x

Filantropiske mål og initiativer

Vi arbejder med seks filantropiske mål og seks initiativer, som understøtter vores mission om at skabe livskvalitet. De filantropiske mål og initiativerne har fokus på at indkredse og løse vigtige samfundsmæssige problemstillinger i det byggede miljø.

Filantropiske mål


Stedbundne potientialer

Fremme stedbundne potentialer over hele landet

Vi vil bidrage til, at det skal være attraktivt at bo, arbejde og besøge områderne uden for de største byer. Derfor arbejder vi for at tilpasse, styrke og forny de områder, der er udfordret af samfundsudviklingen, med udgangspunkt i de lokale stedbundne potentialer. 


Bærerdygtige byer 

Fremme bæredygtige byer

Vi vil medvirke til udviklingen af mere bæredygtige byer, så de bliver en attraktiv ramme for menneskers liv og trivsel. 


Rammer for fællesskaber

Fremme nye rammer for fællesskaber 

Vi vil styrke de fysiske rammer for fælles mødesteder, der fremmer sociale relationer og inkluderende og ligeværdige fællesskaber. 


Bedre boligmiljøer

Fremme bedre boligmiljøer

Vi vil fremme bedre boliger og boligmiljøer gennem udvikling af eksisterende og nye bo-former, bedre fysiske rammer og formidling af viden om boligforhold.

 


Levende bygningskultur 

Fremme en levende bygningskultur

Vi vil bidrage til en levende bygningskultur gennem gode eksempler inden for arkitektur, bevaring og udvikling af bygningsarven og engagerende formidling af viden om bygningskulturen.


Et sundet, effektivt og bærerdygtigt byggeri

Fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri 

Vi vil udvikle, demonstrere og formidle innovative løsninger i byggeriet med det formål at skabe en mere effektiv og værdiskabende byggesektor og mere miljørigtige og sunde bygninger som rammen om vores hverdag.


Initiativer

Yderområdernes potentialer 

Vi arbejder med en række indsatser, der på forskellig vis bidrager til at omstille og udvikle yderområderne.

By i balance

Vi vil i partnerskab med kommuner, boligorganisationer og byområdernes øvrige aktører udvikle strategier og konkrete projekter for socialt bæredygtige bydele. 

Klimatilpasning i byerne

Vi  vil bidrage til at finde løsninger, som nedsætter risikoen for oversvømmelse i byerne. Vi vil arbejde for, at investeringer i klimatilpasningen samtidig kan understøtte byernes generelle udvikling og skabe steder, hvor bylivet kan udspille sig, og hvor borgernes livskvalitet øges. 

Rum og fællesskaber for ældre

Med initiativet afprøver vi en ny filantropisk arbejdsform, der med udgangspunkt i et stærkt datagrundlag baserer sig på at skabe varige løsninger gennem partnerskaber om udvikling af seniorbofællesskaber. 

Bygningsarven i landdistrikterne

Vi  arbejder med at aktivere den bedste del af vores fælles bygningsarv, så den kan følge med tidens krav. Særligt i landdistrikterne er bygningsarven under pres. 

Et godt indeklima

Vi arbejder på at understøtte udvikling af et godt indeklima. Vi vil medvirke til at sikre, at indeklima opprioriteres og sidestilles med energioptimering i renovering og nybyggeri via forskellige indsatser og eksperimenterende byggeri.