x

I takt med at flere og flere flytter til byerne, ser vi også, at byerne deler sig i rige og fattige kvarterer. I dag bor knap 55.000 mennesker  i Danmark i udsatte boligområder som defineret ud fra regeringens såkaldte ghettoliste.

Fra udsatte boligområder til levende bykvarterer

Frem til og med 2020 vil Realdania i partnerskab med kommuner og boligorganisationer udvikle strategier og konkrete projekter for socialt bæredygtige bydele. Målet er, at de udsatte boligområder skal udvikle sig til levende bykvarterer med gode og trygge rammer at vokse op i. I sidste ende handler det om, at alle skal have de samme muligheder i livet. Uanset hvor man vokser op.

Vores arbejde bygger videre på erfaringerne fra de seneste 30 års indsatser i de udsatte boligområder. Vi skruer samtidig op for dét, vi kan se har givet størst effekt: Nemlig at se ud over matriklen og planlægge områderne i sammenhæng med den omgivende by; og at kombinere fysisk byplanlægning med sociale, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige virkemidler. Det kan eksempelvis ske ved at blande boligformer og tilføre nye funktioner, som styrker udvekslingen med byen omkring.  

Tre strategiske udviklingsplaner på vej

Tre boligområder er udvalgt til kampagnen: 

 • Værebro Park, Gladsaxe
  I samarbejde med Gladsaxe Kommune og boligselskaberne DAB og GAB
 • Tåstrupgård/Gadehavegård/Charlottekvarteret, Taastrup.
  I samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og boligselskaberne KAB, AKB Taastrup, DFB, VIBO og DOMEA
 • Stengårdsvej, Esbjerg.
  I samarbejde med Esbjerg Kommune og Boligforeningen Ungdomsbo.

 
I tæt samspil med boligområdernes beboere skal der formuleres langsigtede strategiske udviklingsplaner, hvor boligområderne ses i sammenhæng med den samlede byudvikling, så områderne bliver en attraktiv del af byen.

Endvidere er der afsat en pulje til konkrete innovative projekter både i de tre udvalgte boligområder og i andre udsatte boligområder, som er godt i gang med større samlede indsatser. Det kan f.eks. være til innovative byrum, forbindelser mellem boligområder og resten af byen, mødesteder der understøtter uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder og lignende.

For at sikre, at erfaringerne kan bruges af andre, vil arbejdet i kampagnen løbende blive formidlet bl.a. gennem netværksaktiviteter. Her kan der udveksles erfaringer på tværs af kommuner, boligorganisationer samt aktører og interessenter, der arbejder med udsatte boligområder. Aktiviteterne vil blive annonceret løbende.

En del af vores initiativ Udsatte boligområder i forstaden

Kampagnen er støttet gennem vores initiativ Udsatte boligområder i forstaden, der har fokus på at udvikle særligt udsatte boligområder til levende bykvarterer, der tilbyder sunde, trygge og stimulerende rammer for både beboere og besøgende:

Podcast

Kan vi planlægge os til byer i balance, og er det vigtigt, at byen er et sted, hvor alle kan bo, leve og mødes? Lyt med til episode 8 af serien PÅ TUR og hør, hvad professor Tom Nielsen ved Aarch og forskningschef ved SBi Hans Thor Andersen mener om den sag.

Hør vores andre podcasts:

Podcasts

Tre strategiske udviklingsplaner

For at sikre et ambitiøst udviklingsniveau er der udvalgt 3 boligområder til kampagnen. 

Områderne er valgt ud fra følgende kriterier:

 • Kommunernes parathed til at involvere sig ambitiøst i udviklingen af boligområderne ud fra et bystrategisk og byplanmæssigt perspektiv 
 • Boligorganisationernes, herunder også de lokale boligorganisationer, og beboerbestyrelser lyst og vilje til at arbejde udviklingsorienteret og nytænkende 
 • Boligområdernes aktuelle situation vurderet i forhold til at have renoveringer eller kommunale investeringer på vej i de kommende år
 • Muligheden for at arbejde med en skole- og beskæftigelsesindsats i det konkrete caseområde

Værebro Park, Gladsaxe

I samarbejde med Gladsaxe Kommune og boligselskaberne DAB og GAB.

Program for Værebro Park i Gladsaxe 

Bilag til program for Værebro Park i Gladsaxe


Tåstrupgård/Gadehavegård/Charlottekvarteret, Taastrup

I samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og boligselskaberne KAB, AKB Taastrup, DFB, VIBO og DOMEA.

Program for Tåstrupgård/Gadehavegård/Charlottekvarteret i Taastrup 


Stengårdsvej, Esbjerg

I samarbejde med Esbjerg Kommune og Boligforeningen Ungdomsbo.

Program for Stengårdsvej i Esbjerg  

Forandringsudvalg

Når vi arbejder med komplekse problemstillinger i Realdania, gør vi det altid i ambitiøse partnerskaber med relevante aktører. Derfor har vi valgt at nedsætte det, vi kalder et ’forandringsudvalg’. Organiseringen er inspireret af vores erfaringer med at arbejde med den internationale arbejdsform collective impact.

Realdanias arbejde med Collective Impact 

Udveksling af viden og erfaringer

Forandringsudvalget skal fungere som kampagnens overordnede sparringspartner. Udvalget skal bidrage med viden om problemer og løsninger i udsatte boligområder og være med til at identificere og drøfte barrierer og udfordringer ved de eksisterende rammevilkår og den nuværende lovgivning.

Udvalget skal desuden bidrage til, at en ny tilgang til at løfte udsatte boligområder har både et bystrategisk, regionalt og nationalt perspektiv. Medlemmerne af udvalget får mulighed for at dele viden og udveksle erfaringer på tværs af nationalt og kommunalt niveau, på tværs af kommuner og boligselskaber og på tværs af sektorer.

Forandringsudvalgets arbejde indgår i den samlede vidensopbygning i kampagnen, og konkrete erfaringer og resultater fra arbejdet formidles og deles undervejs med udenforstående aktører og interessenter.

Kommissorium for forandringsudvalget

Medlemmer

Forandringsudvalget består af:

 • Aarhus Kommune: Beskæftigelseschef Vibeke Jensen
 • BL: Administrerende direktør Bent Madsen (konst. mødeleder)
 • Boligforeningen DAB (Gladsaxe Kommune): Administrerende direktør Niels Olsen
 • Danmarks Idrætsforbund (DIF): Chef for Public Affairs Poul Brobjerg
 • Domea (Høje-Taastrup): Adm. dir. Thomas Holluf Nielsen
 • Esbjerg Kommune: Direktør Erik Jespersen
 • Gladsaxe Kommune: Kommunaldirektør Bo Rasmussen
 • Høje-Taastrup Kommune: Direktør Charlotte Markussen
 • KL: Vicedirektør/cheføkonom Morten Mandøe
 • Landsbyggefonden: Driftsstøttechef Leif Tøiberg
 • Mind Your Own Business: Direktør Maria Kavita Nielsen
 • Realdania: Nina Kovsted Helk
 • Transport-, Bygnings- og Boligministeriet: Kontorchef Mikael Lynnerup Kristensen
 • Ungdomsbo (Esbjerg): Direktør Peter Sandager
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet: Kontorchef Birgitte Olesen

forandringsudvalget

Møder

Gruppen mødes 2-3 gange årligt i kampagnens løbetid fra 2017-2020.

På det første møde den 8. marts 2017 mødte organisationerne hinanden og diskuterede forandringsudvalgets rolle i kampagnen. Følgende oplæg blev holdt: 

Anne Skovbro
Marie Stender

 

På det andet møde den 5. april 2017 mødtes Forandringsudvalget i Gadehavegård i Høje Taastrup. Følgende oplæg blev holdt:


Bent Madsen, BL - Danmarks Almene Boliger
Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune
Henrik Mahncke, Realdania

Præsentation af pilotprojektet i Høje-Taastrup Kommune

På det tredje møde den 24. november 2017 mødtes Forandringsudvalget i Værebroparken i Gladsaxe. Følgende oplæg blev holdt:  

 
Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune og Niels Olsen, DAB 
Ole Bech, Brabrand Boligforening 
Ingemann Brixhuus, Svanen 

Forandringsudvalgets fjerde møde blev holdt den 5. april 2018 på Stengårdsvej i Esbjerg. 

Dagsorden for mødet

Hans Kjær, Esbjerg Kommune, og Peter Sandager, Ungdomsbo, om pilotprojektet for Stengårdsvej

Maria Kavita Nielsen, MIND YOUR OWN BUSINESS

 

Forandringsudvalgets femte møde blev holdt den 8. oktober 2018 hos Realdania i København. 

Dagsorden for mødet

Forandringsudvalgets sjette møde blev holdt den 6. februar 2019 hos Realdania i København. 

Dagsorden for mødet 

Oplæg fra Gunvor Christensen, VIVE

Oplæg fra Birgitte Mazanti, Center for Boligsocial Udvikling

Oplæg fra Professor David Woods, The London Institute of Education

 

Ekspertgruppe

Fra starten af vores arbejde med udsatte boligområder har der været fokus på, at indsatsen skal hvile solidt på de sidste mange årtiers forskning og praksis på området. Derfor har vi bedt en gruppe eksperter på feltet om at fungere som sparringspartnere i forbindelse med kampagnen. Ekspertgruppen skal supplere Forandringsudvalget og skal først og fremmest bidrage med ny forskningsbaseret viden om transformation af udsatte boligområder. Gruppen er desuden blevet bedt om at komme med bud på eventuelle oversete problemstillinger og perspektiver samt at udfordre kampagnens metoder, mål og virkemidler.

Ekspertgruppens deltagere er udvalgt ud fra deres særlige indsigt i og viden om fysiske forandringer, beskæftigelse og job, skole og uddannelse samt tryghed og image. Derudover er der lagt vægt på viden om udfordringer og muligheder ved de eksisterende rammevilkår.

 • Annika Agger, RUC
 • Birgitte Mazanti, Center for Boligsocial Udvikling
 • Cecilie Dohlmann Weatherall, Kraks Fond Byforskning
 • Claus Bech-Danielsen, SBi
 • Frans Clemmensen, BL
 • Hans Thor Andersen, SBi
 • Jens Kvorning, Kunstakademiets Arkitektskole
 • Jonas Schytz Juul, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 • Lars Pico Geerdsen, Kraks Fond Byforskning
 • Marie Stender, SBi
 • Tom Nielsen, Arkitektskolen i Aarhus
 • Vibeke Jakobsen, SFI
 • Gunvor Christensen, VIVE

Gruppen udvides løbende.

Ekspertgruppen mødes 2 gange årligt og kan derudover inddrages i specifikke problemstillinger i de enkelte pilotprojekter i kampagnen.

Oplæg af Cecilie Weatherall (marts 2019)

Oplæg af Curt Liliegreen (marts 2019)

 

Viden

Modningsprojekt 

Til grund for kampagnen ligger et modningsprojekt, som vi gennemførte i 2014/2015 i samarbejde med Gladsaxe og Odense kommuner samt en række boligorganisationer (herunder DAB/GAB, Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab, KAB og Himmerland Boligforening). Målet var at modne parternes forståelse for de udsatte boligområders komplekse udfordringer og sammen finde nye ideer til at vende de negative udviklingstendenser.

Tre rådgivningsteam fik afdækket problemstillingerne og kommet med bud på nye virkemidler til udvikling af udsatte boligområder. En række interessenter – herunder Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, KAB og Himmerland Boligforening – fungerede som Advisory Board. Eksperter og forskere fra CBS, RUC og Kunstakademiets Arkitektskole var desuden tilknyttet med hhv. en organisatorisk (CBS), social (RUC) og fysisk (KA) vinkel.

Én af konklusionerne fra modningsprojektet var, at det er helt afgørende at se boligområderne i deres kontekst i byen. Vi skal derfor væk fra at fokusere udelukkende på dét, der ligger inden for matrikelgrænsen, og i stedet arbejde med byen som helhed. Den indsigt tager vi med os videre i kampagnen 'By i balance'. 

Læs mere om modningsprojektet, og læs afrapportering (resumé) og idekatalog på projektbeskrivelsen:

Boligliv i balance

Forskningsoverblik 

Forskningsoverblikket samler en række centrale analyser og forskningsprojekter relateret til udsatte boligområder i Danmark. 

De omtrent 70 titler er oplistet kronologisk efter institution og udgivelsestidspunkt og tag’et med emneord for at gøre det nemmere
at søge efter bestemte temaer.

Tags: Almene boliger, beskæftigelse, børn og unge, fysiske indsatser, integration, kriminalitet, mangfoldighed, social mobilitet, strategi, sundhed, udsatte boligområder, uddannelse, udsatte borgere og udlejningsregler.

Forskningsoverblik (opdateret marts 2019)

Pulje

Aktører fra andre udsatte boligområder kan søge støtte fra en pulje på 20 mio. kr. til innovative projekter.

Det kan f.eks. være innovative byrum, forbindelser mellem boligområder og resten af byen, mødesteder der understøtter uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder og lignende.