ventilationsløsninger
  • Sensorteknologi, der kobles til automatisering
  • Teknologi, som understøtter adfærdsændringer
  • Løsninger, der letter driften og/eller synliggør indeklimaet for brugeren
  • Et innovativt samarbejde mellem virksomheder, hvor f.eks. komponenter og systemer kombineres på nye måder
  • Nye forretningsmodeller, der kan reducere kommunerne og skolernes økonomiske barrierer for at forbedre luftkvaliteten

  Hvad kan virksomhederne bruge støtten til i 2019 og 2020?

  Støtten har fokus på de sene faser i et innovationsforløb. Der ydes ikke støtte til teknologi- og produktudvikling. Der ydes støtte til løsninger, der er teknisk færdigudviklede, men endnu ikke afprøvet i skoler. Støtten er en kombination af økonomisk støtte og rådgivning.

  Støtten skal være med til at reducere de merudgifter og risici, som virksomheden og kommunen/skolen har ved at afprøve en ny løsning i forhold til at anvende allerede eksisterende og velkendte løsninger. Konkret bliver der ydet økonomisk støtte til:

  • 1:1 afprøvning og dokumentation af løsningen på en byggesag
  • Udgifter til eksterne konsulenter og rådgivere, herunder f.eks. til at bistå under afprøvning og dokumentation eller til forretningsudvikling
  • Merudgiften ved produktion og implementering af de første løsninger
  • Udvikling af forretningsmodeller, der gør det lettere for skolerne at overkomme de økonomiske barrierer forbundet med at opgradere indeklimaet

  Hvem vurderede ansøgningerne?

  Ansøgningerne blev vurderet af et ekspertpanel: 

  • Kasper Lynge, udviklingschef, Bygningsteknik, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 
  • Jesper Møgelhøj, Arkitekt MAA & Bygningskonstruktør MAK, Møgelhøj Arkitekter
  • Lennart Østergaard, sektionschef Ventilation og Digital, VELTEK
  • Line Ditlev Larsen, udviklingskonsulent, Dragør Kommune 
  • Stig Hessellund, projektleder, Realdania
  • Simone Kongsbak, fagligt sekretariat, Smith Innovation

  Formålet med dette spor var at øge viden om, hvad beslutningstagere, undervisere og elever kan gøre for at forbedre indeklimaet indenfor temaerne lys, lyd og luft. 

  Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) foretog en screening på tværs af viden og erfaring og kortlagde 64 tiltag, indsatser og projekter om indeklima på danske skoler i perioden 2004 til 2018. 

  På baggrund af de indsamlede eksempler blev der videreudviklet 11 nye prototyper, som DCUM testede i løbet af 2019 sammen med en række skoler og forvaltninger. Formålet med prototypetestene var at udvikle og afprøve indsatser, der kan hjælpe kommunerne, skolerne og eleverne med at prioritere indeklimaet, for at give børnene bedre indlæringsforhold og dermed øget livskvalitet. Indsatserne fordeler sig i tre typer: oplysningskampagne, undervisningsmateriale og adfærdsdesign. 

  Download rapporten med det samlede overblik samt de 11 prototypetests:

  Bedre indeklima gennem adfærd, undervisning og oplysning?

   

  Flere af landets kommuner og skoler har allerede fokus på indeklimaet, og der er i de senere år gennemført flere udviklingsprojekter. Vi arbejder med at etablere netværk inden for indeklimaområdet, på at afholde faglige workshops med fokus på udvalgte emner samt på at skabe rum for for læring og udveksling af erfaringer. 

  I september 2019 var 100+ deltagere samlet på Campus Carlsberg for at dele viden på tværs af fagligheder for at forbedre indeklimaet på landets skoler. Smith Innovation, som er fagligt sekretariat på kampagnen Skolernes indeklima, har samlet dagens pointer i en artikel, hvor det også er muligt at downloade de forskellige oplæg fra konferencen:

  Tak for en god konference