x

Hovedbyer kan blive dynamoer i yderområderne

Pressemeddelelse 25. oktober 2017

Mange af yderområdernes større byer oplever i disse år, at indbyggertallet vokser, og en del kommuner har derfor fokus på at styrke deres hovedbyer som en motor for udvikling. Realdania vil med 73 mio. kr. over de kommende år og i samarbejde med en række kommuner bidrage til udvikling af hovedbyerne.

Befolkningen i Danmark vokser, men yderområderne som helhed får ikke andel i befolkningstilvæksten. Til gengæld vokser mange hovedbyer i yderområderne, og en række kommuner har allerede fokus på at styrke deres hovedbyer for at gøre byen til vækst- og udviklingsmotor – ikke bare for byen, men for hele kommunen. 

Denne udvikling vil foreningen Realdania understøtte over de kommende år ved at sætte fokus på og undersøge, hvordan hovedbyerne kan få en styrket funktion i forhold til at skabe positiv udvikling i yderområderne. En hovedby er i denne sammenhæng defineret som dén eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større område. Foreningen har afsat 73 mio. kr. til en indsats, hvor en stribe kommuner vil få støtte til at udvikle deres hovedbyer – med fokus på at styrke bymidten som samlingspunktet for byen og for området.

”De større byer i yderområderne, det vi kalder hovedbyerne, har et potentiale som dynamo for udviklingen i et større geografisk område. Men byerne er samtidig også udfordret af samfundsudviklingen på en række områder. Det er derfor vigtigt, at kommunerne tager aktivt stilling til, hvordan deres hovedbyer skal udvikle sig i fremtiden, og hvad der skal skabe liv og aktivitet i bymidten og de centrale byrum,” siger filantropidirektør i Realdania Anne Skovbro.

Blandt de udfordringer, som yderområderne står over for, er en ændret demografi med mange ældre borgere, nye erhvervsstrukturer hvor traditionelle erhverv forsvinder, ændrede indkøbsmønstre og mulighed for nye placeringer af detailhandlen uden for bymidten. I en ny rapport om detailhandelens udvikling fastslår Institut for Center-Planlægning (ICP), at bymidterne bl.a. er udfordret af ændrede indkøbsvaner, øget e-handel, forlængede åbningstider og etablering af relativt store butikker uden for bymidterne. Derfor er der mange steder brug for en ny strategi for bymidten.

Professor Anne-Mette Hjalager fra Syddansk Universitet, der bl.a. har forsket i innovation i landdistrikter og yderområder, siger om hovedbyernes funktion:

”Det er en stor misforståelse, at de centrale byområder i hovedbyerne skal ”aflastes”, og at detailhandlen skal flyttes ud. Bycentrene skal snarere ”belastes”. Det gør man f.eks. ved at nyopfinde butikskoncepter sammen med de forretningsdrivende og måske stille skærpede krav til dagligvarehandlens bidrag til byernes liv. Kreative blandinger af boliger og offentlige, frivillige og kommercielle funktioner kan også skabe udvikling. Man skal stimulere begivenheder og aktiviteter til gavn for både beboere og turister, og styrke udviklingen ved at bevare og aktivere kulturarven.”

Realdanias indsats ’Hovedbyer på forkant’ lægger sig i forlængelse af kampagnen ’På Forkant’, som var et samarbejde mellem Erhvervsministeriet, KL og Realdania, og som hjalp 25 kommuner i yderområderne med at lave langsigtede strategiske udviklingsplaner. Flere af kommunerne i ’På Forkant’ arbejdede netop med at sætte fokus på en eller flere hovedbyer i kommunen.

”I Odsherred Kommune har man f.eks. valgt at flytte teatret ind i en tidligere Irma-butik på hovedgaden i Nykøbing. Det er et godt eksempel på, hvordan man kan erstatte den detailhandel, der nogle steder kommer til at ligge i udkanten eller uden for byen, med nye tilbud og aktiviteter, så man fortsat har en levende og attraktiv bymidte. Det er denne omstilling af bymidterne, som vi med vores nye indsats vil understøtte i en række kommuner,” siger Anne Skovbro.

Realdania har forud for sin indsats inviteret 56 LAG-kommuner til et samarbejde om hovedbyerne og en nytænkning af deres bymidter. 30 kommuner har tilkendegivet en konkret interesse for at gå i gang med en sådan udvikling. Over de kommende måneder vil der være en kvalificering og udvælgelse blandt de mange henvendelser, og i foråret 2018 vil en række kommuner få støtte fra Realdania til et projekt eller en plan, der skal styrke deres hovedby.

Senere i 2018 gennemfører Realdania endnu en runde med interessetilkendegivelser og efterfølgende udvælgelsesproces. Her vil de kommuner, der ikke var med i første runde, få mulighed for at søge støtte til et udviklingsprojekt.

Realdania har fået udarbejdet og støttet en række analyser og metoder, som til sammen udgør et vigtig grundlag for Realdanias indsats.

Hovedbyerne på forkant. Analysechef Henrik Mahncke, 2017.
Her har Realdanias analysechef samlet en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer På Forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra Danmarks Statistik og viser bl.a. en tydelig dobbelturbanisering i Danmark.
Ved spørgsmål kontakt analysechef Henrik Mahncke på hma@realdania.dk.

Detailhandelen og bymidterne – udvikling og udfordringer. ICP 2017. 
Heri har Institut for Center-planlægning (ICP) analyseret detailhandlens udvikling og betydning for bymidten med udgangspunkt i eksisterende analyser og viden om detailhandelsforhold. Rapporten lægger samlet op til, at kommunerne nøje bør overveje deres bymidtestrategier, hvis de vil fastholde liv og aktivitet i byernes centrum.

Kommuner på Forkant. Erhvervsministeriet v/Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania, 2017. 
I 2014 gik staten, KL og Realdania sammen om kampagnen ’På Forkant’, med fokus på, hvordan kommunerne udenfor de største byer kan sætte gang i en langsigtet tilpasning, omstilling og udvikling. 25 kommuner udviklede strategiplaner som del af kampagnen og flere arbejdede med byer som drivere for udvikling. Se f.eks. temaet om ’differentieret udvikling’ på side 30 for mere viden om byer som ’drivere’. 

Stedet tæller.Realdania, 2017. 
I denne publikation kan du komme tættere på Realdanias erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i de danske yderområder.

Værdien af bygningsarven. Incentive 2015. 
Bygningsarven kan være med til at skabe nyt liv i yderområderne. Og det kan betale sig – også økonomisk – at værne om og udvikle bygningsarven. Et eksempel er Ribe, hvor 2/3 af turistovernatningerne skyldes bygningsarven. Det viser analysen ”Værdien af bygningsarven”, som konsulenthuset Incentive og BARK Rådgivning har udført for Realdania.