x

MiniCO2 etagehus i beton skal undersøge veje til mere klimavenligt boligbyggeri

Pressemeddelelse 15. november 2023

Byggebranchen skal omstille sig, hvis vi skal nå klimamålene. Men hvilke materialer skal vi bruge til hvad, hvis vi skal reducere CO2-udledning og samtidig bygge attraktive og sunde boliger? Det undersøger Realdania By & Byg i et ambitiøst, komparativt byggeprojekt, og nu sættes materialet beton under luppen.

På Kongensstræde i Fredericia skyder en række femetagers boligbyggerier op side om side. Gaden er omdrejningspunkt for Realdania By & Bygs store udviklingsprojekt, som undersøger hvor meget man kan nedbringe CO2- aftrykket, når man bygger boliger i de mest anvendte materialer.

Først igangsatte Realdania By & Byg et femetagers boligbyggeri med træ som det primære materiale. Herefter endnu et hus i samme grundplan, men i tegl.

Nu skal Realdania By & Byg finde det hold, der vil gøre sit ypperste for at tegne, projektere og opføre et etagehus, hvor så meget som muligt består af beton – og hvor klimaaftrykket altså er så lavt som muligt.

”Beton er det mest anvendte byggemateriale i verden. Det er stærkt, billigt og effektivt at arbejde med. Men det er samtidig et voldsomt CO2-tungt materiale, som står for en stor del af den samlede udledning fra byggeriet. Vi har derfor en stor opgave foran os i forhold til at udforske veje til at reducere såvel CO2-aftrykket som trækket på sparsomme ressourcer som f.eks. sand. Kan vi minimere mængden? Kan vi anvende mindre klimabelastende typer af beton?” spørger adm. direktør i Realdania By & Byg Peter Cederfeld.

Normal anlægsøkonomi men bedre CO2-regnskab

Formålet med projektet er at udvikle nye løsninger, som alle andre bygherrer og rådgivere kan plukke frit fra. Det er derfor afgørende, at projektet udvikles inden for en normal anlægsøkonomi og med ’hyldevarer’, som er tilgængelige for mange.

Det er ambitionen, at betonhusets CO2-udledning skal nå ned på 5 kg CO2 eq./m2/år for materialerne alene – med drift bliver det omkring 7,5 kg. Kravet ligger markant under Bygningsreglementets krav på 12 kg og væsentligt under det gennemsnitlige niveau for nye etageboliger på omtrent 9,6 kg. Dertil skal huset certificeres med DGNB Guld.

For at nå hertil, skal der tænkes nyt, og til det formål vil Realdania By & Byg invitere tre teams af hhv. ingeniører og arkitekter til at byde på opgaven.

”Vi vil gerne samle et tværfagligt team, der har mod på at gentænke et betonhus uden at forfalde til plug’n’play løsninger. Designet skal gennemarbejdes med øje for betonens særlige æstetik, og mængderne skal regnes ekstra grundigt igennem, så vi ikke forbruger mere materiale end højst nødvendigt. Endelig skal man være klar til at droppe vanetænkningen og eksperimentere med nogle af de nye former for beton, der er dukket op på markedet,” fortæller projektchef Jørgen Søndermark fra Realdania By & Byg.

Sammenligner tre huse i træ, tegl og beton

Formålet med at bygge tre monomaterielle huse på samme gade og med samme grundplaner, er at skabe mulighed for at sammenligne dem på tværs.

Til det formål vil der blive lavet LCA beregninger på CO2-udledningen for hvert enkelt hus.

Der vil være særligt fokus på at sammenligne de enkelte bygningsdele – som fx indervægge og dæk - idet de forskellige materialer kan have hver deres styrker og svagheder.

Dertil vil det blive kortlagt hvor lang tid det tager at opføre husene, hvordan materialerne fungerer i diverse delkomponenter, hvad det har kostet at opføre husene og hvordan de er at leve i.

 

Fakta

Beton

- Beton er et byggemateriale, der traditionelt består af cement, sand, sten og vand. 

- Det er især de høje brændingstemperaturer for cement, der gør beton til et CO2 tungt materiale. Samtidig udledes CO2 i selve den kemiske proces.

- Der anvendes cirka 10 millioner ton beton i Danmark hvert år og 17 milliarder tons på verdensplan.

- Beton kan bære og tåle meget mere, end der ofte regnes med i dag. Skarp og omhyggelig detailprojektering kan derfor potentielt spare store mængder beton.

- Mindre CO2-belastende former for beton er under udvikling. Der arbejdes bl.a. med biobaserede materialer, brug af alternativ cement, flyveaske, genbrugt procesvand og beton, der skabes med CO2 som en del af råstoffet.

Udviklingsbyggerierne i Fredericia


Udover de tre MiniCO2 Etagehuse opfører Realdania By & Byg to huse under titlen ’De effektive byggerier’ i Kanalbyen i Fredericia. Her undersøges det, hvor meget man kan reducere fejl og spild i byggeriet gennem brug af digitale samarbejdsmodeller og ved brug af præfabrikerede, rum-store moduler. Det ene effektive byggeri har fokus på digitalisering af byggeprocessen og opføres i traditionel byggeskik med betonbagmur og teglskalmur; det andet effektive byggeri er under planlægning og vil sigte mod maksimal anvendelse af rum-store, præfabrikerede moduler. Begge vil også indgå i et samlet komparativt studie.

Fakta om prækvalifikation til MiniCO2 Etagehus BETON

- Konkurrencen indledes med prækvalifikation af op til 3 ingeniører og 3 arkitekter.

- Konkurrencen gennemføres som en totalrådgivningskonkurrence. Ingeniør bliver totalrådgiver i teamet. Arkitekt bliver underrådgiver i teamet.

 - Denne fordeling er valgt for at sikre en integreret designproces med kontinuert ingeniørinvolvering fra skitse til færdigt projekt.

- Frist for anmodning om prækvalifikation: 01/12 2023

Download information om prækvalifikation af ingeniør

Download information om prækvalifkation af arkitekt


For mere information om konkurrencen, kontakt projektchef Jørgen Søndermark på jso@realdaniabyogbyg.dk