x

Godt indeklima kan give klogere og sundere børn

Dårligt indeklima påvirker børns indlæringsevne og trivsel. Størstedelen af klasseværelserne rundt omkring i landet overskrider grænseværdier for især CO2 og støj i store dele af undervisningstiden. Det betyder, at børnene ikke får det fulde udbytte af undervisningen, ligesom astma og allergi er blandt de hyppigste fraværsårsager i skolen. Et godt indeklima i skolerne kan derfor give klogere og sundere børn.

 • Undersøgelser viser, at 91 % af CO2-niveauet i klasselokalerne i løbet af en skoledag overskred grænseværdierne, og at klasselokalerne i gennemsnit har CO2-niveauer højere, end myndighederne anbefaler i 47 % af brugstiden. Ligesom de viser, at børn, klarer sig 9 % dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima. Det svarer populært sagt til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse.

   

   

  Desuden er 90 % af folkeskolerne bygget før BR95 (Bygningsreglement 1995), hvor der ikke var krav om ventilation. Det er derfor vores mål at gøre det nemmere for kommunerne at prioritere gode indeklimaløsninger. Og dermed styrke indlæringsevnen og fremme sundheden hos børn i skolen.

  Undersøgelsen består af to dele - selve undersøgelsen af indeklimaets parametre i skoleklasserne fra DTU, og derudover en undersøgelse på adfærdsområdet fra Alexandra Instituttet.

  Undersøgelser

  Indeklima i skoler fra DTUIndeklima i skoler - Muligheder for adfærdsændringer i hverdagen, fra Alexandra Instituttet

 

En flerstrenget indsats

Et forbedret indeklima på skolerne kræver en flerstrenget indsats, og vi har på baggrund af forundersøgelser valgt at arbejde med følgende spor:

 1. Status på indeklima i folkeskolerne
 2. Udvikling af strategiske indeklimaplaner
 3. Innovation af indeklimaløsninger
 4. Adfærd - lys, luft og lyd
 5. Netværk og videndeling

Fokus på kommunernes arbejde med strategiske indeklimaplaner

Vi har udvalgt 12 kommuner, som skal arbejde strategisk med indeklima i skolerne, når kommunens skoler skal renoveres. Erfaringerne skal resultere i en samling af løsninger og metoder, som alle landets skoler kan bruge og lade sig inspirere af. 

Nyhed: 12 danske kommuner skal arbejde strategisk med indeklima i skolerne

I efteråret 2018 inviterede vi landets kommuner til at søge støtte til udvikling af strategiske indeklimaplaner. Deadline for ansøgninger var den 30. oktober. 

Vi fokuserede indsatsen på det eksisterende skolebyggeri, der står over for en renovering, ombygning eller opgradering, da problemet med et dårligt indeklima ifølge vores undersøgelser, her har vist sig størst. Og samtidig viser en analyse, at de kommuner, som har en indeklimastrategi i højere grad formår at skabe en balanceret prioritering af indeklimatiltag, økonomi, skolelokalernes daglige brug og energireduktion ifm. skolerenoveringer. Kampagnen understøtter derfor en mere helhedsorienteret tilgang til skolerenoveringer i form af strategiske indeklimaplaner.

Erfaringerne fra de støttede pilotkommuner skal resultere i en metodesamling, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligeholdelse, renovering og udvikling på indeklimaområdet. 

Hvad er en strategisk indeklimaplan?

Det er en plan der: 
 • Arbejder på tværs af de kommunale forvaltninger og indtænker indeklimaet i de forestående renoveringstiltag

 • Indtænker skolernes indeklima som et element på lige fod med andre indsatser, som tilsammen skaber gode attraktive skoler

 • Tager udgangspunkt i de fysiske udfordringer med indeklimaet på skolerne og anviser tekniske samt økonomiske løsninger

 • Skaber overblik over udfordringer med indeklimaet i kommunens skoler samt pege på løsningsmodeller til at forbedre indeklimaet indenfor kommunens økonomiske ramme

Derfor sætter vi fokus på strategiske indeklimaplaner

Størstedelen af landets skolebygninger er forældede i forhold til nutidens standarder. F.eks. er 90% af skolerne bygget, før der var krav til ventilationen. De forældede forhold er en udfordring for landets kommuner, både når det gælder indeklimaet, tilstanden på skolernes faciliteter og udgifter til at renovere. 

Men det giver også en unik mulighed for at tænke fremadrettet, når der alligevel skal investeres i at renovere skolernes faciliteter. Den stramme økonomi nødvendiggør en prioritering, når landets skolebygninger skal renoveres, og der er et behov for, at kommunerne får metoder til at skabe den balancerede prioritering. Og det er i denne proces, at Realdania i samarbejde med kommunerne gerne vil arbejde strategisk med indeklimaet. 

En analyse fra Bygherreforeningen viser nemlig, at de kommuner, der har en indeklimastrategi i højere grad formår at skabe en balanceret prioritering af indeklima, økonomi, skolelokalernes daglige brug og energireduktion ifm. skolerenoveringer. Til forskel fra de kommuner, der i højere grad renoverer skoler ud fra akutte indeklimaproblemer og mere kortsigtede løsninger. 

Analyse: Indeklima i folkeskolerne
Vi har igangsat pilotprojektet om strategiske indeklimaplaner for at: 

 • Skabe bedre indeklima i skolerne gennem udarbejdelse af strategiske indeklimaplaner med et balanceret fokus på økonomi, energi, skolelokalernes daglige brug og indeklimatiltag

 • Etablere et overblik over indeklimastatus i kommunernes skoler, hvilket muliggør en prioritering af den enkelte kommunes fremtidige renoveringstiltag

 • Igangsætte en proces med målet om at høste kommunernes erfaringer med at udarbejde og implementere strategiske indeklimaplaner

 • Viderebringe erfaringerne fra pilotkommunerne til de øvrige af landets kommuner, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligeholdelse og udvikling

 • Bidrage til større videndeling og inspiration kommunerne imellem, ift. håndtering af indeklimaet i praksis  
        

 • Formålet med dette spor er at forstå og kortlægge skolernes indeklima over tid. Resultater fra dette spor er tilgængelige i følgende publikationer:

  Indeklima i skoler fra DTU

  Indeklima i skoler - Muligheder for adfærdsændringer i hverdagen, fra Alexandra Instituttet

   Analyse: Indeklima i folkeskolerne

 • Indhold i dette spor er under udarbejdelse. Mere information forventes offentliggjort primo 2019.

 • Formålet med dette spor er at øge viden om, hvad beslutningstagere, undervisere og elever kan gøre for at forbedre indeklimaet indenfor temaerne lys, lyd og luft. I dette spor arbejder vi sammen med Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) ud fra en 3-strenget indsats, hvor der arbejdes med:

  1. Oplysning målrettet forvaltningsniveau og beslutningstagere i uddannelsessektoren
  2. Adfærdsdesign målrettet elever, undervisere, pædagogisk personale samt servicepersonale
  3. Undervisningsmateriale målrettet elever og undervisere i grundskolen

  Arbejdet er sat i gang, og vi forventer at være klar med resultaterne af arbejdet i løbet af efteråret 2019.

   
 • Flere af landets kommuner og skoler har allerede fokus på indeklimaet, og der er i de senere år gennemført flere udviklingsprojekter. Vi arbejder derfor på at etablere tematiske netværk inden for indeklimaområdet og på at afholde faglige workshops og seminarer med fokus på udvalgte emner samt på at skabe en platform for læring og udveksling af erfaringer. Mere information følger.

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Ekspertpanel

Hvem vurderer de strategiske indeklimaplaner? 

Sammen med et ekspertpanel vurderer vi de indsendte strategiske indeklimaplaner og udvælger 5-7 kommuner til at være pilotkommuner. 

Ekspertpanel: 

 • Søren Melcher, Konsulent Børn og Folkeskole, Kommunernes Landsforening
 • Peter Munk, Bygningschef i Aalborg Kommune
 • Steffen Petersen, Lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab - Indoor Climate and Energy, Aarhus Universitet
 • Katja Viltoft, Kreativ Direktør, JJW Arkitekter, DGNB konsulent 
 • Lars Aaberg, Medlem af Skolelederforeningens Hovedbestyrelse

 Realdania:

 • Lennie Clausen, Projektchef, Realdania
 • Anne Gade Iversen, Projektleder, Realdania
 • Jørgen Søndermark, Projektleder, Realdania By & Byg

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Udgivelser

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere

{{ title }}

{{ description }}