x

Nogle samfundsproblemer er for komplekse til, at én organisation eller person kan løse dem alene. Derfor har Realdania siden 2014 med initiativet Collective impact; Fremtidens bæredygtige landskaber skabt et samarbejde mellem 15 parter, hvis interesser er knyttet sammen i anvendelsen af vores arealer; land- og skovbrug, natur og miljø, friluftsliv, vedvarende energiproduktion, drikkevandsbeskyttelse og landdistriktsudvikling.

Igennem otte år har parterne udtænkt og afprøvet løsningsmodeller for, hvordan landbrugs- og naturarealer kan anvendes på nye måder som et centralt redskab i den grønne omstilling. Omdrejningspunktet har været, hvordan nationale mål for klima, natur og miljø kan opfyldes samtidig med, at der skabes fordele for dem, der bor og driver landbrugserhverv i lokalområder.

Når landbruget, Danmarks Naturfredningsforening, øvrige grønne organisationer og kommunen sætter sig ned og taler sammen, så kan vi se, at det kan lade sig gøre. Pragmatismen i lokale projekter har været vigtig læring blandt hovedorganisationerne.

Søren Møller Formand for styregruppen i Fremtidens bæredygtige landskaber

Landbrug, grøn energi, skovrejsning, klimatilpasning, renere vandmiljø, beskyttelse af grundvand, øget biodiversitet, mere natur, turisme, friluftsliv og nye boformer.

Listen over tiltag og aktiviteter, vi skal finde plads til i det åbne land, er lang og der knytter sig ofte flere dagsordner til de samme arealer. Hvis vi opfylder tiltagene hver for sig vil vi mangle et areal på størrelse med Fyn.

Parterne i Fremtidens Bæredygtige Landskaber har arbejdet på den bundne opgaven at finde løsninger og metoder for at tilgodese alle de mange formål.

Tillidsfuldt samarbejde, respekt, frivillighed, fælles viden og enighed om langsigtede løsningsforslag har været nøgleord i samarbejde.

Resultater skabes gennem samarbejde og ved at tænke multifunktionelt 


Med landskabet og arealanvendelse som den overordnede ramme er der udviklet løsninger, som kan skabe fremdrift i den grønne omstilling. Med en multifunktionel tilgang mener vi en helhedsorienteret planlægning for et givet område i en dialog og forhandling med lodsejere og lokalsamfund, hvor man får nationale målsætninger og lokale interesser til at mødes. 

På baggrund af et højt vidensniveau, indhøstede erfaringer og opbakning fra skovbrug, landbrug, KL og grønne organisationer er der skabt et attraktiv grundlag for politikerne til at føre beslutningerne ud i samfundet.

Demonstrationsprojekter om multifunktionel jordfordeling

Collective Impact-parterne demonstrerer i fire pilotprojekter, hvordan jordfordeling – som gennemføres velplanlagt, og ud fra brede samfundsøkonomiske interesser – kan gennemføres, så forskellige arealanvendelser understøtter hinanden, og dermed optimerer brugen af det åbne land. Pilotprojekterne i Jammerbugt, Skive og Ringkøbing-Skjern blev sat i gang i 2014. Det fjerde pilotprojekt blev sat i gang i Mariagerfjord Kommune i 2018.

Vi skal turde vise Regeringen og Folketinget, hvad det er, der skal til for at skabe bæredygtige forandringer – og det gør vi i vores pilotprojekter

Marianne Fisker Projektleder i Jammerbugt Kommune

Demonstrationsprojekter

I perioden september 2015 til januar 2016 har fem kommuner deltaget i projektets planlægningsfase. De fem kommuner er: Jammerbugt, Ringkøbing-Skjern, Skive, Vejle og Norddjurs kommuner. Planlægningsfasens resultater og perspektiver har været overbevisende: Alle fem projektområder ville kunne indfri en lang række uforløste potentialer med udgangspunkt i lodsejernes frivillige deltagelse i jordfordeling i de respektive projektområder. Læs om de fem kommuners gennemførelsesplaner for multifunktionel jordfordeling:

Jammerbugt Kommune – gennemførelsesplan
Ringkøbing-Skjern Kommune – gennemførelsesplan
Skive Kommune – gennemførelsesplan
Vejle Kommune – gennemførelsesplan
Norddjurs Kommune – gennemførelsesplan

Et notat udarbejdet i februar 2016 beskriver evalueringen af planlægningsfasen.

Evalueringen af planlægningsfasen
< mangler - dødt links: Projektet om multifunktionel jordfordeling er også beskrevet på hjemmesiden for Vejle Ådal/Vejle Fjord-projektet:

> Jordfordeling til gavn for erhverv og borgere>

Lodsejermøde i Skive Kommune

Onsdag d. 11. maj 2016 afholdt Skive Kommune opstartsmøde for lodsejere om jordfordelingsprojektet i Hald Forsamlingshus.

Opstartsmøde for lodsejere om jordfordelingsprojektet

Lodsejermøde i Jammerbugt Kommune

Torsdag d. 28. april 2016 afholdt Jammerbugt Kommune et indledende lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling i Klim Forsamlingshus.

De lokale medier og kommunen har omtalt mødet.

Indledende lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling
Omtale af møde

Temadag om multifunktionel jordfordeling d. 9. dec. 2015 på Gl. Estrup

I de smukke gamle staldbygninger på herregården Gl. Estrup i Auning holdt Collective Impact en temadag som led i det igangværende projekt om gennemførelse af multifunktionel jordfordeling og dokumentation af de samfundsmæssige effekter.


På temadagen inspirerede repræsentanter fra både administrative forvaltninger og politiske udvalg i de fem projektkommuner hinanden. Temadagen var samtidig en anledning til at præsentere projektets visioner, forløb og mulige synergieffekter for øvrige parter, der igangsætter projekter i det åbne land.

Sekretariatsleder Helga Grønnegaard bød velkommen og præsenterede Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource og en introduktion til temadagen.

Introduktion til temadag

Visioner, værdier og potentialer for projektområderne blev præsenteret på dagen:

Jammerbugt Kommune v. projektleder Marianne Fisker
Skive Kommune v. projektleder Mia Sabine Berle
Ringkøbing-Skjern Kommune v. projektleder Tanja Kaiser
Vejle Kommune v. projektleder Jacob Nygaard-Pedersen
Norddjurs Kommune v. projektleder Kirsten Bjerg

Jordfordelingsredskabets forcer samt potentialer på tværs af de fem projektkommuner blev præsenteret af gruppeleder Jan Nymark Thaysen, Orbicon.

Jordfordelingsredskabets forcer samt potentialer
En række forskere – Aarhus Universitet, lektor Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet, professor Brian Kronvang, Aarhus Universitet, samt biolog Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet – orienterede om måling af mulige effekter af jordfordeling på bedriftsøkonomi, naturkvalitet, vandmiljø, rekreative værdier og landdistriktsudvikling.

Måling af mulige effekter af jordfordeling

I jordfordelingen var der 27 deltagende ejendomme, og der blev omlagt 79 hektar med samlet værdi på knap 10 mio. kr. Som led i jordfordelingen blev der desuden indgået frivillig aftale med lodsejer om tinglysning af ekstensiv drift af et overdrevsareal på 3 hektar i Brudddal Bakker, som sikrer landskabelige værdier, naturbeskyttelse og rekreative muligheder.

Et væsentligt forhold i jordfordelingen har været kommunens ønske om at rejse skov af hensyn til grundvandssikring. Det har været kompliceret, fordi jorden samtidig har høj bonitet, og er eftertragtet dyrkningsjord. Samtidig har kommunen ændret prioritering undervejs af hensyn til at friholde udsigt over smukke bakkedrag fra Hald. Det hele faldt dog på plads, og kommunen handlede hurtigt, og solgte en plantage for at finde finansiering til at købe arealet ved Hald og rejse skov. Ud over de rekreative værdier og grundvandsbeskyttelse giver skovrejsningen kommunen overvejelser om at udstykke attraktive skovparceller (og afvikle lokalplanbestemmelser for en anden udstykning).

Den multifunktionelle jordfordeling har bl.a. bidraget til at styrke sammenhængen mellem Hald by og det omgivende landskab gennem stiforløb, der forbinder borgerhusets fællesareal (overtaget i jordfordelingen) med den kommende skov. Der er igangsat en katalytisk proces, hvor den multifunktionelle jordfordeling bl.a. har udmøntet en række ønsker og mål i landskabsstrategien for Nordfjends, som er udarbejdet af lokale aktører i samarbejde med Skive Kommune som en del af programmet ”Fremtidens Landskaber”. Den aktive borgerinddragelse er fortsat i den multifunktionelle jordfordeling.

KendelseDeklarationProjektaftale

Den 26. april 2019 markerede Jammerbugt Kommune arbejdet med multifunktionel jordfordeling, hvor kommunen i samarbejde med lodsejere har fundet lokale løsninger, der tilgodeser brugen af vores natur- og landbrugsområder; blandt andet i forhold til de unikke parabel-klitter, naturkvalitet, adgangsmuligheder, infotavler og skånsom jagt.

Omtale og TV-optagelse af indvielsesfesten af nye publikumsfaciliteter i projektområdet for multifunktionel jordfordeling i Jammerbugt Kommune den 26. april 2019:

Landbrugsavisen d. 23. april 2019Fjerritslev Ugeavis d. 30. april 2019

Invitation og program for indvielsesfesten den 26. april 2019:
Smagsprøve på moderne lokaldemokratiske løsninger i det åbne land
Borgmester og udvalgsformænd i Jammerbugt Kommune har i anledning af afslutning af multifunktionel jordfordeling sendt en hilsen til Collective Impact-parterne.
Hilsen fra borgmester og udvalgsformænd i Jammerbugt Kommune
Resultatet af jordfordelingsforhandlingerne involverer 30 ejendomme, hvor der er omlagt 100 ha til en samlet værdi på knap 11 mio. kr. Som led i jordfordelingsforhandlingerne blev der indgået en frivillig aftale med lodsejer om at tinglyse vilkår for anvendelsen af 49,63 hektar, hvormed arealet tabte værdi. Lodsejerne fik udbetalt erstatning, der svarer til værditabet knyttet til vilkårene i tinglysningen (sammenhængende naturarealer, forvaltning af kollektive jagtinteresser på kronvildt, adgang og formidling af områdets natur- og kulturværdier). Til det pågældende areal har Jammerbugt Kommune i samarbejde med lodsejere, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening fået bevilling af 15. juni Fonden til et kreaturhegn. Derved kan sikres en skånsom naturpleje med græssende heste/kvæg, hvor den sjældne sommerfugl Hedepletvinge har sit levested. Der etableres en formidlingstavle med link til droneoverflyvning af arealet, som grænser op til Nordsøstien. 

Efter den formelle afslutning af jordfordelingen med kendelse blev et sommerhus med et tilhørende areal på knap 30 ha og et mindre naboareal centralt i projektområdet sat til salg. Sommerhuset blev erhvervet ved almindeligt køb med henblik på videresalg, når multifunktionelle vilkår for arealet er sikret gennem tinglyst deklaration. Deklarationen vil sikre tinglysning af stiforløb med offentlig adgang, naturpleje af arealet og skånsom jagt. Dermed sikres også sammenhæng til det kommunalt ejede Klim Bjerg umiddelbart syd for sommerhusgrunden, hvor kommunen allerede står for naturpleje. 

I projektområdet arbejder Jammerbugt Kommune videre med de gode samarbejder, der er skabt i projektet – herunder med lodsejerudvalgsrepræsentanter, foreninger, skoler, erhvervsliv, fonde og andre aktører. Det multifunktionelle jordfordelingsprojekt understøtter Jammerbugt Kommunes visioner for bæredygtigt brug af hav og land i området med Thorupstrand og de store naturarealer mellem Svinkløv og Bulbjerg. Jordfordelingsprojektet er en katalytisk proces, hvor de konkrete tiltag, der allerede er opnået, gradvist fortsat vil kunne vokse mange år frem og indfri potentialerne i et af Danmarks største og mest sammenhængende naturområder langs den jyske vestkyst.
Kendelse

Deklaration

Projektaftale

Fælles Forandring: Lokale løsninger på nationale samfundsudfordringer
I jordfordelingen var der 24 deltagende ejendomme, og der blev omlagt 112 ha med en samlet salgssum på 14,5 mio. kr.

Det multifunktionelle jordfordelingsprojekt ved Glenstrup Sø blev gennemført i 2018-2022. Dårligt samarbejde mellem kommunen og lodsejere spændte ben for løsninger og udvikling af områdets natur- og herlighedsværdier. I det multifunktionelle jordfordelingsprojekt har en facilitatorfunktion, der er sammensat på tværs af kommunen, Landbrugsstyrelsen og Agri Nord, styrket et mere tillidsfuldsamarbejde med lodsejerne og øvrige lokale aktører. I dette samarbejde er der udarbejdet en lokal udviklingsplan for området med 36 konkrete projekter. Udviklingsplanen hviler på en kortlægning af landskabets multifunktionelle potentialer, som et tværfagligt forskerteam har stået for.  

Der er taget fat på en lokal udvikling, som samtidigt er et enzym til at skabe Fælles Forandring og pionerånd på tværs af lodsejere og øvrige borgere om løsningerne på et lavt konfliktniveau. Og det handler ikke kun om jordfordeling, det kommer også til at handle om fællesskaber og et bedre og mere meningsfuldt liv på landet.  

Der er foregået jordfordeling i flere delprojekter rundt om Glenstrup med fokus på bl.a. genopretning af vandløb, begrænsning af fosfortilledning til søen, udvikling af nye rekreative muligheder, udvikling af de sjældne naturtyper rigkær og kildevæld og sammenhængende græsning. Der er synergi mellem klima, natur, vandmiljø, friluftsliv og landbrugets driftsøkonomi i delprojekterne ved Gettrup Bæk, Kravdal og Gettrup Dal samt Østerkærbæk.
> Lokal udviklingsplan
> Cost-benefit-analyse udarbejdet af IFRO
> Folder Nye muligheder
> Kendelse

Yderlige baggrund
Mariagerfjord Kommune har d. 7. november 2019 udsendt en pressemeddelelse om, at nu bliver jordfordelingen skudt i gang. Det drejer sig om Collective Impact-parternes fjerde pilotprojekt “Fælles Forandring”, hvor de konkrete jordfordelingsforhandlinger sker på et helt nyt grundlag, der skal optimere brugen af lokale landskaber gennem lokalt medejerskab.

> Jordfordeling bliver nu skudt i gang 

I anledning af behandling af Lokal Udviklingsplan for Glenstrup Sø og Østerkær Bæk i byrådet i Mariagerfjord Kommune den 26. september 2019, er udviklingsplanen omtalt i DKNyt og i Randers Amtsavis:

> Lokale parter ved Hobro fordeler jord – med lavt konfliktniveau
> Lokale løser klimaproblemer ved at omfordele jord

”Det handler om at gentænke det naturskønne område og fordele jorden på nye måder, så det kommer både klima og natur til gode og lokker flere tilflyttere til.”
Ved Glenstrup Sø og omegn har de lokale kræfter i samarbejde på tværs af dem, der ejer jorden, og dem, som har ønsker til jorden, udarbejdet en lokal udviklingsplan. Processen er faciliteret af at team på tværs af Mariagerfjord Kommune, landbrugsrådgivere i Agri Nord og jordfordelingsplanlæggere i Landbrugsstyrelsen.

> Glenstrup og omegn har ønskelisten klar

Forberedelsesfasen af den multifunktionelle jordfordeling er nu afsluttet og evalueret (august 2019). Resultatet fremgår af:

> Evalueringsrapport
> Lokal udviklingsplan
> Kommisorium for Råd for Lokal Forandring

Den 24. maj 2019 mødtes de 50 parter – heriblandt lokale lodsejere – bag pilotprojektet ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk til en gåtur rundt om Glenstrup Sø. Her fortalte de lokale lodsejere om deres ønsker til projektet.

> På Inspirationstur rundt om Glenstrup Sø

Nordjyske Stiftstidende har interviewet den 23-årige landmand Lise Murmann, der er den største jordbruger i Collective Impact-pilotprojektet i Glenstrup Sø-området. Lise Murmann er medlem af Råd for Lokal Forandring, der er nedsat for at udvikle idéer og være sparringspartner med facilitatorfunktionen (med deltagere fra kommunen, Agri Nord og Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere).

Lise udtaler bl.a. ”Projektet er godt timet. Vi er lige startet op, og som den nye generation er vi nødt til at kigge på, hvordan vi kan få fortalt de gode historier om landbruget og stedet. Det er de gode historier, vi skal leve af om 20 år”.

> Interview med Lise Murmann

Hobro Avis skriver den 7. februar 2019, at der i True Forsamlingshus mødte 50 lokale borgere op til idémøde om, hvordan man kan udnytte jorden omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk bedre end i dag.

> 50 deltog i idémøde om Glenstrup Sø

Hobro Avis skriver den 29. januar 2019, at der efter borgermødet om ”multifunktionel jordfordeling” er forsigtig optimisme at spore, og at dialogen om en bedre fordeling af jordene ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk er til gavn for både landbrug og miljø.

> Forsigtig optimisme at spore efter møde om Glenstrup Sø

Økologisk Landsforening skriver den 24. januar under nyheder på deres hjemmeside, at en bedre jordfordeling i landbruget kan blive en gevinst for både naturen, miljøet, klimaet, rekreative områder og landdistrikterne.

> 1.000 ejendomme kan komme i spil i et nyt jordfordelingsprojekt

Nordjyske beskrev den 21. januar 2019 i to artikler det fjerde og største pilotprojekt med multifunktionel jordfordeling i det åbne land. Forsøgsmarken er 6000 hektar landbrugsland, natur og landsbyer omkring Glenstrup Sø i Mariagerfjord Kommune. Søen er Nordjyllands største og dybeste med et areal på 384 hektar og en dybde på 31 meter.

> Glenstrup Sø skriver historie: Begyndelsen til et nyt verdensbillede
> Tanker og ideer skal flyve: 6000 hektar ved Glenstrup Sø som forsøgsmark

Onsdag den 16. januar 2019 skød Mariagerfjord Kommune det fjerde pilotprojekt i gang ved et borgermøde i True Forsamlingshus.

> 100 til borgermøde om jordfordeling i det åbne land

I 2018-2022 gennemføres et fjerde pilotprojekt i Mariagerfjord Kommune ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. Det har fået navnet ‘Fælles forandring – vejen til en bedre brug af det åbne land‘. Projektet skal demonstrere, at jord på frivillig vis kan blive fordelt på en ny måde, som kan tilgodese flere mål og ønsker i det åbne land. Det kaldes multifunktionel jordfordeling, og handler om at sætte folk med forskellige holdninger sammen, og få dem til at skabe fælles værdi og bæredygtig udvikling i området. Baggrunden for at vælge Glemtrup Sø og omegn er blandt andet, at der er meget landbrugsjord og natur i området, som kan hægtes sammen på en bedre måde.

> Projektbeskrivelse

Onsdag den 16. januar 2019 inviterer Mariagerfjord Kommune til et borgermøde

> Invitation til borgermøde d. 16. januar 2019

Forskergruppen v. Pia Heike Johansen, Søren Præstholm, Brian Kronvang, Jesper S. Schou, Rasmus Ejrnæs og Jakob V. Olsen har udarbejdet et udkast til et notat om synergi og konflikt ved multifunktionel jordfordeling i projektområdet for Collective Impact arbejdsgruppen.

> Folder Nye muligheder
I jordfordelingen deltog 6 ejendomme, og der blev omlagt 30 ha med samlet værdi på knap 3,5 mio. kr. På Lønborg Hede erhvervede Naturstyrelsen et areal, der skal inddrages i styrelsens samlede naturområde, som er udpeget som en del af det europæiske netværk af beskyttede naturområder (Natura 2000). Den sælgende lodsejer erhvervede erstatningsjord tættere på hovedejendommen og opnåede en forbedret arrondering. Naturstyrelsen erhvervede også ca. 18 ha landbrugsjord, der kan indgå i fremtidige forhandlinger om øvrige arealer på heden. 

Med afsæt i jordfordelingen vil kommunen fortsat understøtte de lokale interesser og udviklingen af erhvervs- og fritidslivet i området, der tæller 6 sogne og 5 landsbyer rundt om Lønborg Hede. Dette arbejde skal give en lokal forståelse for Lønborg Hede som en helt enestående naturperle, og kan blive en stolthed for området. Den vidtstrakte hede vil i højere grad kunne bidrage til at give naturopleveler og velvære i lokalområdet. Der skal udvikles en ny samarbejdsrelation – en landsbyklynge, som også kan bringe andre samarbejdsprojekter på bane og skabe udviklingsprojekter i erhvervslivet og fritidslivet i de næste mange år.

> Kendelse
Gennemførelsesfasen

Collective Impact-styregruppen har inviteret Jammerbugt, Skive og Ringkøbing-Skjern kommuner til at deltage i gennemførelsesfasen, som forløber frem til sommeren 2018. Derefter skal effekterne af jordfordelingerne i de tre projektområder dokumenteres. De tre kommuners pressemeddelelser kan hentes her:

> Jammerbugt Kommune – pressemeddelelse

> Skive Kommune – pressemeddelelse

> Ringkøbing-Skjern Kommune – pressemeddelelse

Lodsejermøde i Jammerbugt Kommune

I forbindelse med afholdelsen af det indledende lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling i Jammerbugt Kommune udsendte kommunen en pressemeddelelse. Mødet blev afholdt den 28. april 2016 i Klim Forsamlingshus.

> Pressemeddelelse
Et tværfagligt forskerteam har fulgt Collective Impact-parternes pilotprojekter om multifunktionel jordfordeling siden 2015.

Forskerteamet er:

Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet, Lektor, Landdistriktsudvikling
Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet, Seniorforsker, Natur
Brian Kronvang, Aarhus Universitet, Research professor, Miljø
Søren Præstholm, Skovskolen, Specialkonsulent, Rekreation
Jesper S. Schou, Københavns Universitet, Lektør, Driftsøkonomi

Artikel i Land Use Policy

Det internationale fagtidsskrift Land Use Policy har publiceret forskerteamets anden artikel om bæredygtig arealanvendelse.

Det er velkendt, at de 17 verdensmål skal opfyldes samlet. Det nytter ikke at forfølge ét mål isoleret, hvis det forringer muligheden for at opnå øvrige mål. Tilsvarende gælder det for natur, miljø, klima, driftsøkonomi, rekreation og landdistriktsudvikling i multifunktionel arealanvendelse. Forskerteamet demonstrerer, hvordan målene interagerer med hinanden i pilotprojektet ved Glenstrup Sø i Mariagerfjord Kommune. Der er markant flere positive samspilsmuligheder end negative. Det underbygger den overordnede pointe om, at man opnår flere gevinster i arealanvendelsen ved en multifunktionel tilgang end en isoleret sektortilgang. Samtidigt er det værdifuldt at kortlægge de negative interaktioner, fordi man så kan udvikle redskaber til at håndtere dem. Med den udviklede metode til multifunktionel arealanvendelse kan man etablere en platform for konkrete handlinger, der bidrager til at forfølge 10 ud af 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

> Exploring the interdisciplinary potential of the Agenda2030

Artikel i Land Use Policy, Volume 73, april 2018

Artiklen er skrevet af forskergruppen, der er involveret i vores jordfordelingsprojekter. Artiklen ”Udøvelse af Collective Impact: En ny indikatorbaseret tilgang til vurdering af fælles mål og målinger i planlægning af multifunktionel jordfordeling” er optaget i det internationale tidsskrift Land Use Policy (artiklen er på engelsk). Forfatterne er Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet, Jesper Sølver Schou, Jakob Vesterlund Olsen og Søren Præstholm (Københavns Universitet) samt Brian Kronvang og Rasmus Ejrnæs (Aarhus Universitet).

> Pursuing Collective Impact

Rapport om resultater af multifunktionel jordfordeling

Endelig har forskerne undersøgt de foreløbige effekter af multifunktionel jordfordeling i de tre første pilotprojekter: ‘Resultater af multifunktionel jordfordeling‘. Effekterne skal evalueres igen i 2021.

> Resultater af multifunktionel jordfordeling

Rapport om synergi og begrænsning imellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling

Rapporten “Synergi og begrænsning imellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling” er skrevet af P. H. Johansen, B. Kronvang, S. Præstholm, R. Ejrnæs, J. S. Schou og K. V. Olsen. Rapporten handler om synergi og begrænsninger mellem forskellige typer anvendelse af det åbne land, og fokuserer på de visioner, der falder inden for følgende forskningsfaglige områder; effekter for miljø, natur, rekreativ anvendelse, driftsøkonomi og for landdistriksudviklingen ved anvendelse af jordfordelingsredskabet.

> Synergi og begrænsning imellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling

Muligheder for effektmåling af multifunktionel jordfordeling i fem projektområder – En tværfaglig vurdering

Rapport udarbejdet af den tilknyttede forskergruppe:

> Rapport

Den videnskabelige dokumentation af gevinsterne ved jordfordeling:

> Landdistriktsudvikling og jordfordeling

> Natur og jordfordeling

> Miljø og jordfordeling

> Friluftsliv og jordfordeling

> Driftsøkonomi og jordfordeling
Temadag om multifunktionel jordfordeling den 9. dec. 2015 på Gl. Estrup
I de smukke gamle staldbygninger på herregården Gl. Estrup i Auning holdt Collective Impact en temadag som led i det igangværende projekt om gennemførelse af multifunktionel jordfordeling og dokumentation af de samfundsmæssige effekter.

På temadagen inspirerede repræsentanter fra både administrative forvaltninger og politiske udvalg i de fem projektkommuner hinanden. Temadagen var samtidig en anledning til at præsentere projektets visioner, forløb og mulige synergieffekter for øvrige parter, der igangsætter projekter i det åbne land.

Sekretariatsleder Helga Grønnegaard bød velkommen og præsenterede Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource og en introduktion til temadagen.
> Introduktion til temadag

Visioner, værdier og potentialer for projektområderne blev præsenteret på dagen:
> Jammerbugt Kommune v. projektleder Marianne Fisker
> Skive Kommune v. projektleder Mia Sabine Berle
> Ringkøbing-Skjern Kommune v. projektleder Tanja Kaiser
> Vejle Kommune v. projektleder Jacob Nygaard-Pedersen
> Norddjurs Kommune v. projektleder Kirsten Bjerg

Jordfordelingsredskabets forcer, og de tværgående potentialer i de fem projektkommuner, blev præsenteret af gruppeleder Jan Nymark Thaysen, Orbicon.
> Jordfordelingsredskabets forcer samt potentialer på tværs

En række forskere – Aarhus Universitet, lektor Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet, professor Brian Kronvang, Aarhus Universitet, samt biolog Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet – orienterede om måling af mulige effekter af jordfordeling på bedriftsøkonomi, naturkvalitet, vandmiljø, rekreative værdier og landdistriktsudvikling.
> Måling af mulige effekter af jordfordeling

Natur og landbrug hånd i hånd
Se omtale af artiklen “Natur og landbrug hånd i hånd” den 13. november 2015 på Økologisk Landsforenings hjemmeside eller hent hele artiklen fra magasinet Økologi & Erhverv samme dag.
> Artikel fra Økologi & Erhverv

Anbefaling til Miljø- og Fødevareministeren om facilitering af jordfordeling
Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte den 25. september 2015 en fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om at styrke facilitering og helhedsplanlægning af jordfordeling, der er et velkendt – men langt fra veludnyttet – redskab i det åbne land. En ny og holistisk anvendelse af jordfordeling kan bidrage til at opnå mål og intentioner i regeringens kommende fødevare- og landbrugspakke og naturpakke gennem frivillighed og lokaldemokrati.
> Svar fra Miljø- og Fødevareministeren

Pjecen fra Det åbne land som dobbelt ressource, “Bedre brug af det åbne land”, var vedlagt den fælles henvendelse til Ministerens og Miljø- og Fødevareudvalgets orientering.
> Bedre brug af det åbne land

Anbefaling til Miljø- og Fødevareministeren om, at Danmark giver landmænd bedre incitamenter til at beskytte naturen i landbrugslandet
Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte den 18. september 2015 en fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om i større omfang at bruge mulighederne i EU’s fælles landbrugspolitik for de danske lodsejerne til at benytte små, ubeskyttede naturarealer i landbrugslandet til at opfylde de grønne krav i landbrugsstøtten. Dermed ville lodsejerne kunne få et større incitament til at bevare de små naturarealer i landbrugslandet, f.eks. levende hegn, træer, grøfter og stendiger – naturarealer, som ellers vil være i fare for at blive nedlagt.
> Svar fra Miljø- og Fødevareministeren

Orbicon har samlet deres erfaringer fra tre demonstrationsjordfordelinger.

Collective Impact / Det åbne land som dobbelt ressource har gennemført tre pilotprojekter om 
multifunktionel jordfordeling. Orbicon har udført planlægningen og forhandlingen af de tre projekter. 
Opgaven har været at afsøge, i hvilket omfang det er muligt at opnå forskellige typer areal relaterede 
planmål i det åbne land med jordfordeling som redskab i gennemførelsen. 

> Erfaringsopsamling August 2018

 

Eksterne publikationer

Professor Jørgen Primdahl og lektor Lone Kristensen (Københavns Universitet) har skrevet en artikel om fremtidens kulturlandskaber til jordbrugsakademikernes tidsskrift Momentum. Artiklen baserer sig på erfaringer fra Fremtidens Landskaber i Nordfjends, og nævner også samspillet med multifunktionel jordfordeling.

> Fremtidens kulturlandskaber

“De foranderlige kyster” i tidsskriftet Geoforum beskriver en ekskursion for “geo-nørder” langs nordjyske kyster. Niels Lundbye-Christensen fra Jammerbudt Kommune deltog i ekskursionen.

> De foranderlige kyster

Den 7. april 2016 holdt Teknologirådet folketingshøring om multifunktionalitet i det danske landskab. Der blev bl.a. peget på behov for jordfordeling for bedre at opfylde de mange forskellige interesser i arealanvendelsen.