x

Realdania By & Byg igangsætter MiniCO2 etagehus i tegl

Pressemeddelelse 24. februar 2022

Hvilke materialer skal anvendes i fremtidens CO2-venlige boligbyggerier? Dét vil Realdania By & Byg undersøge via MiniCO2 etagehuse i fem etager. Planlægningen af det første byggeri blev igangsat i starten af 2020, og nu tilføjes endnu et boligbyggeri – denne gang i tegl.

Det nye etagebyggeri i tegl er det andet udviklingsbyggeri under navnet MiniCO2 etagehusene, som Realdania By & Byg har igangsat i Kanalbyen i Fredericia. Hvor det første hus bygges med mest muligt brug af træ, bygges det andet med tegl som primært materiale. På sigt skal de to huse og dermed også materialerne sammenlignes for at blive klogere på, hvordan man fremover kan bygge med så lavt et CO2-aftryk som muligt. 

MiniCO2 etagehusene er ét blandt flere projekter i Realdania By & Byg, der skal understøtte foreningen Realdanias filantropiske mål om at fremme et effektivt, sundt og bæredygtigt byggeri. Andre projekter knytter sig til bæredygtighed i restaurering og transformation af eksisterende bygninger og bæredygtighed i arealudvikling. 

Materialer sammenlignes

MiniCO2 etagehusene skal vurderes i forhold til hinanden via et fælles forsøgsdesign, der gør det muligt med C02-brillen på at teste materialernes styrker og svagheder i forhold til hinanden. Byggerierne evalueres - dels samlet, dels sektionsvist i forhold til tag, primære og sekundære bygningsdele, elevatorskakt, fundament m.v. 

Vi er glade for at kunne igangsætte endnu et udviklingsbyggeri, som skal hjælpe med at vise veje til at reducere byggeriets CO2-udledning.

Peter Cederfeld adm. direktør i Realdania By & Byg

- Med det nye byggeri i tegl kan vi nu sammenligne de to materialers CO2-aftryk, når de anvendes i et etageboligbyggeri med alle de funktions- og kvalitetskrav, der stilles hertil. Målet er ikke at finde en ”vinder”, men at udfolde de styrker og svagheder, hvert materiale fremviser, så vi på sigt kan anvende hvert materiale optimalt – også set i en klimakontekst, fortsætter Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg.

Det nye udviklingsbyggeri i tegl opføres med helt samme rammevilkår og samme forsøgsdesign som etagebyggeriet i træ for at sikre så få variabler som muligt – bortset fra byggematerialet. Det bliver en mindre etageboligejendom i 5 etager med 4 boliger på i alt ca. 600 brutto etagekvadratmetre. Byggeriet opføres indenfor et normalt anlægsbudget – og med samme budget som søsterbyggeriet i træ. Begge byggerier skal opnå en DGNB Guld certificering for at sikre en holistisk bæredygtighedsambition. 

Hvordan kan man bygge mere CO2-venligt?

Begge etagebyggerier opføres som ”monomaterielle huse” – dvs. at hhv. træ og tegl benyttes som materiale i så mange af etagebyggeriets dele som muligt. Derudover bliver der udført transparente og fuldt omfattende levetidsberegninger, ligesom træ og tegl som materiale bliver vurderet ud fra en række kvalitetsparametre som for eksempel konstruktion, arkitektur, indeklima, fleksibilitet, tilgængelighed af ressourcer og byggetid. 

De to udviklingsbyggerier skal også vise nye løsninger indenfor det anvendte primære materiale. For tegls vedkommende kan nye løsninger for eksempel vise sig i arbejdet med præfabrikationer, brugen af statiske buer samt skærpede beregninger, så ”buffer”-materiale eventuelt kan reduceres. Da udviklingsbyggeriet handler om nybyggeri med nye materialer, vil der ikke blive brugt genbrugstegl. Til gengæld kan der være fokus på mørteltyper, som kan afrenses, således at murstenene kan adskilles og engang blive til fremtidens genbrugstegl.

Deling af viden med den samlede byggebranche

Som en del af projektet vil nyeste viden fra forskningsmiljøer, materialeproducenter/leverandører samt rådgivere blive inddraget i udviklingen af byggeriet. Netop det tætte samspil mellem forskningsmiljøerne og Realdania By & Byg som bygherre har tidligere fungeret godt, og løsningerne vil efterfølgende blive stillet til rådighed for alle. Undervejs i byggeriet vil der blive målt systematisk på bygningernes CO2-aftryk.

Det første spadestik til træbyggeriet forventes at blive taget i efteråret 2022. Teglbyggeriet forventes at gå i jorden omkring sommeren 2023.

Begge byggerier kan følges på realdania.dk og via en særskilt LinkedIn-side.


Vær med i prækvalifikation til projektkonkurrence

Som første skridt i realiseringen af det nye udviklingsbyggeri i tegl indbyder Realdania By & Byg arkitekter og ingeniører med viden om teglbyggeri, forsøg og innovation, etageboliger og DGNB-systemet til at søge om prækvalifikation til den projektkonkurrence, der skal munde ud i det endelige udviklingsbyggeri. 

Konkurrencen består af en prækvalifikation af op til henholdsvis tre arkitekter og tre ingeniører. Konkurrencen for arkitekten gennemføres som en totalrådgivningskonkurrence. Arkitekten bliver totalrådgiver i teamet, mens ingeniøren bliver underrådgiver til arkitekten i det samlede team. 

Efter endt tilbudsindhentning sætter Realdania By & Byg den udpegede arkitekt og ingeniør sammen. Målet er at sammensætte ét samlet team med de absolut bedste forudsætninger for at løse opgaven: At skabe det mest CO2-venlige teglbyggeri indenfor stramme rammer i forhold til budget, funktion og præstation.

Læs mere i annoncerne for prækvalifikationen

Ansøgning om prækvalifikation fremsendes digitalt i pdf-format i lav opløsning på dansk til Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, jso@realdaniabyogbyg.dk senest 15. marts 2022 kl. 12.00.


Realdania By & Byg

Realdania By & Byg er et datterselskab af den filantropiske forening Realdania. Realdania By & Byg afdækker den del af Realdanias vedtægter, der knytter sig til at erhverve og opføre fast ejendom, for på den måde at skabe livskvalitet i det byggede miljø. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret cirka 60 historiske huse, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri samt fire store projekter inden for by- og arealudvikling.

De eksperimenterende udviklingsbyggerier har til formål at udvikle konkrete eksempler på, hvordan man kan fremme udviklingen af sunde, effektive og klimamæssigt bæredygtige nybyggerier. 

Ud over MiniCO2 etagehusene i henholdsvis træ og tegl i Kanalbyen i Fredericia har Realdania By & Byg også igangsat et andet udviklingsbyggeri i Kanalbyen, ”De effektive byggerier”, som skal være med til at øge viden om, hvordan byggebranchen via digitalisering kan skabe et byggeri med færre fejl og mangler og dermed øge bæredygtigheden i byggeprojekter.