x

Godt indeklima kan give klogere og sundere børn

Dårligt indeklima påvirker børns indlæringsevne og trivsel. Størstedelen af klasseværelserne rundt omkring i landet overskrider grænseværdier for især CO2 og støj i store dele af undervisningstiden. Det betyder, at børnene ikke får det fulde udbytte af undervisningen, ligesom astma og allergi er blandt de hyppigste fraværsårsager i skolen. Et godt indeklima i skolerne kan derfor give klogere og sundere børn.

 • Undersøgelser viser, at i 91 % af klasselokalerne var CO2-niveauet i løbet af en skoledag over grænseværdien, og at klasselokalerne i gennemsnit har CO2-niveauer højere, end myndighederne anbefaler i 47 % af brugstiden. Ligesom de viser, at børn, klarer sig 9 % dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima. Det svarer populært sagt til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse.

   

   

  Desuden er 90 % af folkeskolerne bygget før BR95 (Bygningsreglement 1995), hvor der ikke var krav om ventilation. Det er derfor vores mål at gøre det nemmere for kommunerne at prioritere gode indeklimaløsninger. Og dermed styrke indlæringsevnen og fremme sundheden hos børn i skolen.

  Undersøgelsen består af to dele - selve undersøgelsen af indeklimaets parametre i skoleklasserne fra DTU, og derudover en undersøgelse på adfærdsområdet fra Alexandra Instituttet.

  Undersøgelser

  Indeklima i skoler fra DTUIndeklima i skoler - Muligheder for adfærdsændringer i hverdagen, fra Alexandra Instituttet

Innovative løsninger søges

Fra den 18. februar 2019 inviterer vi virksomheder til at søge støtte til afprøvning af nye innovative og omkostningseffektive løsninger, der kan forbedre luftkvaliteten på landets skoler. Virksomhederne kan søge om støtte på op til 1,5 mio.kr. pr. løsning, og der vil blive ydet økonomisk støtte til 3-5 løsninger. Ansøgningsfristen er den 25. marts 2019.

Forskning fra DTU tyder på, at ringe luftkvalitet har en stor negativ indflydelse på børns indlæring, sundhed og præstation. Men størstedelen af de danske skoler har ikke mekaniske ventilationsanlæg i undervisningslokalerne, fordi de er bygget, før der kom indeklimakrav om bl.a. luftskifte. Samtidig kan det have store konsekvenser i forhold til både byggeteknik, økonomi og arkitektur, når man eftermonterer de nuværende ventilationsløsninger i de eksisterende skolebygninger. Det er baggrunden for, at vi nu inviterer virksomhederne til at søge støtte til afprøvning af deres løsninger. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis virksomhederne ansøger sammen med en eller flere kommuner og skoler, som ønsker at afprøve løsningen. 

 

Fem spor

En flerstrenget indsats

Et forbedret indeklima på skolerne kræver en flerstrenget indsats, og vi har på baggrund af forundersøgelser valgt at arbejde med følgende spor:    

 • Formålet med dette spor er at forstå og kortlægge skolernes indeklima over tid. Resultater fra dette spor er tilgængelige i følgende publikationer:

  Indeklima i skoler fra DTU

  Indeklima i skoler - Muligheder for adfærdsændringer i hverdagen, fra Alexandra Instituttet

   Analyse: Indeklima i folkeskolerne

 • Fokus på kommunernes arbejde med strategiske indeklimaplaner

  Vi har udvalgt 12 kommuner, som skal arbejde strategisk med indeklima i skolerne, når kommunens skoler skal renoveres. Erfaringerne skal resultere i en samling af løsninger og metoder, som alle landets skoler kan bruge og lade sig inspirere af. 

  Nyhed: 12 danske kommuner skal arbejde strategisk med indeklima i skolerne

  Mød Aarhus Kommune, som er en af de 12 udvalgte kommuner, på Building Green i Aarhus den 4. april. 

  Læs mere om arrangementet her: 

  Building Green 2019 - Aarhus

  I efteråret 2018 inviterede vi landets kommuner til at søge støtte til udvikling af strategiske indeklimaplaner. Deadline for ansøgninger var den 30. oktober. 

  Vi fokuserede indsatsen på det eksisterende skolebyggeri, der står over for en renovering, ombygning eller opgradering, da problemet med et dårligt indeklima ifølge vores undersøgelser, her har vist sig størst. Og samtidig viser en analyse, at de kommuner, som har en indeklimastrategi i højere grad formår at skabe en balanceret prioritering af indeklimatiltag, økonomi, skolelokalernes daglige brug og energireduktion ifm. skolerenoveringer. Kampagnen understøtter derfor en mere helhedsorienteret tilgang til skolerenoveringer i form af strategiske indeklimaplaner.

  Erfaringerne fra de støttede pilotkommuner skal resultere i en metodesamling, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligeholdelse, renovering og udvikling på indeklimaområdet. 

  Hvad er en strategisk indeklimaplan?

  Det er en plan der: 

  • Arbejder på tværs af de kommunale forvaltninger og indtænker indeklimaet i de forestående renoveringstiltag

  • Indtænker skolernes indeklima som et element på lige fod med andre indsatser, som tilsammen skaber gode attraktive skoler

  • Tager udgangspunkt i de fysiske udfordringer med indeklimaet på skolerne og anviser tekniske samt økonomiske løsninger

  • Skaber overblik over udfordringer med indeklimaet i kommunens skoler samt peger på løsningsmodeller til at forbedre indeklimaet indenfor kommunens økonomiske ramme

  Derfor sætter vi fokus på strategiske indeklimaplaner

  Størstedelen af landets skolebygninger er forældede i forhold til nutidens standarder. F.eks. er 90% af skolerne bygget, før der var krav til ventilationen. De forældede forhold er en udfordring for landets kommuner, både når det gælder indeklimaet, tilstanden på skolernes faciliteter og udgifter til at renovere. 

  Men det giver også en unik mulighed for at tænke fremadrettet, når der alligevel skal investeres i at renovere skolernes faciliteter. Den stramme økonomi nødvendiggør en prioritering, når landets skolebygninger skal renoveres, og der er et behov for, at kommunerne får metoder til at skabe den balancerede prioritering. Og det er i denne proces, at Realdania i samarbejde med kommunerne gerne vil arbejde strategisk med indeklimaet. 

  En analyse fra Bygherreforeningen viser nemlig, at de kommuner, der har en indeklimastrategi i højere grad formår at skabe en balanceret prioritering af indeklima, økonomi, skolelokalernes daglige brug og energireduktion ifm. skolerenoveringer. Til forskel fra de kommuner, der i højere grad renoverer skoler ud fra akutte indeklimaproblemer og mere kortsigtede løsninger. 

  Analyse: Indeklima i folkeskolerne

  Vi har igangsat pilotprojektet om strategiske indeklimaplaner for at: 

  • Skabe bedre indeklima i skolerne gennem udarbejdelse af strategiske indeklimaplaner med et balanceret fokus på økonomi, energi, skolelokalernes daglige brug og indeklimatiltag

  • Etablere et overblik over indeklimastatus i kommunernes skoler, hvilket muliggør en prioritering af den enkelte kommunes fremtidige renoveringstiltag

  • Igangsætte en proces med målet om at høste kommunernes erfaringer med at udarbejde og implementere strategiske indeklimaplaner

  • Viderebringe erfaringerne fra pilotkommunerne til de øvrige af landets kommuner, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligeholdelse og udvikling

  • Bidrage til større videndeling og inspiration kommunerne imellem, ift. håndtering af indeklimaet i praksis      

  Hvem vurderede de strategiske indeklimaplaner? 

  Sammen med et ekspertpanel har vi vurderet de indsendte strategiske indeklimaplaner og udvalgt 12 kommuner til at være pilotkommuner. 

  Ekspertpanel: 

  • Søren Melcher, Konsulent Børn og Folkeskole, Kommunernes Landsforening
  • Peter Munk, Bygningschef i Aalborg Kommune
  • Steffen Petersen, Lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab - Indoor Climate and Energy, Aarhus Universitet
  • Katja Viltoft, Kreativ Direktør, JJW Arkitekter, DGNB konsulent 
  • Lars Aaberg, Medlem af Skolelederforeningens Hovedbestyrelse   

  Realdania:

  • Lennie Clausen, Projektchef, Realdania
  • Anne Gade Iversen, Projektleder, Realdania
  • Jørgen Søndermark, Projektleder, Realdania By & Byg

  • Viderebringe erfaringerne fra pilotkommunerne til de øvrige af landets kommuner, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligeholdelse og udvikling

  • Bidrage til større videndeling og inspiration kommunerne imellem, ift. håndtering af indeklimaet i praksis      
  • Viderebringe erfaringerne fra pilotkommunerne til de øvrige af landets kommuner, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligeholdelse og udvikling

  • Bidrage til større videndeling og inspiration kommunerne imellem, ift. håndtering af indeklimaet i praksis      
  • Viderebringe erfaringerne fra pilotkommunerne til de øvrige af landets kommuner, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligeholdelse og udvikling

  • Bidrage til større videndeling og inspiration kommunerne imellem, ift. håndtering af indeklimaet i praksis      
  • Viderebringe erfaringerne fra pilotkommunerne til de øvrige af landets kommuner, som beslutningstagerne i kommunerne kan bruge, når de lægger planer for skolernes løbende vedligeholdelse og udvikling

  • Bidrage til større videndeling og inspiration kommunerne imellem, ift. håndtering af indeklimaet i praksis      
 • Innovative løsninger søges

  Ansøgningsfrist 25. marts 2019 

  Vi søger løsninger, der giver frisk luft i skolerne

  Realdania inviterer virksomheder til at søge støtte til afprøvning af innovative og omkostningseffektive løsninger, der kan forbedre luftkvaliteten på landets skoler. Konkret vil vi støtte 3-5 løsninger, der kan reducere CO2-niveauet i undervisningslokalerne. Hver løsning kan støttes med op til 1,5 mio. kr. inkl. moms. 

  Hvad støtter vi?

  For at være kvalificeret til støtte skal løsningen som minimum forbedre den målbare og oplevede luftkvalitet. Her er faktorer som temperatur, fugt, CO2 og lugt, samt forskellige gasser og partikler i fokus. Løsningen vurderes derudover også ud fra den merværdi, den kan give i forhold til at forbedre andre indeklimafaktorer, som kan spille ind på det oplevede indeklima, som eksempelvis lys og lyd. Ligeledes kan løsningen også vurderes på dens evne til at understøtte brugeradfærd. F.eks. via feedback eller teknologi, der kan synliggøre luftkvaliteten for brugeren.

  Hvad er innovative og omkostningseffektive løsninger til at forbedre luftkvalitet?

  • Mekaniske eller manuelle ventilationsløsninger
  • Sensorteknologi, der kobles til automatisering
  • Teknologi, som understøtter adfærdsændringer
  • Løsninger, der letter driften og/eller synliggør indeklimaet for brugeren
  • Et innovativt samarbejde mellem virksomheder, hvor f.eks. komponenter og systemer kombineres på nye måder
  • Nye forretningsmodeller, der kan reducere kommunerne og skolernes økonomiske barrierer for at forbedre luftkvaliteten

  Hvad kan støtten bruges til?

  Støtten har fokus på de sene faser i et innovationsforløb. Der ydes ikke støtte til teknologi- og produktudvikling. Der ydes støtte til løsninger, der er teknisk færdigudviklede, men endnu ikke afprøvet i skoler. Støtten er en kombination af økonomisk støtte og rådgivning. 

  Støtten skal være med til at reducere de merudgifter og risici, som virksomheden og kommunen/skolen har ved at afprøve en ny løsning i forhold til at anvende allerede eksisterende og velkendte løsninger. Konkret ydes der økonomisk støtte til:

  • 1:1 afprøvning og dokumentation af løsningen på en byggesag
  • Udgifter til eksterne konsulenter og rådgivere, herunder f.eks. til at bistå under afprøvning og dokumentation eller til forretningsudvikling
  • Merudgiften ved produktion og implementering af de første løsninger
  • Udvikling af forretningsmodeller, der gør det lettere for skolerne at overkomme de økonomiske barrierer forbundet med at opgradere indeklimaet

  Hvem kan søge støtte?

  Støtte kan søges af virksomheder med dansk CVR-nummer, som står bag innovative og omkostningseffektive løsninger, som kan afprøves på skoler. Mere specifikt:

  • Producenter
  • Rådgivere
  • Øvrige virksomheder

  Det er en fordel, men ikke et krav, hvis virksomheden ansøger sammen med en eller flere potentielle kommuner og skoler, som ønsker at afprøve løsningen. Hvis ansøger efter evt. støttetilsagn ikke har en forhåndsdialog med en kunde, kan Realdania hjælpe med at skabe kontakt til udviklingsorienterede kommuner, som er ved at udarbejde en strategisk indeklimaplan.

  Sådan ansøger du

  Svar skriftligt og kortfattet på de tre nedenstående spørgsmål. Hvert svar må max være 300 ord. Vedhæft gerne bilag, der beskriver markedsbehov og forretningsgrundlag samt illustration/foto af produktet.

  • Hvilke fordele vil skolerne opleve ved dit produkt? Beskriv, hvordan produktet virker, og hvor modent det er. Fortæl, hvordan produktet tilbyder noget nyt til markedet i forhold til konkurrerende produkter.
  • Hvordan ser markedet ud for din løsning? Beskriv, hvordan din virksomhed vil gennemføre demonstrationen og 1:1 afprøvningen. Og hvordan det er en trædesten til at komme på markedet. Nævn gerne konkrete samarbejdspartnere og/eller kunder.
  • Hvilke kompetencer og ressourcer har din virksomhed? Beskriv, hvorfor produktet er strategisk vigtigt for dig, og hvordan du har kapaciteten til at bringe det på markedet.

   Download ansøgningsvejledning

  Skolernes indeklima: Vejledning innovative løsninger

  Indsendelse af ansøgning

  Besvarelse og evt. bilag sendes på mail til sekretariatet, der varetages af Smith Innovation. Ansøgningsfrist den 25. marts 2019 kl. 12. 
  Mail ansøgningen til skolernesindeklima@smithinnovation.dk

  Videre forløb på baggrund af ansøgningen

  Hvis ansøgningen lever op til kriterierne for støtte, inviteres du til et uddybende møde med et ekspertpanel, hvor der er mulighed for at uddybe besvarelserne, og ekspertpanelet kan spørge ind til produktet.

  Hvis ekspertpanelet efter mødet vurderer, at produktet ud fra en helhedsbetragtning lever op til ansøgningskravet, vil du blive bedt om at lave en uddybende, men stadig kort, ansøgning til formel behandling i Realdania. Det er først her, at produktet vurderes i forhold til at opnå evt. økonomisk støtte. Sekretariatet vil være behjælpelig med at udarbejde ansøgningen til Realdania. 

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, så er du velkommen til at kontakte:

  Simone Kongsbak, sbk@smithinnovation.dk, tlf. 26 14 16 69 
  Stig Hessellund, she@realdania.dk, tlf. 30 99 60 05

  Smith Innovation varetager rollen som fagligt sekretariat i forhold til ansøgningerne og forløbet.

  Ekspertpanel

  • Kasper Lynge, udviklingschef, Bygningsteknik, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 
  • Jesper Møgelhøj, Arkitekt MAA & Bygningskonstruktør MAK, Møgelhøj Arkitekter
  • Lennart Østergaard, sektionschef Ventilation og Digital, VELTEK
  • 1-2 repræsentanter fra kommuner/skoler
  • Stig Hessellund, projektleder, Realdania
  • Simone Kongsbak, fagligt sekretariat, Smith Innovation
 • Formålet med dette spor er at øge viden om, hvad beslutningstagere, undervisere og elever kan gøre for at forbedre indeklimaet indenfor temaerne lys, lyd og luft. I dette spor arbejder vi sammen med Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) ud fra en 3-strenget indsats, hvor der arbejdes med:

  1. Oplysning målrettet forvaltningsniveau og beslutningstagere i uddannelsessektoren
  2. Adfærdsdesign målrettet elever, undervisere, pædagogisk personale samt servicepersonale
  3. Undervisningsmateriale målrettet elever og undervisere i grundskolen

  Arbejdet er sat i gang, og vi forventer at være klar med resultaterne af arbejdet i løbet af efteråret 2019.

   
 • Flere af landets kommuner og skoler har allerede fokus på indeklimaet, og der er i de senere år gennemført flere udviklingsprojekter. Vi arbejder derfor på at etablere tematiske netværk inden for indeklimaområdet og på at afholde faglige workshops og seminarer med fokus på udvalgte emner samt på at skabe en platform for læring og udveksling af erfaringer. Mere information følger.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Udgivelser

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere