x
Interview:

Realdania fremmer nye rammer for fællesskaber

Interview 2. april 2024

Realdania arbejder for at skabe bedre rammer for, at vi kan mødes i inkluderende og ligeværdige fællesskaber. Men hvad betyder det egentlig, hvorfor er det vigtigt, og hvordan gør vi det? Det sætter Astrid Bruus Thomsen ord på i nedenstående.

Astrid er programchef og ansvarlig for Realdanias arbejde med at fremme nye rammer for fællesskaber. Hun har mange års erfaring med at fremme sociale aktiviteter i by- og boligområder samt erfaring med borger- og brugerprocesser og samarbejde med foreningslivet om aktivt, sundt liv i bred forstand.

Hvad er et godt fællesskab for dig? 

”Et godt fællesskab kan være mange ting. Det kan have mange forskellige afsæt og helt forskelligt indhold og format. Realdania har f.eks. støttet teater- og kulturforeningen DYNAMO på Odense Havn. Her mødes mennesker på kryds og tværs af generationer til kreativitet, fællesskab og magiske oplevelser både inde i og udenfor bygningen. DYNAMO er blevet et kulturelt samlingspunkt, et alternativt mødested, og et træningsrum for alle, der ønsker sig et rummeligt og inkluderende miljø. Derudover inviteres uddannelsesinstitutioner og lokale foreninger indenfor, og der er etableret kontorpladser og mødelokaler i nogle af de uudnyttede kvadratmeter. Alt sammen i en gammel 40 meter høj silo og dertilhørende kornlager. 

Et andet godt eksempel på velfungerende fællesskaber er Streetmekka. Streetmekka er steder – typisk i tidligere industriejendomme - hvor børn og unge kan mødes på kryds og tværs omkring gadeidræt og gadekultur hele året. Husene er sociale og rummelige steder, der favner børn og unge uanset social og etnisk baggrund og inviterer dermed ind til ligeværdigt fællesskab om gadeidrætten. Mødestederne fremmer sundhed ved at få børn og unge, herunder fysisk inaktive, til at opleve glæden ved fysisk aktivitet. Lokale brugere og foreninger kan indgå som aktive medskabere af de fysiske rammer og aktiviteter og skaber derved lokal forankring, ansvar og ejerskab. 

Hvorfor arbejder Realdania med fællesskaber? 

”At understøtte stærke fællesskaber i samfundet er for mig vigtigere i dag end nogensinde før. I Danmark - og resten af verden - oplever vi en stigende ulighed i forhold til sociale, økonomiske og kulturelle vilkår. Antallet af nære relationer for den enkelte varierer kraftigt på tværs af befolkningen, og vi ved, at nære relationer har betydning for vores livskvalitet. Ensomheden stiger, og hver ottende dansker viser tegn på svær ensomhed - særligt unge mellem 16 og 29 år og ældre omkring 80 år. Men også personer med en længerevarende psykisk lidelse, kronisk sygdom eller handicap er særligt udsatte. Lige som mennesker med etnisk og seksuel minoritetsbaggrund og hjemløse. 

Virtuelle fællesskabsformer vinder også frem. Mange unge opbygger relationer på nettet, og det udfordrer det fysiske samvær. 

Fællesskaberne i de nære nabolag er blevet nogle andre, end de var for bare 20 år siden, og vi bor og færdes i stigende grad blandt mennesker, der ligner os selv. Det er en udfordring, fordi vores velfærdssamfund i høj grad hviler på en solidaritets-præmis om, at vi kender og forstår andres liv.

Astrid Bruus Thomsen Programchef, Realdania


Danmark har stærke traditioner for foreningsliv og frivillighed. Det udgør fortsat en væsentlig ramme for fællesskaber inden for idræt, interessefællesskaber og kultur. Men der en tendens til, at unge i mindre grad involverer sig i længerevarende fællesskaber og i stigende grad foretrækker kortere, projektbaserede fællesskaber. 

Alt dette står i kontrast til den forskning, der fortæller os, at samfund baseret på fællesskaber, og hvor det er lykkes at opbygge netværk og relationer mellem mennesker er mere modstandsdygtige, når det kommer til samfundskriser, som klimakriser, katastrofer og pandemier.”  

Hvad har det at gøre med det byggede miljø? 

”Hvordan de fysiske rammer udformes, har stor betydning for, hvordan fællesskaber trives. Med blik for de mange udfordringer, jeg har nævnt, har Realdania som filantropisk forening inden for det byggede miljø et ansvar for at bidrage til, at der bliver skabt nogle gode fysiske rammer, hvor fællesskaber kan udvikle sig og gro. Fællesskaber kan understøttes af steder at mødes, passende fysiske rammer om aktiviteter og interesser og af rum, hvor det sociale liv kan udspille sig, og hvor relationer kan opstå.

Vi ved, at arkitekturen og det byggede miljø har betydning for, hvordan vi har det, hvilken stemning der opstår omkring os og har betydning for vores identitet og sundhed. Men de fysiske rammer har også betydning for, om alle kan være med. Om vi inviterer ind i fællesskabet, om vi åbner os for andre. Mennesker med særlige behov, både når det kommer til fysiske og psykiske forhold, er afhængige af, hvordan de fysiske rammer skaber rum og adgang for at deltage i fællesskaber og være med.    

Kort sagt: Stærke fællesskaber kan trives alle steder, men de rette fysiske rammer kan være med til at udvikle og styrke nye inkluderende og ligeværdige fællesskaber; i byens rum, på torve og pladser, eller når vi mødes under samme tag i multihallen eller forsamlingshuset.” 

Hvad gør Realdania for at styrke rammerne for fællesskaber? 

”I Realdania samarbejder vi bredt med bl.a. foreningslivet, ildsjæle og frivillige, kommuner, boligorganisationer, kulturaktører, andre fonde og private parter. Vores indsats skal bidrage til at udvikle rammerne om vores fællesskaber og inspirere til nye måder at indgå i fællesskaber på.  

Som nævnt ovenfor ved vi, at ældre er en af de grupper i samfundet, der er mere udsat for ensomhed, og vi arbejder derfor i flere projekter med, hvordan vi kan styrke deres deltagelse i fællesskaber - både i hjemmet og uden for boligen. Siden 2016 har vi arbejdet med seniorbofællesskaber. Ved at indgå partnerskaber med almene og private bygherrer, har vi arbejdet for at inspirere boligmarkedets aktører og på den måde øge udbuddet af boliger. I indsatsen har der også været fokus på, at der bygges boliger, som er til at betale på en folkepension. Og vi må efter knap otte år konstatere, at der er rift om de boliger, der bliver udtænkt og bygget til ældre med blik for det fælles møde. Derudover støtter et af vores nyeste initiativer projekter, der udvikler lokale mødesteder, som giver ældre mennesker bedre muligheder for at tage del i det lokale liv og fællesskab, der hvor de bor. Vi støtter projekter, som er lette at være en del af, og som fremmer fællesskaber, der hvor de ældre færdes i hverdagen.

Seniorbofællesskaber 

Steder vi mødes 
En anden kampagne, som bidrager til lokale fællesskaber og kan søges af lokalt engagerede ildsjæle fra hele landet, er Underværker. Det lokale initiativ er ofte med til at sikre et ejerskab og en drivkraft for lokale fællesskaber. Siden 2011 har vi støttet 332 Underværker-projekter – alle drevet af lokale ildsjæle. Ofte handler det om at anvende eksisterende fysiske rammer på nye måder – til gavn for lokalsamfundet. 

Underværker 

Hvad bliver vigtigt for fremtidens fællesskaber? 

“Der er ingen tvivl om, at vi må gøre, hvad vi kan for at skabe så optimale rammer som muligt for fremtidens fællesskaber. De er vigtige - måske endda helt afgørende - for sammenhængskraften og den demokratiske deltagelse i samfundet. 

Jeg ser særligt to perspektiver i arbejdet med at understøtte fællesskaber i Danmark i de kommende år. 

Den voksende mistrivsel og ensomhed blandt børn og unge er bekymrende og er en problemstilling, som vi i Realdania gerne vil forstå noget bedre. Kan vi fremme en bedre trivsel hos børn og unge ved at udvikle fysiske steder, hvor de kan mødes, dyrke fællesskabet og skabe sunde relationer med hinanden? Og hvilken betydning har de fysiske rammer, som omgiver de yngre generationer for den mistrivsel, som vi ser vokser frem? Viden om dette og projekter som viser nye veje vil optage os i de kommende år. 

Det vil også være vigtigt at sikre en bred tilgang i arbejdet med fællesskaber, så alle får mulighed for at være med. Det at arbejde med universelt design, som skaber adgang for alle - uanset alder, kunnen og kulturelle og menneskelige forskelle - og gennem de fysiske rammer at få alle med og anerkende diversiteten blandt os vil også være et emne, som optager os fremadrettet.   

Ingen af os kender fremtiden, men vi har de seneste år set ind i en mere usikker verden med klimakriser, krige og uroligheder samt pandemier og sundhedsmæssige trusler. Hvis vi som samfund skal stå stærkt og bevare en høj livskvalitet, er fællesskaber og meningsfulde relationer en vigtig komponent.   

I Realdania vil vi fortsætte med at gøre vores til at bidrage til de fysiske rammer for fællesskaber landet over – store såvel som små, og har du som læser en god ide til, hvordan eller med hvad vi bør arbejde, hører jeg altid gerne fra dig.